Site icon Essaig.cat |

Crònica de la sessió plenària de l’Ajuntament del novembre de 2021

A les 20 hores i de forma presencial va tenir lloc la sessió extrordinària del plenari referida al mes de novembre de 2021. Una vegada llegida aprovada l’acte anterior es va procedir a començar a la sessió a la qual Antònia Ramis va exercir de secretària accidental com a funcionària de l’Ajuntament.

Resolucions

Primerament es va sotmetre a votació l’aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Algaida de l’any 2021. S’aprova la creació d’una plaça de polícia local en segona activitat i baixar el nivell de català de les places d’operaris de neteja a una baixa d’un B1 a un A2. Es va aprovar per unanimitat.

Seguidamnent es va sotmetre a debat i votació l’aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS a l’àmbit de la unitat d’execució UE-R2 de Randa. Arran del decret 9/2020 el govern de les Illes Balears va regular el sòl urbà urbanitzable i en aquesta unitat es permetia la construcció d’un aparcament privat. Amb aquesta modificació es lleva la part del carrer de fer un aparcament, però sí que es manté l’edificabilitat d’aquesta finca. El propietari dels terrenys ha costejat la modificació puntual. L’arquitecte municipal explica que aquesta aprovació inicial ve condicionada que abans de l’aprovació provisional s’haurà de detallar la compensació econòmica o de sòl urbà que la propietat hauria de cedir a l’Ajuntament. Rafel Oliver demanà per la resta d’urbanitzables que poden ser desclassificats. La batlessa va respondre que es desclassificaria la UE del carrer Quarterada, la UE-R1 de Randa i que està en discussió la UE10, ja que l’Ajuntament considera que aquesta zona segons el Consell hauria de ser una bossa de sòl rústic atès que no pondrà donar sortida al carrer de Palma. Això no obstant, des de l’Ajuntament es considera que hauria de quedar tal com està perquè no tots els veïns hi estan d’acord. També es desclassifica la UE-R1 a Randa. Mulet es mostrà crítica amb el decret llei i amb la seva execució. Margalida Puigserver critica que Consell de Mallorca hagi passat la patata calenta als Ajuntaments i troba que la Corporació no té cap proposta específica d’aquesta, ja que en aquesta UE-R2 està prevista la construcció d’un hotel i només es manté el pàrquing de l’hotel. Mulet recordà que el Consell és la que determina que s’ha d’eliminar l’aparcament perquè segons ells «ja no és necessari». Oliver digué que aquest propietari «no se li regala res sinó que se li lleva una part». Aquesta modificació inicial es va dur aprovar amb 7 vots a favor del PSOE i PP i l’abstenció de Més per Algaida.

Finalment es va debatre la moció presentada pel grup municipal popular envers el conveni de carreteres subscrit entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Mallorca. Mulet va dir que estan d’acord en el primer punt de la moció respecte al deute pendent i proposa que si modificava la redacció canviant «abans del 31 de desembre» per «el més aviat possible» hi estaven d’acord. Canvi que Oliver va acceptar. Margalida Puigserver també es mostrà partidària de votar a favor d’aquesta moció fent una defensa del transport públic. S’aprovà per unanimitat

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 26 d’octubre de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver no va demanar per cap decret.

Informació Municipal

Maria Antònia Mulet, batlessa del municipi va informar sobre aquestes qüestions.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver es va interessar per aquestes qüestions.

La reunió va concloure a les 21:25 hores.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version