Site icon Essaig.cat |

CRònica del plenari del mes d’octubre

Imatge de la sessió plenària de dia 8 d’octubre de 2020

Reunits a la sala de plenaris del dijous 8 d’octubre de 2020, va tenir lloc la sessió plenària corresponent a aquest mes, la qual hi assistiren tots els regidors que com es veu a la fotografia continuaren estant escampats arreu de la sala amb motiu en compliment de les mesures de seguretat per prevenir la COVID-19.

En primer lloc es va procedir a l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 10 de setembre de 2020 per unanimitat.

Resolucions del plenari

En primer lloc es va sotmetre a l’aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Algaida de l’any 2020. Així s’amortitza la plaça de tresorer per jubilació i a més passa a estar desenvolupada per una habilitat al cos nacional, encara que de moment s’hagi convocat un borsí. Pel que fa a la policia Local, la modificació de llocs de treballs ha augmentat de 5 a 10 places de Policia Local, cosa que afavoreix la possibilitat d’augmentar la plantilla en exercicis posteriors. No implica que es faci ara ni que estiguin dotades econòmicament. La modificació s’aprovà per unanimitat.

Seguidament l’Ajuntament va aprovar per unanimitat els convenis per a la concessió de subvencions nominatives a les entitats i associacions del municipi previstes al pressupost de 2020. Ara les entitats han de presentar la documentació abans de 31 d’octubre.

Finalment i pel que fa a la depuració de saldos comptables 01/2020, l’Interventor Joan Obrador va explicar que la depuració de saldos ajudarà a reflectir de manera més clara els saldos de dubtós cobrament referits a factures, subvencions i taxes de 2008 i de 2009. Aquesta depuració no tindrà efectes a l’hora de calcular les despeses generals per a dur a terme la liquidació de l’exercici 2020 ni tampoc en el càlcul de l’estabilitat pressupostària, ja que es tracta de l’anul·lació de drets d’exercici tancats i no de l’exercici corrent. Aquesta depuració s’aprovà per unanimitat.

Control i fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en dates 10 i 24 de setembre de 2020 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del PP va demanar pel decret 39: Concessió ajudes no tècniques dels Serveis Socials setembre a les famílies necessitades. La batlessa digué que es tracta de les famílies necessitades que se’ls concedeix una targeta de dèbit. Rafel Oliver demanà si es podria saber a quines famílies se’ls concedeix aquestes ajudes i la resposta és que si però que no es poden fer públiques.

Informació Municipal.

La batlessa del municipi Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver demanà per les següents qüestions:

I sense altre pregunta més la sessió va acabar a les 20:45.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version