Site icon Essaig.cat – Tota la informació d'Algaida, Pina i Randa –

Crònica de la sessió plenària de maig, amb aprovacions d’ordenances i mocions.

img_7423A les nou del vespre del dijous 10 de maig de 2018 va tenir lloc la sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament d’Algaida. Després de l’aprovació de l’acta anterior, es va produir a tractar el conjunt de temes.

La plenària va aprovar per unanimitat l’Adhesió al Manifest Municipis per al compliment efectiu del Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, que reclama més capacitat d’acció dels ajuntaments en la lluita contra aquesta problemàtica i una major inversió de doblers en aquesta qüestió. Rafel Oliver del PP manifesta que tot i que està d’acord en el conjunt troba que hi ha algunes reclamacions que requereixen d’un temps més llarg de tramitació. No obstant això, anunciaren i votaren a favor. La batlessa va recordar que el manifest provenia de la FEMP on hi ha ajuntaments de tots els colors polítics i que en la lluita contra la violència de gènere els Ajuntaments han de donar resposta.

El plenari també va aprovar el compromís de l’Ajuntament d’Algaida de facilitar la difusió i la sensibilització del projecte Vacances en Pau 2018 arreu del municipi

Aprovacions de diferents ordenances municipals.

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic amb taules, cadires, tendals i estructures similars amb finalitat lucrativa en el terme municipal d’Algaida. L’ordenança preveu regular la distribució de l’ús de places, carrers, avingudes i passeigs amb instal·lacions desmuntables com taules, cadires, tendals, para-sols i expositors de mercaderies amb la finalitat d’adequar l’estètica de les instal·lacions a l’entorn on es pretén la ubicació. Cal tenir en compte que l’ocupació d’aquests béns públics amb els elements esmentats anteriorment, constitueix un ús comú especial normal, el qual es troba subjecte a llicència d’acord amb la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local. En qualsevol cas, aquest ús ha de ser compatible i respectuós amb els usuaris de la via pública i ha de prevaler el seu dret i, especialment, el dels col·lectius amb mobilitat reduïda.

Entre les novetats de la norma, cal destacar que l’ocupació de la via pública amb finalitats comercials o anàlogues requereix l’autorització municipal prèvia. Per a la concessió s’han de tenir en compte les mesures de la repercussió sobre el trànsit i el grau de molèsties que es pugui produir a la ciutadania, i com a mínim, serà obligatori l’informe dels serveis tècnics i/o de la Policia Local per a les ocupacions de via pública. L’atorgament de la llicència d’ocupació serà temporal i serà necessari l’acotació dels elements ubicats en l’espai públic en un plànol. L’autorització ha d’expressar el nombre de taules, cadires, para-sols i altres elements i infraestructures auxiliars que es permetin col·locar, i també la superfície autoritzada que haurà d’estar disponible a l’establiment per tal que la inspecció municipal.

La nova normativa estableix les condicions que han de complir el mobiliari i els elements i estructures auxiliars com taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements. A més a més, els colors han de ser crus, defugint de colors cridaners, a fi d’aconseguir una uniformitat estètica. Tampoc es permet la col·locació de publicitat externa en aquestes estructures i o mobiliari i només és permet retolar la informació referent a l’establiment (nom, número de telèfon i serveis prestats, entre altres informacions de l’establiment), sempre que el logotip i la denominació de l’establiment tengui unes proporcions justificades. Serà preceptiu un informe emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Algaida sobre la idoneïtat d’aquests elements, amb caràcter previ a l’autorització. Els locals tindran una data límit per adaptar-se al mobiliari abans esmentat que serà fins dia 31 de Desembre de 2018. 

Queda prohibida la instal·lació a la via pública i l’ús de la via pública per qualsevol tipus de màquines comercials, ja siguin recreatives, d’atzar, de begudes, de tabac, etc; Neveres i elements de cocció, il·luminacions amb efectes de color o intermitències, actuacions en viu, aparell audiovisuals i instal·lacions acústiques o de megafonia.

Finalment la norma estableix una sèrie de sancions que poden arribar a ser faltes lleus que se sancionaran amb advertiment o multa per import de 100 fins a 750 euros, segons el grau d’intencionalitat i la naturalesa del perjudici causat. Les faltes greus se sancionaran amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros i les molt greus amb multa de 1.500,01 fins a 3.000 euros.

La norma fou aprovada per unanimitat.

Aprovació inicial de l’Ordenança de productes audiovisuals al municipi d’Algaida. És objecte de la present ordenança la regulació de l’activitat de rodatge de pel·lícules de cinema, programes de televisió, documentals, anuncis publicitaris, vídeos, reportatges fotogràfics o qualsevol altre producte audiovisual que es desenvolupi al municipi d’Algaida i que requereixi o afecti béns i/o serveis de titularitat o competència municipal.

Queden incloses en la regulació de la present ordenança les filmacions de productes audiovisuals (rodatges de pel·lícules cinematogràfiques, reportatges, documentals, concursos, espots publicitaris per a anuncis i imatges de videoclips musicals o similars, efectuades amb finalitat lucrativa que requereixin l’ocupació de la via pública sense limitació, amb aparells o vehicles tals com grues, focus estàtics, grups electrògens, cadafals, escenaris, decorats, camions, etc.. També per preses fotogràfiques, tan sols es podrà autoritzar l’activitat de preses de fotografia a la via pública o espais lliures públics de titularitat municipal per a la realització de catàlegs o similars, quan aquestes es facin de conformitat amb les condicions que dicti la Batllia mitjançant decret. En aquest apartat no s’inclou l’activitat de fotògraf ambulant amb ànim de lucre que es regira per la seva regulació especifica.

Queden excloses a l’obtenció de fotografies, la gravació d’escenes, quan es tracti de curtmetratges experimentals, programes informatius, reportatges i documentals culturals o artístics, i pràctiques de camp d’escoles de cinema o de fotografia, realitzades amb càmeres mòbils, sempre que no tengui una finalitat lucrativa amb posterior comercialització ni s’ocupi la via pública amb infraestructura, excepte trípode i elements senzills que no dificultin el trànsit de vianants o rodat. Tampoc les filmacions en directe d’actes institucionals per unitats mòbils per a la seva difusió en televisió, ni la presa de fotografies i imatges amb finalitats informatives.

La norma també fou aprovada per unanimitat

La corporació també va aprovar per unanimitat la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de terrenys d’ús públic amb finalitats lucratives d’Algaida. Les modificacions proposades són les següents:

Moció presentada per Guillem Fiol del grup municipal Més relativa a l’adhesió de l’Ajuntament d’Algaida a la Plataforma per un bon finançament per a les Illes Balears, que entre les seves reivindicacions destaquen el comptar amb un nou model de finançament que contempli el principi d’ordinalitat i incrementi la capacitat decisòria i recaptatòria de la Comunitat Autònoma, el reconeixement per part de l’Estat de la insularitat, mitjançant l’aprovació del Règim Especial per a les Illes Balears que el Govern i la societat civil Illenca a presentat al Govern Central, l’increment progressiu de les inversions estatals, el pagament de les inversions estatutàries que encara se deuen, la coresponsabilitat de l’Estat amb l’assumpció del deute, la cogestió aeroportuària i la derogació de la Llei Montoro. La moció fou aprovada amb els vots a favor de Més i PSOE i l’abstenció del PP per no estar a favor de la derogació de la llei montoro.

Control i Fiscalització

Rafel Oliver del partit Popular s’interessa per diferents decrets relacionats amb els romanents de crèdits, sancions imposades per residus, altres sancions que havien estat menors perquè havien pagat en el període inicial etc. Tomeu Ballester no va fer cap pregunta sobre els decrets i acords.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Les mocions d’urgència.

Margalida Puigserver explica la necessitat d’aprovar per urgència una moció per donar suport a la víctima de l’abús sexual perpetrada per la “manada”, i  s’acorda, per unanimitat acordar en forma de declaració institucional el següent:

1.-L’Ajuntament d’Algaida manifesta el seu suport, afecte i solidaritat a la víctima.
2.-L’Ajuntament d’Algaida mostra el seu profund desacord amb la decisió de la sentència,
que qualifica una clara violació múltiple com un simple cas d’abús sexual i furt lleu.
3.-L’Ajuntament d’Algaida mostra comprensió amb la decepció ciutadana com a
conseqüència d’aquesta decisió judicial, s’uneix al clam popular davant aquesta sentència que no compartim, i demana al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles polítiques actives, capacitat pressupostària i modificacions legislatives per a què no es tornin a repetir ni la sentència ni els fets que la motiven.
4.-L’Ajuntament d’Algaida reivindica el dret de tota dona a la seva plena llibertat i, al
mateix temps, declara que Algaida és un municipi que no tolera cap tipus d’agressió
contra cap dona.
5.- L’Ajuntament d’Algaida manifesta que en les relacions interpersonals “no” és “no”, i que si no hi ha un “sí” també és “no”.
6.- L’Ajuntament d’Algaida es reafirma en el compromís de continuar treballant en
col·laboració amb el teixit associatiu i la ciutadania en general, a favor de la igualtat i en
defensa dels drets de les dones, i per a l’erradicació de les desigualtats i els diferents
tipus de violència que pateixen les dones.

La batlessa Maria Antònia Mulet argumenta de la necessitat de la urgència de la moció per donar suport a les institucions que s’han vist denunciades per les subvencions per promoure en català des de l’advocacia de l’estat per les ajudes que se donen p. la moció proposava:

1. Dona suport a les administracions públiques que treballen per fomentar i  promoure el català, especialment aquelles afectades pel recurs de l’Advocacia  de l’Estat.
2. Es compromet a fer complir l’Estatut d’Autonomia i la Llei de normalització
lingüística i a convocar ajuts per promoure la llengua pròpia de les Illes
Balears.
3. Es compromet a fer complir l’Estatut d’Autonomia i la Llei de normalització
lingüística i a actuar en conseqüència per dur a terme les accions de foment i
promoció de la llengua catalana que consideri necessàries.

La moció també fou aprovada per per unanimitat. Rafel Oliver del PP anuncià el seu vot a favor de la moció perquè no entén perquè l’advocacia de l’estat actua amb aquestes accions. La batlessa va afegir que no hagués entès que el PP no s’hi sumàs i li ho valorava.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del partit Popular s’interessa per:

Tomeu Ballester de Més per Algaida, Pina i Randa s’interessà per

Redacció essaig.cat

Exit mobile version