Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari municipal del mes de febrer

Nota de redacció: actualitzada el dijous 20/2/2020. La moció sobre Educació del PP fou aprovada al no tenir cap vot en contra. Demana’m disculpes per l’error en la interpretació del moment del plenari.

Dijous 13 de febrer de 2020 a les 20 hores. Es tornà a convocar una sessió extraordinària del plenari de l’Ajuntament d’Algaida, amb l’assistència de tots els regidors a excepció d’Alex Artigues, per la qual cosa no es va poder sotmetre a votació la inclusió de l’ordre del dia d’una moció d’urgència del PP en suport als pagesos, ja que es requereix l’assistència de tots els regidors.

Després de l’aprovació de l’acta anterior, es va procedir a debatre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Es tracta de reduir la bonificació del 95 % de la quota per obres de reforma de les antigues zones urbanes perquè la norma ha estat derogada. Rafel Oliver considera que tot i que està així s’hagués pogut mantenir. La Batlessa Maria Antònia Mulet afirma que en els darrers 5 anys només ho ha demanat una persona i que en principi després de l’aprovació definitiva del catalèg de patrimoni s’inclouran noves mesures per a l’exercici 2021. La moció fou aprovada amb els vots a favor del PSOE i Més per Algaida (9) i els vots en contra del PP (3).

Seguidament es va debatre la creació de la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament d’Algaida. La batlessa va explicar l’objecte de la Comissió i les seves funcions d’aquesta comissió, que ahir dijous es va reunir per primera vegada, i seran “donar seguiment i participar en l’avaluació del Pla Intern d’Igualtat, impulsant la seva revisió” i “impulsar l’elaboració d’un Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat que promogui la igualtat de gènere amb visió estratègica des de les diferents àrees municipals des de l’enfocament de drets”. Aquesta comissió estarà integrada per: Margalida Puigserver, regidora d’Igualtat; Margalida Garcias, regidora de Cultura, Hisenda i Pressuposts; Joana Maria Jaume, regidora del PP (oposició); Pere Fullana, com a representant de l’organització sense ànim de lucre «Homes Transitant»; Isabel Maria Roca, com a representant del cos de funcionaris de l’Ajuntament d’Algaida i Laura Guillermo com a representant de la ciutadania interessada a formar part de la Comissió.  També hi haurà una representació tècnica i assessora externa. La creació de la comissió fou aprovada per unanimitat.

Finalment es va debatre la Moció presentada pel grup municipal Partit Popular relativa a les retallades en educació. Els acords de la moció establien:

PRIMER– L’Ajuntament d’ ALGAIDA es solidaritza i dóna suport als centres educatius en la seva lluita per aconseguir una plena autonomia pedagògica i financera per al correcte desenvolupament dels seus projectes educatius i de centre que redunden en una major eficàcia i eficiència educativa, adaptades en tot moment a les necessitats particulars de l’alumnat i de l’entorn social i cultural de referència.

SEGON– L’Ajuntament d’Algaida insta el Govern dels Illes Balears a la
devolució immediata de les partides bloquejades, pagant puntualment
l’assignació per a despeses de funcionament de centre, sense importar el
romanent de què disposin cada un d’ells.

Text de l’acord presentat pel PP

La Batlessa Maria Antònia Mulet en nom del PSIB va argumentar que no la votarien en contra per què estan d’acord en el primer punt de l’acord que fa referència a la solidaritat de l’Ajuntament d’Algaida amb els centres educatius, però no està d’acord amb la consideració de retallades, tot i que son conscients que la Conselleria d’Educació no ho ha fet del tot bé. Finalment la moció fou aprovada gràcies els vots a favor del PP (3) i l’abstenció dels PSOE i Més per Algaida.

Control i fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 21 de gener de 2020 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP es va interessar per la relació de factures. menors que havia hagut de signar la batlessa

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP va fer al plenari de l’Ajuntament les següents qüestions.

La sessió va finalitzar abans de les 21 hores del vespre.

Redacció essaig.cat.

Exit mobile version