Site icon Essaig.cat – Tota la informació d'Algaida, Pina i Randa –

L’Ajuntament publica a la seu electrònica com obtenir algunes bonificacions fiscals dels imposts municipals.

pexels-photo-210622.jpegA través del tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, el consistori algaidí posa en coneixement de la possibilitat de la bonificació d’alguns imposts municipals, concretament els de Béns Immobles (IBI) i de vehícles de tracció mecànica.

Ordenança fiscal de l’IBI per a famílies nombroses.

Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota íntegra els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa en el cas d’immobles que constitueixin el domicili familiar. La bonificació objecte del present apartat tendrà un import màxim de 100,00 €. Aquesta bonificació, que s’atorgarà per termini anual, es concedirà a petició de l’interessat, la qual l’haurà d’efectuar abans del 31 de març de l’any pel qual se sol·licita la bonificació, acreditant el compliment de les condicions per el seu gaudi i s’haurà d’aportar:

Impost de Vehicles de Tracció mecànica.

Pel que fa a les bonificacions fiscals a l’impost de circulació de vehicles de tracció mecànica, podran gaudir-ne els vehicles següents :

Els interessats hauran de sol·licitar la bonificació a l’Ajuntament en el període d’un mes des de la data de la matriculació del vehicle o abans de l’aprovació inicial del padró anual de l’impost en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l’impost, que també acabaria el proper 31 de març.

Redacció essaig.cat 

Exit mobile version