Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaEducacióJustíciapolíticaSanitatServeis Socials

Anul·lada parcialment la Llei d’Administració Local

tconstitucionalEl Tribunal Constitucional ha dictat una sentència que avala que els ajuntaments puguin tenir competències en polítiques socials i sanitàries.

La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), fou un dels projecte aprovats durant la passada legislatura pel govern central del PP, segons la qual es que pretenia limitar les competències dels municipis i regular les seves relacions amb la resta d’administracions.

La Junta d’Extremadura presentà un dels molts recursos d’inconstitucionalitat presentats per les diferents administracions, i en la resposta al seu recurs, el tribunal deroga per unanimitat part dels articles de la llei.

Si bé és cert que en una part d’aquesta sentència es reconeix que des de l’Administració central es pot «dissenyar el model municipal espanyol», establint «més exigències de població i territori» o facilitant les fusions voluntàries de municipis, per tal complir els principis «d’eficàcia de l’actuació administrativa, eficiència en l’ús dels recursos públics i estabilitat pressupostària».

El Constitucional considera que la major part de les previsions impugnades per l’Assemblea extremenya són vàlides. No obstant això, alguns dels preceptes i disposicions recorreguts «sobrepassen els límits marcats per aquesta doctrina» i són declarats inconstitucionals i nuls pel Tribunal

Així doncs, la sentència reconeix als recurrents que els consistoris poden continuar fent les seves polítiques socials, sanitàries i educatives. El president de la Federació de Municipis i Províncies (FEMP), el socialista Abel Caballero, ha afirmat que «la resolució del TC avala una part molt important del que nosaltres vàrem reclamar en el nostre propi recurs”. I és que la FEMP va canalitzar al seu dia la impugnació promoguda per 3.000 ajuntaments, en paral·lel a la que va presentar la Junta extremenya i els Executius de diverses comunitats autònomes.

El Tribunal Constitucional anul·la l’article de la llei que permetia a l’Estat aplicar retencions a les comunitats autònomes quan incomplissin les seves obligacions de pagament davant els ens locals. El precepte legal impugnat preveia que les retencions es podrien fer amb càrrec a les transferències que els corresponguin per aplicació del sistema de finançament autonòmic.

La sentència declara inconstitucional i anul·la la disposició que preveu la supressió d’entitats locals menors ja constituïdes quan no presentin els seus comptes a la comunitat autònoma o l’Estat. En aquest cas, és la comunitat autònoma la que té l’encàrrec d’acordar la dissolució. També decreta la inconstitucionalitat del precepte que prohibeix a les comunitats autònomes que s’atribueixin als ens locals serveis d’assistència social i atenció primària a la salut. Aquests serveis, segons l’alt tribunal, són competència de les comunitats autònomes.

La resolució apunta que la norma incorre en ” una evident antinòmia ” pel que fa als serveis educatius ja que imposa a les comunitats autònomes «obligacions de signe oposat”», és a dir , obliga alhora a centralitzar i descentralitzar aquesta qüestió

Redacció Noticiari es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d