Site icon Essaig.cat |

Algaida és el tercer municipi que més estalvià el 2018 segons la sindicatura de comptes.

Photo by Skitterphoto on Pexels.com

Els ajuntaments de Balears destinen, de mitjana, 1.080,3 euros per habitant a serveis a la ciutadania, mentre que reclamen els veïns 1.102,5 euros per via tributària, la qual cosa implica que retornen 22,2 euros menys del que recapten a través d’impostos i el retorn sobre la pressió fiscal és d’un 98,0 %. Així ho recull l’últim informe de la Sindicatura de Comptes sobre la consolidació de comptes de les entitats locals de les illes, corresponent a l’any 2018.

En aquest exercici, el 33,9% dels ajuntaments van retornar a la ciutadania més del que li reclamaven, cosa que pot suposar un problema de sostenibilitat per a aquestes administracions en el futur depenent de com es financi aquest desequilibri.

Els municipis que més diners retornen a la ciutadania en relació amb el pes dels impostos són Costitx, que retorna el 135,1% del que recapta; Formentera (133,5%); Es Migjorn Gran (130,9%); Lloret de Vistalegre (125%) i Ferreries (123,4%).

En canvi, un 14,3% dels ajuntaments tornen menys del 70% del que reclamen via impostos, cosa que, avisa la Sindicatura, «pot minvar la funció redistributiva i d’estímul econòmic d’aquests municipis». Els municipis amb menys retorn per als ciutadans són Selva (44,4%), Ariany (53,1%), Algaida (60,4%), Andratx (62,1%) i Ses Salines (63,8%).

Les entitats locals gasten de mitjana 1.419,3 euros per habitant. La mitjana de la consolidació d’entitat de l’illa de Mallorca, 1.440,7 euros per habitant, és significativament superior a la mitjana de les altres dues consolidacions insulars. En el cas d’Algaida, la despesa per habitant a Algaida durant el 2018 va ser de 750,7 euros.

De fet segons aquest informe Algaida es troba entre els quatre municipis més estalviadors, un 37,1 %. La capacitat financera del nostre municipi és del 28,1 %, essent el cinquè municipi amb un millor equilibri en el rànquing financer i que pot comptar amb més marge. Algaida és també el quart municipi amb més un índex de sostenibilitat financera positiu del 39,9 %.

La Sindicatura alerta de l’excessiva solvència dels ajuntaments a curt termini, a causa de l’acumulació de romanents per la regla de despesa. L’indicador de solvència a curt termini és d’un 304,7%.

Entre les recomanacions específiques que la sindicatura de Comptes fa al municipi d’Algaida es troba que hauria de millorar l’eficiència de l’estructura administrativa, que representa un cost elevat per a determinats ajuntaments, i refinançar part del deute de curt a llarg termini, atès que minven l’índex de retorn cap a la ciutadania o exigeixen una major pressió fiscal.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version