Site icon Essaig.cat |

Hidrobal ofereix ajudes a PIMES i autònoms durant el confinament per coronavirus.

Informació d’interès sense contraprestació econòmica

La nostra societat està vivint moments excepcionals i difícils derivats de la situació d’emergència sanitària global. Els efectes de la crisi sanitària es transmeten directament a l’economia, causant importants efectes tant a l’activitat productiva com a la demanda i benestar de la ciutadania.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, contempla l’adopció de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura, amb l’objectiu de protegir la salut i seguretat de la
ciutadania i contenir la progressió de la malaltia.

La implantació d’aquestes mesures està comportant un impacte econòmic significatiu en determinades empreses i sectors de l’economia, particularment, sobre les petites i mitjanes empreses, així com sobre els treballadors autònoms.

Davant circumstàncies com les que ara vivim, l’empresa concessionària de aigues i clavegueram HIDROBAL ha posat en marxa una iniciativa per donar suport a petites i mitjanes empreses i als treballadors autònoms. L’ajuda consisteix en la congelació de les factures emeses mentre sigui vigent l’estat d’alarma; i per una altra, l’establiment d’un pla personalitzat de finançament de les esmentades factures, sense interessos, un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a un màxim de 6 mesos.

Amb la confirmació de la concessió de l’ajuda per part d’HIDROBAL, quedarà garantit el gaudiment del servei d’aigua.

Requisits d’obtenció de l’ajuda

Els destinataris de l’ajuda han de reunir els següents requisits:

A partir de la sol·licitud, que s’haurà de realitzar utilitzant el formulari especialment habilitat, HIDROBAL comprovarà el compliment dels requisits per procedir a l’atorgament de l’ajuda.

Aquesta ajuda s’aplicarà mentre sigui vigent l’estat d’alarma i es mantindrà el seu posterior finançament, sempre i quan no es doni cap de les següents circumstàncies:

Canals per a la concessió de l’ajuda

HIDROBAL durant la vigència de l’atorgament de l’ajuda, si així ho considera necessari, es reservarà el dret a demanar informació addicional per verificar el contingut de les declaracions responsables relatives a PIMES. Un cop rebuda la petició i documentació que acrediti la pertinença, només s’entendrà atorgada l’ajuda si HIDROBAL en aquest sentit ho notifica expressament a l’adreça de correu electrònic que s’hagi facilitat.

Trobareu més informació aquí

Redacció essaig.cat

Exit mobile version