Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari del dijous 19 de setembre de 2019

A les 20:05 del dijous 19 de setembre de 2019 va tenir lloc l’acte de la sessió plenària extraordinària en la qual els regidors i regidores estrenaren el seu nou seient a la taula de la sala de plens, cosa que el PP va voler fer constar en acta durant el temps de Precs i Preguntes. Després es va procedir a l’aprovació de l’acta de la sessió de 16 de juliol de 2019.

La batlessa va explicar tot el procés d’elaboració de la relació de Llocs de treball de l’Ajuntament d’Algaida, que no s’havia modificat des de l’any 2000, per així donar garanties a tots els treballadors (ja que se feren eleccions sindicals) i l’establiment de delimitar les competències de cadascun dels càrrecs, així com actualitzar la retribució i s’han dividit els llocs de feina entre funcionaris de l’Ajuntament i personal laboral. S’estableix una renovació automàtica anual. Els representants de PP i Més per Algaida valoraren la tasca feta per la Tècnica de l’Administració General Maria Antònia Palou i l’Interventor Joan Obrador. S’aprovà per unanimitat

Després la batlessa Maria Antònia Mulet va explicar la proposta de concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc als policies locals Pedro Oliver i Bernardo Sureda, per als més de 30 anys de servei com a Policia Local, que també s’aprovà per unanimitat.

El següent punt, la batlessa Mulet va explicar que s’havia iniciat l’elaboració i ara aprovació inicial de l’Ordenança municipal de circulació i vianants de l’Ajuntament d’Algaida, que suposa actualitzar i adaptar al poble la normativa circulatòria. Rafel Oliver del PP va dir que veien l’ordenança necessària però trobaven que no mirava cap al futur de la circulació del poble. L’ordenança es va votar i va comptar amb l’aprovació dels regidors del PSOE i Més i l’abstenció del PP.

També es va dur al plenari l’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) d’Algaida, que ja fa temps que està adherit però que requereix ara d’una actualització, i que será enviat a la Comissió Europea. També és va aprobar el compte General de l’any 2018 de l’Ajuntament d’Algaida.

Control i Fiscalització

Rafel Oliver demanà pel pagament de les hores extres a les hores extres de la policia local i del tresorer. El cap de l’oposició va dir que havia vist la justificació de les tasques que ha fet la policia local, però no ha trobat la justificació de les del tresores i no entenia “que sigui ell tot sol se justifiqui les seves hores”. La batlessa i l’interventor respongueren que el tresores notifica les hores que se n’han fet de més. El debat sobre el tresorer no anà més enllà.

Oliver va voler aclarir que no estan en contra que la policia local faci hores extra, sinó que troben que alguns dels policies fan més de 100 hores extra al mes, cosa que troben molt exagerat i que consideren que s’haurien de dotar les dues places de policia local. La batlessa digué que per a l’any que ve se dotarà una plaça més de policia Local. No obstant això, recordà que està previst que Palma faci una macro-oposició de policia local i que potser el problema pot empitjorar. I de moment ara Algaida, segons la batlessa, no està en una mala situació sobre policia local. Coinidiren tots els regidors en que la solució passa perquè la Conselleria d’Interior hauria de crear més places.

Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre els diferents temes o qüestions:

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver demanà per la situació dels Catàlegs de camins i de Patrimoni. La batlessa va dir que el cataleg de Parimoni duran a la comissió el mes que ve. El de Camins s’ha de revisar.

Pel que fa al tema de l’àrea d’aportació de residus del Cami de muntanya, Oliver demanà si encara no s’havia reunit amb la familia que va presentar la reclamació per intentar trobar una solució al seu problema i la batlessa va respondre que no.

Oliver demanà per la situació de les places de nadons a l’Escola Infantil. ja que segons digué en el plenari hi ha confusió entre qui ha de pagar o no per la plaça, davant famílies que han anat a l’Ajuntament a demanar informació de la plaça i se’ls ha dit que hi haurà plaça però no han pagat res. La regidora d’Educació Maria Antònia Reynés va respondre que places n’hi haurà (es preveuen que hi pugui haver fins a 7 nadons), però que per reservar plaça s’ha de pagar.  

El cap de l’oposició va demanar informació sobre el calendari del projecte de reforma de la carretera Algaida – Llucmajor i en quina situació del procediment es troba el projecte. La batlessa Mulet va dir que no té constància ni que passàs per Comissió Informativa el passat mes d’abril per tant no pot afirmar quina és la situació, que ho demanarà i que si cal “tornarem a fer campanya”.

Rafel Oliver va demanar per què no s’havien fetes les obres dels vestidors de ses escoles. La TAG Maria Antònia Palou va respondre per afirmar que están pendents de registrar la nova compra i després dur-la a plenari per aprovar la cessió a la Conselleria i que aquesta pugui fer unes obres que serán més grans. Oliver també va aprofitar per demanar sobre la recerca del solar per construir i ampliar una escola integrada. La batlessa que están fent feina però és difícil trobar un solar per poder ubicar-hi, i de que de moment allò prioritari era resoldre el tema d’infantil.

Finalment, Oliver va demanar que no havia vist els decrets de concursos dels bars de les festes de Pina i de Randa. La batlessa va dir que d’ençà que no hi ha futbol a Pina ja no se fa concurs i que a Randa no se fa concurs perquè la verbena l’organitzen els joves a Randa. l’Ajuntament només col·labora posant l’escenari i l’equip de so, segons va explicar Jaume Lliteras, batle de Pina i Randa.

La sessió va concloure cap a les 21:15 hores del vespre.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version