Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes d’abril de 2017

A les 21 hores del dijous 6 d’abril va tenir lloc la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament d’Algaida.

Després de l’aprovació de l’acta anterior, el primer punt de l’ordre del dia era sotmetre a votació l’acord d’ahesió de l’estratègia local per a la igualtat, que és l’eina per assolir un nivell d’interacció elevat entre els diferents agents polítics i institucionals de Mallorca, per sumar esforços i multiplicar-ne els efectes. Aquesta eina es configura com un procés participatiu que contribuirà a la construcció d’un espai i un model social en el qual les dones i els homes de Mallorca treballin de manera conjunta i en xarxa per assolir una igualtat de gènere real i efectiva, i que es dur a terme des de la  Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca. S’aprova per unanimitat.

Delimitació de l’entorn immediat dels mercats i mercadets autoritzats pels Ajuntaments. Des del la direcció de comerç i empresa se demana una demilitació de 300 metres de la zona de mercadet perimetral el dia de mercat que es pugui obrir sense limitació horaria. S’aprova per assentiment de tots els representants.

El següent punt fou l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública. L’objectiu de la norma és limitar l’estacionament a una determinada àrea de la població d’Algaida. D’aquesta manera es podrà garantir la rotació en l’ocupació dels aparcaments a la zona establerta per l’ordenança. En concret, l’objecte del servei és la regulació de l’estacionament de vehicles de tota classe o categoria a les zones de la via pública on es detecta una elevada demanda d’estacionament, en aquest cas la zona de sa plaça d’Algaida, el carrer unió i el carrer de s’Aigua a proposta de l’Associació de comerç d’Algaida. Amb el servei d’ordenació i regulació d’aparcament es fixaria el temps màxim de permanència per aconseguir una rotació de vehicles que permeti optimitzar l’ús d’un bé escàs com és el de domini públic dedicat a aquesta finalitat, establint l’hora de fixació

A l’ordre del dia també hi figurava un punt que fou retirat de l’anterior plenari, l’aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 2 de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Algaida. Finalment aquest fou retirat de l’ordre del dia per segona vegada s’hagué de retirar de l’ordre del dia.

Memòria del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 2016 – Projectes Algaida. L’Ajuntament hi destinà 10.000 euros que es desinen a la gestió del fons, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic al projecte de Ciudad Antigua, l’aportació al fons de Nicaragua Impru. A finals de mes, segons informa la regidora de serveis socials, vindran a Algaida a explicar-ho a tothom.

Tres funcionàries del Serveis Socials de la Mancomunitat del Pla de Mallorca assistiren al plenari per explicar la Memòria dels Serveis Socials de l’any 2016. S’han realitzat 292 expedients durant el 2016, 469 usuaris dels quals hi ha 283 dones i 179 homes. La majoria es d’informació sobre prestacions de serveis (192 usuaris i majoritàriament dones). S’atenen 52 persones de prestacions d’ajudes a domicili amb una mitjana de 400 hores. Hi ha hagut 94 intervencions de suport a la unitat convivencial. 4 persones han anat a residències públiques (per estància temporal)  i 4 han passat a viure a habitatges tutelats. El quart bloc d’atenció i activitats són els centres i programes d’inserció, ocupacionals, de relació i de prevenció, relacionats també amb les actuacions amb joves i amb els centres educatius. Pel que fa a les prestacions complemenmtàries per cobrir la necessitat de subsistència hi entrarien l’ajuda a usuarus per obtenir pensions no contributives, ajuts econòmics i rendes mínimes, o altres ajudes relacionades amb al’imentació o altres espècies. A Algaida hi va haver 38 infants que gaudiren dels d’alimentació i d’higiene i s’atengueren 70 ajuts per reforç escolar, 47 dels quals són nous, el 91 % son menors de 15 anys. 23 famílies han estat ateses en un taller de tècniques d’estudis i habilitats socials en aquest cas gestionat directament des de l’Ajuntament d’Algaida. El plenari va donar en ple l’enhorabona a la gestió dels serveis socials.

Control i fiscalització de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer ple ordinari.

Rafel Oliver del Partit Poular va demanar pels 14 inicis d’expedients sancionadors en matèria de residus que s’han donat a diferents àrees d’aportació de residus a Pina, Porreres i al del camí de muntanya. La batlessa Maria Antònia Mulet va respondre que s’han pogut iniciar gràcies a la gestió de les càmeres de seguretat. Oliver demanà si hi ha ordenança de residus per imposar sancions i si els papers de les càmeres estan en situació legal. La batlesa respongué que si, que s’han passat tots els tràmits per la Delegació del Govern i que el dispositari de les imatges és l’Ajuntament i que s’esborren passats els vuit dies.

Rafel Oliver també demanà pel decret 86 referida a una baixa temerària del procés licitador dels pluvials que han de començar properament. La batlessa Maria Antònia Mulet informà que es va donar de baixa a URGACÉN VIENA 25, S.L., per no haver justificat l’oferta econòmica incursa en baixa temerària, per haver presentat una oferta un 25 % inferior. Després es va demanar al seguent licitador ANTONIO GOST SOCIAS, S.L. però se l’hagué d’excloure ja que des de l’empresa s’informà que no podien assumir les obres. Finalment s’ha obtat per ajudicar el contracte a l’empresa Vias y Obras Públicas , SA (VOPSA)per 211.876,38 euros, al qual se li ha d’aplicar 44.494,04 d’IVA, sumant en total 256.370,42 euros. La signaturà  del contracte es feu el divendres 8 d’abril (l’endemà de la sessió plenària).

A preguntes d’Oliver, la batlessa també informà de la renúncia d’un policia local a Algaida. Donat que el borsí està caducat, l’Ajuntament ha demanat al borsí de l’EBAP que enviin un policia local nou. Oliver demanà si es convocarà de nou un borsí i la batlessa diu que si però que mentre això passa, es pot recórrer aquesta borsa. S’ha de tenir present que hi ha dificultats legals sobre la contractació de polícies locals interins i que des del Govern s’intenta donar cobertura legal. Tomeu Ballester de Més per Algaida va demanar per què els polícies marxen del poble i la batlessa respongué que aquesta problemàtica es dóna molt en el Pla i que el motiu és que es paga poc. De totes formes la cosa es ressoldrà quan es convoquin oposicions, que per això tant la batlessa com la secretària estan convocats a una reunió el proper dilluns.

Informació Municipal.

La setmana passada batles i baltesses dels pobles afectats pel temporal foren rebuts per la delegada del govern maria Salom i se li va infiormar de les dificultats econòmiques. Des de la delegació de govern se’ls va informar que estaven desbordats de feina i que si que hi haurà ajuts però que no saben quan arribaran. El Govern té la prioritat d’arreglar les zones costaneres per preparar la temporada turística i també té pendent de tractar amb particulars, als qui han de fer unes 500 valoracions iq eu sap que alguns ja han començat a rebre notificacions.  La Batlessa va informar que de moment l’Ajuntament arregla així com pot.

La batlessa informa de la reunió entre els batles i batlesses del Pla de Mallorca amb la presidenta del govern Francina Armengol i el vicepresident Biel Barceló sobre el projecte de dur aigua de la desalinitzadora per part d’Abaqua. la batlessa va informar que de moment a Algaida no està tan malament, per bé que els nitrats estan al límit, però que altres municipis com Montuïri varen haver de recórrer al transport d’aigua potable amb el conseqüent cost elevat, pagat de manera solidària per tots els membres de la Mancomunitat. Mulet va recordar que com a Mancomunitat no podien assumir el cost d’aquest obra, ja que suposaria apujar considerablement el preu de l’aigua que no es de qualitat òptima i que la Mancomunitat tampoc pot accedir als ajuts del Consell perquè es una obra supramunicipal.

L’Ajuntament va signar el 2011 en matèria de col·laboració amb els infants amb discapacitat perquè puguin fer pràctiques als serveis municipals, i fruit d’aquest conveni amb la conselleria, ha començat una una nina de pràctiques d’administratiu de FP bàsica

La batlessa informa que ja ha arribat a Algaida el cotxe elèctric fruit de la subvenció rebuda per part del Consell de Mallorca.

La regidoria de Serveis socials agraeix la donació de els supermercats Eroski i Es Rebost donen als Serveis Socials del municipio per ajudar a les famílies més necessitades del poble.

Mulet també va informar de la posada en marxa un any més de la campanya Jo compr al meu poble. Tindrà lloc del 19 d’abril al 24 de maig de 2017. La regidora Maria Antònia Sastre va informar que comprant als establiments adherits a la campanya, la gent podrà participar en el sorteig d’un cap de setmana gastronòmic al País Basc. Com l’any passat es farà el sorteis a l’Ajuntament a partir de butlletes amb el nom i no haver de dependre d’un sorteig aliè com el de l’ONCE. El guanyador s’anunciarà dissabte dia 27 de maig, dia de la Fira d’Artesania.

La batlessa va comunicar que es feren públics els Premis de Castellitx del 2017, amb la incorporació de Miquel Serra al jurat dels premis en substitució de Pere Mulet. L’acte de lliurament serà el dilluns 17 d’abril a les 20:30 hores a l’església.

Finalment la batlessa va informar que les obres d’ampliació de la biblioteca municipal començarien la setmana de després de Pasqua

Precs i Preguntes.

Oliver demana per la línia groga davant la cooperativa. La batlessa diu que el que se va fer és delimitar la propietat privada de la Cooperativa i que s’havia de garantir el dret de pas dels veinats. Oliver va respondre que no creia que la millor solució a això sigui pintar una liniea groga que pot donar lloc a confusions, ja que en teoria no hi podria aparcar ningú. La batlessa diu que es va pintar per part de la brigada amb el vist i plau de la Polícia Local però que demanarà els informes per veure si es pot donar una solució diferent o és la correcta.

Oliver també va demana per l’estat de les instal·lacions esportives. Tant la batlessa com el regidor d’esports varen recordar que el manteniment d’aquestes correspon a Algal·lia i que la neteja correspon al bar del futbol, però que els ho recordaràn.

En el torn dels representants de Més per Algaida, Tomeu Ballester va demanar quan es posarà un punt de recàrrega per a cotxes elèctrics? la batlessa i el regidor varen respondre que s’estudiarà en sortir la subvenció de la CAIB, però que aquesta només cobrirà una part del cost, ja que l’IVA i l’arribada de la corrent d’instal·lació del punt haurà d’anar a compte de l’Ajuntament.

Ballester va demanar també per una informació que circula sobre el fet que no es faran les colònies d’estiu de l’EMMA? La regidora Margalida Garcias va respondre que efectivament hi haurà oferta de campament aquest estiu però que, tot i que segurament estarà organitzat per la mateixa gent que l’any passat, s’organitzarà des de l’escola de música sinó des del Casal de Joves.

Tomeu Ballester també plantejà sobre si hi hauria alguna solució pels problemes d’embós de trànsit de cada primer  de mes, sobretot als carrers del Sol i Campet. La resposta de la batlessa Mulet fou que dia 1 d’abril era dissabte i el polícia local que estava de torn havia renunciat com havia explicat abans i no va ser possible canviar el torn i cobrir el dissabte matí. Mulet va afegir que es volen fer uns estudis de mobilitat però que de manera immediata no es preveuen canvis en la circulació.

El presentant de Més va continuar demanant pel tema de la selecció del cap de policia local, i la batlessa va dir que a principis d’any feren un canvi de normativa i que des de la Conselleria encara hi treballen. Ballester també va demanar per si ja han anat a fer els pràctiques de tir, i la batlessa diu que això és un tema que gestiona directament la polícia local i la conselleria d¡Administracións públiques. 

Finalment, Tomeu Ballester va demanar pel tipus de públic a que va dirigit el taller de Cuina organitzat pel Consell de Benestar Municipal. La regidora Catalina Fullana va explicar que si bé se fa una convidada expressa a les persones usuàries de la donació d’aliments a Algaida, des del Consell de Benestar tenien clar que el projecte també tenia un vessant d’integració i per tant es dirigí a tot tipus de públic.

Passades les 23 hores de la nit el plenari va acabar.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version