Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari extraordinari del mes d’octubre, on es modificaren els imposts de plusvàlua i de recollida de residus

El dimecres 20 d’octubre a les 20:15 hores i per problemes tècnics es va dur altra vegada en línia per motius sanitaris, va tenir la sessió plenària de l’Ajuntament d’Algaida. La crònica l’hem fet a posterior per motius d’agenda. Com sempre l’acta va començar amb l’aprovació de l’acta anterior.

Concessió de subvencions nominatives previstes al pressupost de 2021. La batlessa Maria Antònia Mulet informà que el passat 5 d’octubre s’envià la notificació a les entitats i associacions per tal de signar el conveni i fer el pagament de la subvenció abans del 15 de desembre. Es va aprovar pe unanimitat

Seguidament es va dur a terme el debat i aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), coneguda com a plusvàlua. Es puja el gravamen del 8 al 16 % i s’introdueixen bonificacions. Es redueix de 2 a 1 any l’exempció de pagar plusvàlua. Oliver critica que la pujada és del 100 % i va reivindicar que manquen altres tipus de bonificacions. Es va aprovar amb els vots a favor dels membres de l’equip de govern i el vot en contra dels regidors del PP.

Després es va debatre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de Recollida, Tractament i Eliminació de residus urbans del municipi d’Algaida. Allò que es pretén és que aquesta taxa de recollida de residus en aquests moments és deficitària i a més a més ja es treballa amb els nous plecs de licitació que inclou millores: fer una segona recollida d’envasos lleugers, recollir els bolquers cada dia, els comerços es farà una recollida extra de paper i vidre als comerços i la recollida de voluminosos a casa. Amb tot, aquesta modificació suposarà que per al 2022 la recollida de residus urbans serà de 85 (fins ara 50), la de zones rústiques serà de 60 (fins ara 35). No es modifiquen la taxa de comerços, restaurants i allotjaments turístics ni als que no volen reciclar que suposa 240 euros. Oliver critica que la pujada a rústic és del 80 % i als urbans del 75 % i critica la pujada dels imposts de recollida de fems en un moment en què apugen els preus i que l’Ajuntament no té deutes i queda un romanent de prop més d’1,5 milions d’euros. Considera el PP que «es castiga als qui ho fan bé» i va interpel·lar al regidor de Més que és qui té la regidoria de medi ambient. Mulet va respondre que no es castigava perquè Algaida continuarà tenint la taxa de fems més barata de tots els municipis que tenen aquest sistema de recollida de fems. Ballester va dir que s’adapta la taxa perquè aquesta és deficitària i que aquest increment es deu al fet que ara a més es farà una millora del servei i que suposarà més doblers per a l’Ajuntament. Oliver del PP va dir que aquesta pujada es feia amb uns supòsits, però tant Mulet com Ballester respongueren que els números estan bastant clars i que s’han tingut en compte a l’hora de recalcular aquesta taxa. Margalida Puigserver com a regidora de benestar social va criticar que es faci demagògia amb el fet que la gent ho passa malament, que els treballadors que han fet vaga ara volen cobrar més i això té un cost. Rafel Oliver va dir que ell no havia fet demagògia i que parlava de la situació en general. Una vegada deixades clares les postures es va procedir a votar i aprovar inicialment aquesta modificació amb els vots a favor dels membres de l’equip de govern i el vot en contra dels regidors del PP.

Finalment es va sotmetre a votació la modificació de crèdit MC 17/2021, crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb RLTDDGG, aquestes despeses són de 750.000 euros repartits en:

Rafel Oliver del PP va dir que ells no s’oposarien, però troben a faltar un projecte de poble més gran i de futur. Mulet va dir que per a l’any que ve està prevista una gran inversió perquè es deixa d’aplicar la regla de despesa i que de moment s’ha anat gastant el romanent en accions de millores en el municipi. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció dels regidors del PP.

Seguidament es va sotmetre a votació de la Moció presentada pel grup municipal PP per a la millora dels processos selectius i formació de les policies locals per esmenar la manca d’efectius de policia local als municipis. Maria Antònia Mulet va dir que l’única solució possible seria comptar amb una policia autonòmica, i que s’haurien d’equiparar els sous i falten molts de policies. Mulet va dir que el decret 5/2021 de 9 de juliol ja contempla la creació de borsins únics de policies per illes, que ja tenguin el curs de policia. Pel que fa a la Policia COVID, va dir Mulet, es tracta d’un programa que arriba tard, de nom desafortunat i ja s’ha de ser policia (és a dir tenir el curs de capacitació) però la seva adhesió al programa és voluntària. Per això va afegir que, posats a triar l’Ajuntament d’Algaida s’estima més tenir un policia covid que no un agent d’una empresa de seguretat. Mulet argumentà que votaria en contra perquè «creu que s’haurien de posar a fer feina tots per resoldre aquesta situació» Margalida Puigserver va afegir que la moció anava en contra del model i criticà que la moció no consideràs el fet de la taxa de reposició depenia del govern de l’estat. La moció no fou aprovada pels vots en contra de l’equip de govern.

A l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 9 i 30 de setembre de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver no va fer cap pregunta.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre les següents qüestions.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver es va interessar pels següents temes i qüestions:

L’acte va concloure ràpidament poc abans de les 22 hores.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version