Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari extraordinari del mes de juliol de 2020

Mes de juliol i tercer plenari extraordinari online per mor de la covid-19. Reunida tota la corporació, el plenari es va iniciar amb l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 18 de juny de 2020. Una reunió que aquesta vegada va ser complicada d’arrencar per problemes tècnics. La regidora Catalina Pastor s’hi va incorporar més tard.

Primer de tot es va aprovar la l’acta anterior. El primer punt de l’ordre del dia fou la fixació de les festes laborals locals per a l’any 2021. La proposta de l’Ajuntament fou:

La proposta de les dates fou aprovada per unanimitat.

El següent punt fou l’aprovació provisional del Catàleg de Patrimoni d’Algaida. Després de l’explicació de la batlessa que feia referència al primer catàleg el juny de 2013, i la tramitació d’una nova versió de 2015 que va ser suspesa pel Consell de Mallorca. En data 27 de setembre de 2019 es va emetre informe favorable per part dels serveis tècnics i jurídics d’Urbanisme exposant les modificacions incloses a la nova versió del Catàleg redactat per l’arquitecte Jaume Lluís Salas i proposant al Ple de l’Ajuntament l’aprovació d’esmena de les deficiències que en data de 10 d’octubre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’esmena de deficiències del Catàleg de Patrimoni.

Com a resultat de la participació ciutadana assenyalada a l’apartat anterior es reberen un total de 18 al·legacions. Durant el mes de febrer de 2020, l’arquitecte Jaume Lluís Salas va presentar una nova versió del Catàleg de Patrimoni on es donà resposta a les al·legacions presentades pels interessats i s’inclogueren les modificacions tècniques preceptives a les quals fa referència l’informe emès pels Serveis Tècnics

Per tot això es va aprovar provisionalment, amb els vots a favor de PSOE i Més i l’abstenció del PP, el Catàleg de Protecció del Patrimoni del municipi d’Algaida, redactat pel Sr. Jaume Lluís Salas, arquitecte, en els termes que consta en l’expedient amb el degut diligenciat per la Secretaria de l’Entitat; Informar els interessats que presentaren al·legacions contra l’aprovació d’esmena de deficiències que aquestes es troben resoltes a la nova versió del Catàleg i s’entendran notificades en el moment de la publicació de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així mateix, tota la documentació relativa al Catàleg es trobarà disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament (http://ajalgaida.sedelectronica.es) així com al Servei d’Urbanisme en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de vuit a catorze hores.

Una vegada aprovat provisionalment el Catàleg de Patrimoni, remetre el present acord acompanyat de còpia de l’expedient a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca per a la seva aprovació definitiva.

El plenari va aprovar per unanimitat la proposició al Consell de Mallorca concedeixi la Declaració interès general exp. 495/2019, de Xigala Group S.L., conegut com Es treurer, atès que com va dir al TAG Jurídica “aquest projecte tècnic compta amb els informes favorables dels serveis tècnics municipals i contribueix a l’economia del poble i ajuda a l’explotació agrícola existent”.

Control i fiscalització

Dació de comptes de l’informe resum de control intern de l’any 2020. Aquest informe segons va informar l’interventor Joan Obrador és preceptiu i s’havia de fer abans d’abril de 2020 referit a l’any 2019 i s’ha endarrerit per mor de la covid-19. L’interventor va dir que no ha hagut fer cap recomanació al govern local. S’han fet 112 informes d’intervenvió de fiscalització prèvies a les despeses i 31 d’informes de control previ. Al no haver-hi cap incompliment greu, no s’han fet cap recomanació a l’equip de govern. Aquest informe és anual i s’haurà de fer cada any i donar comptes al plenari.

Pel que fa a la Dació de comptes de la Memòria d’educació d’adults del curs 2019-2020. En total s’han fet 58 cursos, 11 s’ensenyament reglats i la resta d’oci. A Algaida s’hi ha apuntat 119 persones i s’han fet 12 cursos, molt millor que l’any anterior, tant en número de matriculats com de cursos. El final de curs ha estat diferent per mor de la covid-19 i com que hi ha hagut gent que no ha volgut o pogut continuar online, s’ha demanat el retorn dels doblers.

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 11 de juny de 2020 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP s’interessà pel decret de batlia transferència de crèdit entre partides, referit a 30.000 euros de Serveis Socials i que complementa una anterior i que com que es tracta del mateixa àrea despesa, tal i com va dir l’interventor, es podia fer per decret de batlia.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de:

Imatge de les targetes de Serveis Socials

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular demanà:

I la sessió va acabar abans de les 20 hores.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version