Site icon Essaig.cat – Tota la informació d'Algaida, Pina i Randa –

Crònica del plenari municipal del mes de maig

Per primera vegada en la història, l’Ajuntament d’Algaida celebra una sessió plenària de manera telemàtica a través de videoconferència a partir de les 18.30 hores. El mes d’abril no hi hagué sessió degut al confinament però aquest mes de maig han optat per fer-lo de manera digital, cadascú des de ca seva. Amb l’assistència de l’interventor Joan Obrador, que exercia de secretari.

Aquesta és la imatge del plenari que va poder-se visualitzat en directe a través de youtube. Foto: essaig.cat.

La primera qüestió dins l’ordre del dia, una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior, era sotmetre a votació la moció presentada pel Grup Municipal Partit Popular d’Algaida per instar al govern municipal a declarar dol oficial al municipi en senyal de dol i respecte pels morts per la Covid19. La proposta d’acord, presentada el 24 d’abril i per tant la dada es correspon a aquest diu, afirmava:

PRIMER.- Instar el govern local a declarar dol oficial al municipi en senyal de dol i respecte als 20.453 espanyols, que han estat víctimes de l’COVID-19 mentre es prolongui l’estat d’alarma.

SEGON.-Instar el govern local a guardar, i convidar els veïns a guardar, un minut de silenci cada dia a les 12 h en record de les víctimes i en solidaritat amb els seus familiars mentre es prolongui l’estat d’alarma.

Maria Antònia Mulet va considerar que per part de l’equip de govern es votarà en contra de la proposta ja que ahir el president del govern va dir que quan totes les comunitats autonòmes estiguin a la fase 1, es declararà dol oficial a l’estat, que és a qui segons ella li correspon declarar-ho. No obstant això, la batlessa va afirmar que tenen present el dol de les famílies i esperen que tots facem feina per evitar que facem passes enrere.

Mulet va dir que respecten la proposta que ha fet el Partit Popular però li va retreure que no entenia perquè no s’ha fet aquesta proposta al Congrés del Diputats. Oliver respongué que tot i que no sap si el president del PP Pablo Casado si ho ha presentat per escrit o no però si que ho ha demanat al president del govern. Ambdós, després d’aquest intercanvi, afirmaren que no volien debatre sobre aquesta qüestió.

La moció fou rebutjada amb els vots en contra de tot l’equip de govern.

Pressupostos i liquidació de 2019

El següent punt fou la de donar compte de la Liquidació del Pressupost municipal 2019. L’interventor Joan Obrador informà que el resultat pressupostari a de l’exercici 2019 fou de 403.490, 11 euros, una vegada fets els ajustaments de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i les desviacions tant positives com negatives dels pressupost. Pel que fa el romanent de tresoreria, a 31 de desembre de 2019 és oficialment de 4.100.644,11 euros, si bé dins aquest romanent, la intervenció calcula que hi ha 1.082.518,64 euros que hi estan inclosos i que són de dubtós cobrament, i per tant han de ser descomptats. A més, també s’hi han de descomptar 112,141,44 euros que ja que són desviacions de finançament positives de l’exercici. Perquè s’entengui, l’Ajuntament tendria en el banc com a fons líquids 2.727.834,89 euros, i el romanent de tresoreria definitiu per a despeses generals a 31 de desembre de 2019 és de 2.905.983,93 euros. L’interventor també informà que el percentatge d’endeutament de l’Ajuntament d’Algaida està en el 5 %, que es complí el principi d’estabilitat pressupostària i que la regla de despesa també es complí, ja que no s’excedí l’augment de taxa de variació màxima de despesa respecte de l’exercici 2018, fixada en un 2,7%.

Oliver del PP digué que “esperem que poguem mantenir aquests doblers i que el govern central no ens el llevi”, cosa que la batlessa també manifesta la seva esperança en què fos així i poder mantenir aquests doblers per al poble.

Després la batlessa va donar compte de les resolucions adoptades per Batlia contràries a les objeccions d’Intervenció al 2019. Es tracta resolucions de d’ajuts de beques escolars i de pagaments d’hores extres, que la batlessa va considerar que s’havien d’abonar tot i que l’informe d’intervenció fos negativa.

La batlessa també va donar compte del nomenament de Secretària titular i substituta del Jutjat de Pau d’Algaida, atesa la jubilació del funcionari de l’Ajuntament Joan Capellà Ribot. Així es nomenà a Maria Magdalena Llabrés Ramis, com a secretària titular i Catalina Mascaró Garcia com a secretària substituta.

Control i Fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en dates 5 de març i 8 d’abril de 2020 i l’assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver demana per diferents decrets relacionats amb factures:

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet informà que

Precs i Preguntes

Rafel Oliver s’interessà per les diferents qüestions:

Redacció essaig.cat

Exit mobile version