Site icon Essaig.cat |

Fins al 3 de desembre es poden pagar en període voluntari els tributs municipals. Des d’enguany no s’envien avisos postals.

El dia 1 d’octubre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs (exercici 2018) dels següents municipis, que han delegat la seva recaptació a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), entre ells Algaida. El termini voluntari de pagament finalitza el 3 de desembre de 2018. 

Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Formes d’obtenció de l’avís de pagament:

Com ja es va informar el darrer any, es recorda que la forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és a través del Carter Virtual d’Avisos. Des del 2018, ja no s’envien avisos postals.

En cas de no utlitzar el Carter Virtual d’Avisos, podeu obternir-los de les formes següents:

Formes de pagament:

Rebuts domiciliats

Des de l’ATIB es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts, ja que n s’envien avisos postals del pagaments dels tributs. Els rebuts el pagament domiciliats en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del 15 de novembre de 2018.

Redacció essaig.cat
Exit mobile version