Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari extraordinari del mes de juliol

A les 20 hores dels dimarts dia 16 de juliol i abans de l’inici de les festes de Sant Jaume 2019, tingué lloc un plenari extraordinari, que una vegada més va estar assistit per la tècnica d’Administració General Maria Antònia Palou i per l’interventor de la Corporació, Joan Obrador Esteva.

Com sempre els plenaris comencen amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 27 de juny de 2019.

Aquesta composició del plenari i el lloc on se seuen els regidors mutarà a partir del setembre

Resolucions

El primer punt de l’ordre del dia fou la fixació de les festes laborals locals per a l’any 2020 que s’aprovaren per unanimitat:

Pel que fa a la Modificació de Crèdit 10/2019 per suplement de crèdit i utilitzar els 255.000 euros del romanent de crèdit. Així s’invertiran 240.000 euros per asfaltar tres camins d’Algaida (Son Roig, Punxuat, Boscana i Son Perot a Pina. També es canviaran els llums leds a l’auditori per valor de 15000 euros. S’aprova per unanimitat.

Control i Fiscalització

L’interventor Joan Obrador Esteva va donar compte de la liquidació del pressupost municipal 2018, que l’any passat va donar com a resultat un superàvit de 1.657.664,80 € amb un romament de tressosseria que supera els 2,6 milions d’euros.

Obrador també va donar compte de les resolucions adoptades per Batlia contràries a les objeccions d’Intervenció. Amb els nou decret de govern es varen fer unes aprovacions de pagaments de factures o de subvencions de transport escolar que s’aprovaren bé per ple o per decret de batlia en contra de la intervenció

I en l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 2 de juliol de 2019 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari. Rafel Oliver del Partit Popular demanà pel decrets número 4 i 6 respectivament:

Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va donar compte de:

Precs i Preguntes

Rafel Oliver demanà per la manca de presencia policial a la festa dels quintos que va tenir lloc el dia abans de les eleccions. La Batlessa diu que no hi havia policia local però si una patrulla de guàrdia civil, sent conscient de la importània de la presència policial. Mulet digué que els quintos no vengueren alcohol a menors però hi ha menors que potser si que en duien com va passar a Pina a les festes i que se va aturar amb una important redada contra el botellot.

Oliver també va demanar per si ja s’havia citat a la persona que havia demanat traslladar l’àrea d’aportació de residus del camí de muntanya. La batlessa respongué que no hi hagué una reunió informal però que mentre no tenguin un nou punt verd allò que se pot fer i es fa es fer net l’àrea. Mulet va dir que és l’area d’aportació que s’hi posen menys sancions ja que se veuen superades per les àrees.

La sessió va concloure cap a les 20:40 del vespre

Redacció essaig.cat

Exit mobile version