Site icon Essaig.cat |

L’Ajuntament d’Algaida aprova el pressupost municipal per al 2017

L’Ajuntament d’Algaida reunit en la sessió plenària d’ahir a la nit va aprovar de forma provisional amb 6 vots a favor del PSIB, 4 en contra del PP i 3 abstencions de Més per Algaida, el pressupost total del consistori per a l’any 2017 i que apuja a 3.583.670,00 euros. Això suposa una disminució del 5,22 % (197.244,14 euros menys) respecte del pressupost de 2016 que apujava a 3.780.914,81 euros.

Ingressos

En el capítol d’ingressos s’augmenten lleugerament els imposts directes i en canvi disminueixen els imposts indirectes, i les taxes i preus públics, ja que enguany no s’inclouen els increments de la legalització de les obres il·legals i de llicències que s’havia aprovat al 2016. Es mantenen en quantitats similars les entrades en conceptes de transferències corrents procedents del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca, però augmenten els ingressos patrimonials (procedents de rendes de la propietat o patrimoni del consistori).

Aquests ingressos no inclouen les possibles subvencions que es destinaran a inversions i que s’esperen rebre de les diferents entitats, sobretot del Consell de Mallorca per poder fer la xarxa de pluvials del camí de s’Estació (314.684 €), la possible ampliació de la biblioteca municipal (156,200 €), la instal·lació d’un punt de recàrrega elèctrica per als vehicles electrònics i la compra d’un vehicle elèctric per part de l’Ajuntament (30.000 €) o el projecte de ruta de Ramon Llull sol·licitat a les ajudes de l’ecotaxa (70.591 euros).

Despeses

Pel que fa a les despeses, augmenta lleugerament el capítol 1 de despeses de personal. Aquest augment està motivat per la dotació, aquesta vegada sí, de la placa de policia local, que és una de les reivindicacions de Més per Algaida. Les despeses financeres (destinades a satisfer les càrregues financeres per interessos dels deutes i les despeses d’emissió, modificació i cancel·lació de deutes contrets) i els passius financers (les despeses que ha d’assumir l’Ajuntament per l’amortització dels deutes contrets amb entitats financeres i les devolucions dels avançaments reemborsables del Ministeri) es mantenen en la mateixa situació que l’any anterior. La batlessa Maria Antònia Mulet va informar que des de l’Ajuntament no estan previstos nous crèdits d’endeutament i que el deute de l’Ajuntament està per sota del nivel autoritzat pel Ministeri d’Hisenda.

Cal destacar que apugen la quantia de les subvencions a les associacions i entitats del poble (a tall d’exemple l’Obra Cultural – es saig passa de 1.800 a 2.500 €)  i també els ajuts al transport per als estudiants de batxiller i formació professional.

Inversions Reals

Aquesta és la partida que pateix una major retallades respecte al pressupost de 2016 en què apujava a 432.807,07 €. Per al 2017, les inversions només arriben al 182.560,38 € el que suposa un 5,09 % del total del pressupost. A més de les inversions elegides per la ciutadania a través dels pressupostos participatius, el consistori durà a terme altres inversions.

La batlessa Maria Antònia Mulet afirma que un dels objectius de l’Ajuntament és abaixar el deute municipal, tenir la mateixa quantitat d’ingressos que de despeses i no generar dèficit. Entre les mesures polítiques explicades per la batlessa està la continuació amb la reducció de la despesa energètica i l’augment del reciclatges, arreglar els camins rurals i els cementeris. S’han augmentat les partides a serveis socials i s’ha apostat per la inclusió de clàusules socials, així com les partides d’Educació i Cultura. Per tal d’invertir en el manteniment dels edificis educatius i en activitats educatives però també culturals (més musicals i nit de l’Art). També s’incrementa la partida de Joventut, sobretot amb l’augment de la partida per seguir realitzant activitats de dinamització juvenil i el conveni amb la targeta jove.

Mulet també ha donat compte de les inversions en millores de les instal·lacions esportives, sobretot en impermeabilitzar la piscina petita municipal. En transport, s’incorpora el perfil de menor gratuït al conveni de l’EMT de Palma i en promoció econòmica i turisme, es durà a terme la contractació d’un AODL i l’adhesió a la iniciativa e-comerç, de la qual ja tenen la diagnosi feta.

El pressupost, complet i desagregat, està disponible a la seu electrònica del web municipal.

Valoracions polítiques

Una vegada presentat per la batlessa Mulet els grans números i propostes de govern dels pressupost municipal era el torn de l’oposició.

Pel que fa al PP, el cap del grup del Partit Popular a Algaida Rafel Oliver, valorà positivament que es mantenguin congelats les taxes municipals i els imposts. No obstant això, Oliver criticà que amb el conjunt d’inversions previstes que si arriben totes les subvencions apujaran a 709.401 euros, els pressupostos participatius només representen un 14 %, un 2,76 % del pressupost total  i “ho troben curt”. La batlessa va respondre que la part de les inversions amb càrrec a les arques municipals només eren entorn a 160.000 euros i aquest és el marge que tenien perquè la resta de subvencions, no es podien compatibilizar dins els pressupostos. Oliver va continuat informant que el grup popular no ha fet cap proposta perquè trobaven que la quantia era insuficient si bé agraeix la convidada de la batlessa. Rafel Oliver també va criticar que s’hagi aprovat la proposta de recuperació del camí de Castellitx, que tot i estar d’acord en aquesta recuperació, aquesta iniciativa no es durà a terme ja que es farà necessari arribar als jutjats, amb la qual cosa segons els responsables del PP “aquests 2000 no es gastaran”.

Els populars també criticaren l’agument de les partides de subvencions a entitats en 8.000 euros, a aquelles entitats de més de 2 anys inscrites al municipi, algunes de les quals “son autosuficients i el que s’intenta és quedar bé per part de l’equip de govern” en en comparació amb “altres serveis del municipi com Policia local i Protecció Civil que tenen mancances”. La batlessa Mulet reivindica que es van fent millores en les mesures de les possibilitats de l’Ajuntament.

Pel que fa a les valoracions polítiques, el representant de Més per Algaida, Pina i Randa ha afirmat que considera que els pressuposts del 2017 són correctes però continuistes i no aporten cap novetat significativa. “En principi veníem amb l’objectiu de no aprovar els pressupostos davant l’incompliment dels compromisos per part de l’Ajuntament” ha apuntat Ballester, però finalment l’equip del PSOE, “ha decidit dur a terme alguns dels compromisos que no s’havien complert (per exemple la creació d’una zona blava a plaça) i incloure en els pressupostos del 2017 els compromisos pendents així com millorar la relació entre els dos grups polítics per tal de negociar les possibles subbvencions i projectes que se demanin a les institucions. Segons Ballester aquests compromisos són l’increment del pressupost destinat a Benestar Social per l’ampliació d’hores de l’educador de carrer i la dotació de la plaça del Cap de la policia local.

Més per Algaida ha recordat que va incloure en les negociacions del pressupost 2017 fer efectiva la restricció de trànsit rodat a part de la plaça dels dissabtes horabaixa als diumenges a vespre i festius mitjançant la col·locació de pilons automàtics al carrer del Rei, així com la prohibició d’aparcar a la zona blava de davant el pati de la rectoria també durant els mateixos períodes. També es va demanar la creació i impuls d’un Consell Educatiu i del Consell de Joventut, la revisió del Catàleg de Camins públics del municipi, l’obertura d’un procés participatiu per encarar la futura construcció de la Ronda i l’elaboració del projecte de Vies Segures per a millorar l’accés dels infants a l’escola., segons ha informat en posterioritat en una nota de premsa.

Ballester ha dit al plenari que “malgrat es poden fer uns pressupostos millors i la manca de confiança amb el govern davant els incompliments”, MÉS havia decidit finalment no votar en contra dels pressupost tal com s’havia plantejat en un principi i permetre que el pressupost s’aprovàs sense paralitzar els comptes municipals

La batlessa Maria Antònia Mulet afirmà que no entén perquè parlen de continuïtat. Ballester afirma que troba insuficient la partida de serveis socials de la Mancomunitat, però la batlessa diu que s’està mancomunat “per lo bo i per lo dolent”, i fa una defensa dels serveis socials de la Mancomunitat del Pla de Mallorca que són exemple a molts altres llocs. També va deixar constància que no entén perquè parla de manca de confiança, ja que si bé reconeix que algunes mesures s’haguessin pogut fer més aviat o menys, al final s’han acabat fent i negociant.

Finalment es va produir la votació i tot i que en un principi semblava que no hi hauria vots en contra, finalment els pressupost es va aprovar només amb els vots del PSOE (6) i l’abstenció de Més per Algaida (3), ja que el PP (4) va votar en contra.

Redacció Noticiari es Saig 

Exit mobile version