Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari extraordinari del mes d’abril de 2021

A les 19:30 del dijous 22 d’abril, en format en línia i retransmès pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Algaida es va reunir el consistori municipal en una sessió extraordinària. Una vegada aprovada l’acte anterior, es va procedir a fer la reunió seguint l’ordre del dia.

Resolucions

Fixació de les festes locals d’àmbit municipal per a l’any 2022. L’Ajuntament va proposar i aprovar les següents dates

Seguidament es va procedir a la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a la prestació del servei
de recollida i trasllat d’animals i la seva custòdia. Els motius de la modificació obeeix a què la norma era de 2013 i no recollia la pujada de preus tant per la pernoctació dels animals, com la incineració i l’eutanàsia dels animals. A partir d’ara la taxa per la prestació d’aquest servei apuja a 70 euros. S’aprovà per unanimitat.

Per acabar amb les resolucions, es va sotmetre a debat la moció presentada pel grup municipal MÉS en defensa dels valors democràtics i republicans. La moció que fou llegida per Margalida Puigserver de Més per Algaida, Pina i Randa. En els seus acords la moció estableix que:

L’Ajuntament d’Algaida reconeix a les víctimes de la repressió franquista, es solidaritza amb les seves famílies i recolza el treball de les entitats memorialístiques i les investigacions acadèmiques per tal d’esbrinar-ne els cossos, les seves trajectòries i dignificar el seu llegat.

L’Ajuntament d’Algaida es compromet a promoure la investigació del paper dels republicans i les republicanes durant els períodes de la Segona República, la Guerra Civil i de l’etapa franquista al nostre municipi.

L’Ajuntament d’Algaida es compromet a difondre la vigència actual dels valors republicans i democràtics, així com la defensa de la convivència en societats diverses basades en la igualtat, la llibertat i la fraternitat.

L’Ajuntament d’Algaida rebutja i condemna qualsevol manifestació, expressió o exaltació dels valors de l’exclusió, l’odi o la intolerància que posi en compromís el règim de llibertats democràtiques o la pròpia convivència.

L’Ajuntament d’Algaida suprimeix qualsevol vestigi de l’espai públic que exalti el règim dictatorial de Franco o altres règims no democràtics.

L’Ajuntament d’Algaida exigeix responsabilitats i rendició de comptes a la monarquia espanyola

Rafel Oliver ha fet menció a què no s’entén que «com estan ara amb aquestes coses quan la gent d’Algaida ho està passant tan malament per mor d’aquesta terrible pandèmia i no és moment de tornar al passat sinó de mirar al futur i ajudar a les persones que no tenen ni renta mínima ni ertos ni ajudes ni res per menjar i sobreviure». Oliver va afegir que «condemnam les dictadures i estam al costat de totes les víctimes de la guerra civil, però és ben hora que ens posem a fer feina per a millorar Algaida». «Amb la Constitució tots els partits i totes les ideologies es van posar d’acord per iniciar el període més gran de democràcia, llibertat i prosperitat que hem viscut en Espanya», va dir Oliver que va qualificar aquest tema com un “comodí sempre que la seva gestió no funciona”. Per al Partit Popular «la majoria dels ciutadans tenen altres problemes ara com aconseguir feina (…) per no tancar definitivament el seu negoci, com quan els vacunaran, o quan arribaran aquestes ajudes que vostès prediquen i que no arriben mai». Per això Oliver va defensar el seu vot en contra, «deixant ben clar que estam al costat de totes les víctimes i les seves famílies, però ara toca sortir d’aquesta crisi».

Maria Antònia Mulet afirmà que la majoria dels punts que diu la moció «han estat resolts d’ençà de 1979 amb el primer Ajuntament democràtic». Els noms dels carrers i vestigis també es varen canviar a Algaida amb l’arribada de la democràcia. Des del grup socialista, va afirmar Mulet, s’interpretava el darrer punt considerant que «la monarquia espanyola no hauria de viure a l’esquena del que passa a la gent», però que la responsabilitat dels ajuntaments han estat «anar fent feina pel reconeixement de les víctimes de la república». Mulet va fer «un agraïment a tots els polítics que han fet feina des del 1979 per poder viure a un municipi obert i on les víctimes han estat reconegudes». Per això va anunciar el vot a favor.

Margalida Puigserver va agrair el vot favorable del PSOE i va reivindicar la tasca de les associacions memorialístiques i va reivindicar el temps que es dedica a parlar d’aquesta efemèride i que no és incompatible amb la lluita contra la pandèmia de la covid-19, que ha fet tot l’Ajuntament.

La moció fou aprovada per nou vots a favor i 4 en contra.

Control i Fiscalització

L’interventor de l’Ajuntament Joan Obrador va prendre la paraula per a donar compte de l’Informe-resum de control intern del 2020. Aquest informe, com cada any, va ser enviat a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) i s’ha de donar compte del mateix al Ple de la Corporació. En ell s’hi enumeren els informes d’intervenció, tant de fiscalització com de control financer, elaborats per l’òrgan interventor, dins l’exercici passats, segons el qual el 2020, s’han emès 139 informes de fiscalització, dels quals 4 són amb objeccions i s’han aprovat 4 decrets contraris a les objeccions efectuades per la intervenció.

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 25 de febrer de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del Partit Popular s’interessà per les següents qüestions:


Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va donar compte de les següents informacions:

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver del Partit Popular va formular les següents preguntes:

La sessió va acabar a les 21:06 hores.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version