Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del mes de juny

La sessió començà amb l’assistència de tots els regidors, a excepció de Dolors Robles que n’havia excussat l’assitència, i la lectura i aprovació de l’acta anterior. Abans de començar la sessió s’hagué de votar la inclusió dins l’ordre del dia d’una moció d’urgència del PP sobre sanitat que fou admesa

El primer punt de l’ordre del dia fou pressupostari. L’interventor de l’Ajuntament va donar compte de la necessitat de modificar i fer un suplement de crèdit finançat amb el romanent de tresoreria per a despeses generals. Una vegada liquidat el pressupost de l’any passat, s’ha detectat una sèrie de factures que tot i estar pressupostades no es pogueren pagar dins el termini i que per tal de poder ser assumides enguany  és preceptiu l’aprovació en plenari del reconeixement extrajudicial de crèdits, sobretot 4 factures de 2016 i unes altres de finals del 2017. Les factures apugen a 121.246,17 euros. El plenari aprovà la modificació

El següent punt fou  l’aprovació de l’Estudi de Detall del carrer Cavallers núm. 36 d’Algaida. Es tracta d’un projecte de reordenació de la separació a límits en el solar objecte del projecte, de tal manera que es proposa mantenir la separació dels límits actuals de la parcel·la que dona al carrer, al fons de la parcel·la i al lateral que limita amb la parcel·la esquerra des del carrer i eliminar la separació al límit dret des del carrer, adossant la construcció proposta a la mitgera existent amb el veí del C / Cavallers nº 32, que li sembla bé. Davant a les darreres al·legacions del col·legi d’arquitectes en què se critica la figura d’estudi de detall per resoldre la qüestió, la secretària es reafirma amb la figura jurídica tal i com s’estableix a la normativa de les normes subsidiàries.

Adhesió del municipi d’Algaida a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), la regidora Margalida Garcias explica que l’ajuntament vol que el nostre municipi s’adhereixi a aquesta organisme internacional suposa que el poble educa i es educat i es pretén treballar en xarxa per continuar i fer diferents activitats transversals educatives. Cada regidoria tendria una comissió de participació en la gestió i es faria una sèrie de seguiments per al seu compliment. el plenari accepta l’adhesió

Control i fiscalització

L’interventor de l’Ajuntament informa de la liquidació del Pressupost Municipal de 2017., a grans trets el 2017, l’ajuntament d’Algaida comptà amb un superàvit de 888.846,34  euros. Això significa que en el moment de tancament dels comptes el romanent de tresoreria municipal apujava a 1.479.953,39 €. L’ajuntament compleix amb el principi de sostenibilitat financera perquè el seu endeutament és d’un 9,7 %, molt per sota del 75 % que permet la llei. Cap representant polític hi presentà objeccions.

Respecte a la fiscalitació dels acords de la Junta de Govern Local i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer ple extraordinari, Rafel Oliver del PP demanà pel decret de declaració deserta de la comissió de serveis per cobrir una plaça de policia local. La batlessa Maria Antònia Mulet va recordar que era la recomanació feta per interior, i que ara s’ha tornat a crear un borsí d’interins per tenir-lo en regla, questió per la qual també demanà el representant de Més, Tomeu Ballester.

Oliver també demanà per que hi ha aprovació de despeses en alguns decrets i la batlessa Mulet respongué aquesta aprovació és preceptiva per la nova llei de contractes públics en vigor des del 9 de maig.

Informació Municipal.

 

La batlessa Maria Antònia Mulet va donar compte de diferents informacions:

El passat dimecres varen acabar les obres de pavimentació dels carrers Amargura i Unió; per aquest motiu la batlesa va voler agrair a tots els veïnats i veïnades la col·laboració durant el temps de les obres,  la seva paciència  i també demanar disculpes per les molèsties que s’hagin pogut ocasionar que tant per part de l’Ajuntament com de l’empresa que ha fet l’obra s’han intentat solucionar de la manera més ràpida i efectiva. La setmana que ve començaran les obres al carrer Palma i Quarterada, concretament la obra d’adaptació d’una part de la voravia per a la eliminació de barreres arquitectòniques i major seguretat per els vianants .

Recordar que aquestes obres son finançades per l’excedent  de l’ADU i que amb aquest excedent s’han d’executar les obres en un termini d’un any. Està prevista també la  pavimentació i eliminació de barreres arquitectòniques a Pina, un tram de Pluvials a Pina, obres per a la conducció de pluvials i millora de les humitats al cementiri d’Algaida i renovar asfalt de camins de foravila. I també que part de les obres que s’executaran com ara les de pavimentació dels carrers Unió i amargura entre d’altres eren les que s’havíen presentat al Pla especial d’inversions municipals del Consell i que no ens va ser concedida. “Eren unes obres ja amb projecte i data d’execució” va concloure Mulet.

Aquesta setmana han començat les obres de renovació de la gespa del camp de futbol des porrassar. L’empresa concessionària es Ànima Verda i la durada de les obres està prevista d’un mes i  mig;  per a les festes de Sant Jaume ja es podrà estrenar al partit de dia 25 de juliol

Des de l’Ajuntament, va dir Mulet, “volem donar l’enhorabona” a l’equip amateur del CE Algaida per a la seva segona posició de la categoria de segona regional i va desitjar poder obtenir el premi de l’ascens de categoria de Primera Regional; També va felicitar a l’equip Benjamí que va aconseguir fer campió del grup C de la categoria de segona regional i en darrer lloc també l’enhorabona a l’equip cadet per la classificació en segon lloc  i per haver aconseguit quedar en primer lloc del torneig de la d’esportivitat

L’Ajuntament va voler agrair la col·laboració de totes les persones i entitats per a la celebració de les diferents activitat amb motiu de la celebració del dia mundial del medi ambient el passat dia 5 de juny ; activitats TRAJECTES PAS A PAS  que es van poder celebrar gràcies a la implicació i la feina del casal de joves, Titoieta ràdio, Ceip Pare B. Pou i Escoleta municipal Flor de Murta, Associació comerç i empresa, AMIPA, Policia Local, Guardia Civil, Protecció civil i a tots els pares, mares i altres que varen participar.

Mulet va agrair també a la policía local, la guardia civil, al servei d’emergències de l’112 , i al seu director i a la direcció insular d’emergències del consell de Mallorca la xerrada del mes passat que es va fer en relació a seguretat, donar a conèixer el servei del 112 i de prevenció d’incendis a nivell d’habitatges.

La batlessa va continuar informant que aquesta setmana la policia local d’Algaida s’ha sumat aquesta setmana a la campanya que ha posat en marxa la DGT en àmbit estatal d’intensificació de la vigilància i de conscienciació sobre el risc que suposa el consum de d’alcohol i drogues en la conducció. També es comprova si tenen la llicència en vigor.

També durant aquestes dos darrers mesos la policia local disposa del radar mòbil de la DGT i també es fan controls a diferents carrers i vies del municipi per control de velocitat; durant els 3 dies que es fan controls a diferents carrers dels 3 nuclis urbans s’han controlat uns 2000 vehicles i la majoria d’ells circulen a la velocitat permesa. Hi ha però més infraccions a Pina i Randa en comparació amb les d’Algaida.

Finalment la batlessa va recordar una sèrie d’actes:

  • Diumenge si el temps ho permet serà la Milla-Objectiu Mil; enguany la  recaptació serà per a la delegació contra el càncer d’Algaida
  • presentació el dijous dia 14 de l’Associació de persones cuidadores Mans a les Mans a les 18.00h al casal Pere Capellà
  • dia 15 presentació del llibre Dotze mesos Llull. Commemoració de l’Any Llull al municipi d’Algaida

Moció del PP sobre el servei de pediatria

El Partit Popular d’Algaida va presentar una moció perquè la Conselleria de Salut del Govern doti el poble d’un servei òptim de pediatria, amb un especialista els 12 mesos de l’any; evitant així que al juliol i agost el servei quedi desprotegit.

La batlesa Mulet s’hi mostrà a favor i digué a més a més l’any passat s’hagué d epressionar per no deixar Pina sense metge el mes d’agost. Ara només es perden quinze dies. Mulet va afegir espera que la situació del centre de salut millori amb l’increment d’una metgessa al centre de salut, però ja va fer constar a la gerència d’atenció primària que trobaven necessari tenir una infermera més i que la pediatra estigui a jornada completa a Algaida.

Tomeu Ballester de Més per Algaida, tot i retreure amb la boca petita el poc temps per estudiar la moció, està d’acord amb les dues reivindicacions, tant la del PP com la de la batlessa i demana que s’incloguessin aquestes reivindicacions dins la carta a la gerència. El PP hi està d’acord i s’aprovà la moció per unanimitat.

Precs i Preguntes.

Oliver del PP va demanar per la situació en mal estat del solar al carrer de can carrintar. La batlessa diu que ho faran mirar i adecentar. També es va disculpar per no haver vist la convocatòria per a la reunió del reglament d’Algaida 20/20 i la regidora de cultura Margalida Garcias li va respondre que de moment només era un esborrany i que encara s’havia d’elaborar.

Oliver va demanar per l’escoleta d’estiu durant la segona quinzena d’agost. Garcias va dir que s’ha contractat l’associació Algaidaarts per dur a terme el servei de guarderia durant aquestes dues setmanes i que s’enviaria a tots els pares la setmana que ve.

Oliver va demanar per l’obertura dels centre de dia d’Algaida perquè la batlessa havia dit en sessió plenària que obriria dissabtes, diumenges i festius i només obrien els dissabtes  i si havia canviat res. La batlessa va dir que no, i que pot ser havia estat un error seu quan ho va anunciar.

Tomeu ballester de Més per Algaida, Pina i Randa, demanà pel tema de la finca amb els banys transportables a Pina. La batlessa Mulet digué que, després d’enviar els tècnics a fer fotos i aixecar acta i d’enviar-ho a l’Agència de disciplina urbanística, aquesta va respondre que això era competencia municipal i que els serveis jurídics de l’Ajuntament ja hi fan feina.

Finalment va demanar informació per unes subvencions de  joventut. si se sabia res, i la batlessa va dir que encara no havien arribat peròi que de ben segur hi trobarien coses per presentar-se davant la bona feina i activa que fa la dinamitzadora juvenil d’Algaida.

Després de quasi una hora de reunió la sessió va concloure.

Redacció essaig.cat. 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d