Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari extraordinari del mes de gener de 2022

A les 20 hores i de forma telemàtica ha tingut lloc la sessió extraordinària del plenari de l’Ajuntament d’Algaida. Com sempre es va donar lectura i aprovació de l’acta de la sessió de dia 2 de desembre de 2021. L’acte de la sessió fou assumida per Sara Encinas i Antònia Ramis. També assistí a la sessió l’arquitecte municipal Lluis Eustaquio.

Seguidament, es va sotmetre a aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de la UE-1A i UE-1B. És la zona que hi ha entre el carrer de campanar i la rodona del carrer Quarterada. És l’adequació del traçat a la realitat actual. Les alineacions s’han d’adaptar el vial i s’amplia el vial de 10 a 12 metres. Tot això va lligat a un projecte de reparcel·lació, i aquesta, iniciada abans de l’arribada de l’arquitecte municipal i, per tant, s’ho ha hagut de mirar, suposa la cessió d’una parcel·la de 400 metres quadrats. «És un reajustament a la realitat física» en paraules de l’arquitecte municipal.

Fotomuntatge a partir de la planimetria de les NNSS d’Algaida.

Rafel Oliver del PP entén que és una adequació i resol tècnicament uns problemes. Margalida Puigserver de Més, resoltes els dubtes, va demanar que s’ha de donar una solució a la circulació del trànsit per unir els carrers Quarterada i Campet. S’aprovà per unanimitat.

Posteriorment, es va sotmetre a aprovació inicial del pressupost municipal per a l’any 2022. A grans trets el pressupost municipal per aquest any 2022 ascendeixen a 4.374.002,01 € i en comparació als pressuposts de 2021 han augmentat en un 3,7%, ja que l’any passat el pressupost total era de 4.217.762,22 €. Uns pressuposts que continuen marcats per la covid-19. El capítol 1 representa el 47 % del pressupost, augmenta una plaça d’administrativa i de policia local per assumir la segona activitat d’un policia local. També es paga la carrera professional. Pel que fa als ingressos, els imposts de les plusvàlues que és definida pel govern central ha afectat la base imposable, i això suposarà un augment. També augmenten la recaptació d’imposts per construcció per la previsió d’entrades de projectes. També augmenten els ingressos per taxes per la recollida de residus i l’augment dels alumnes de l’escoleta. Es mantenen les aportacions del govern central i de la conselleria d’afers socials per pagar les obres del centre de dia. Augmenten els pressuposts per un monitor de temps lliure a Pina, pel pagament del lloguer del nou aparcament municipal. Es disminueixen la partida de l’àrea de comerç i augmenten les partides de festes. També augmenta 1000 euros al club vòlei d’Algaida. Entre les inversions previstes destaquen un augment de 36 % i per la compra per justipreu d’una finca de Son Alegre per fer-hi un punt verd. No inclouen les inversions de les obres previstes fruit de les subvencions del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca o que es pagaran amb els romanents de l’Ajuntament d’Algaida.

Rafel Oliver explica que no estaren d’acord amb la modificació de l’ordenança de plusvàlua ni tampoc amb la pujada de la taxa de residus ITR. Oliver considera que 33.000 euros per arreglar els camins de fora vila considera que són insuficients. Critica que a les inversions de les quals ha parlat la batlessa no estaven inclosos dins els pressuposts perquè s’espera pagar aquestes inversions i els pressuposts participatius amb el romanent de tresoreria. Valora positivament que no es generi endeutament i que es mantinguin ajudes econòmiques a les empreses o l’augment d’educació, va anunciar l’abstenció del grup popular a aquest pressupost de 2022.

Mulet va matissar que aquell romanent que no s’hagi gastat torna a fer part d’aquest romanent quan es faci la liquidació. Mulet va reivindicar que amb el romanent també s’hauria de poder incidir amb capítol 1 i contractació de personal, cosa que amb la normativa actual no ho permet.

Margalida Puigserver de Més per Algaida valora el treball conjunt i consensuat dels dos grups polítics que formen l’equip de govern, «que són realistes» i que compleixen amb la regla de despesa i de sostenibilitat financera. Puigserver digué que s’ha de seguir amb línia, tot i que va reconèixer que s’hauria de repensar com es fan els pressuposts participatius. Criticà, malgrat això, l’infrafinançament de les administracions locals.

Control i fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 29 de desembre de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP es va interessar per l’aprovació projecte obra rehabilitació del carrer Sa Font i la restauració de la Creu Randa. Aquest projecte segons deia el mateix Oliver havia estat adjudicat a l’arquitecta Aina Cifre. La batlessa digué que es tracta d’un projecte antic que va redactar la mateixa Cifre quan encara era l’arquitecta municipal i que ara només ha revisat algunes qüestions tècniques per a la seva execució.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet es va informar sobre les diferents qüestions:

Precs i preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular va demanar per les següents qüestions

I sense més temes i amb molts desitjos de salut, el plenari va acabar a les 21:20 hores.

Redacció essaig.cat

Exit mobile version