Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari del mes de novembre de 2022.

A les 20 hores, però d’un dimecres, va tenir lloc la sessió plenària del novembre de 2022. Llegida i aprovada l’acta anterior, es va iniciar la sessió amb l’assistència de tots els regidors

Primerament, es varen debatre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’ICIO (o llicència urbanística i impost de construccions, instal·lacions i obres) és una modificació de la taxa d’obres i que suposarà una bonificació del 50 % del permís d’obres en la instal·lació de millores d’eficiència energètica en energia solar. La mesura és indefinida. El partit popular s’hi mostrà d’acord, però criticà que la bonificació no s’apliqui a la totalitat de les obres. S’aprovà per unanimitat.

La segona ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents s’aplicarà un 0,02 % del cost del projecte d’obres i de comunicació prèvia. El PP critica que s’encareixi el preu d’una taxa i que es faci amb ànim recaptatori. Mulet respongué que no és el mateix ni és just que pagui el mateix un projecte del tancament d’un solar que un projecte de sis habitatges. Hi ha altres serveis i taxes que han mantingut el preu durant molts d’anys. S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i el vot en contra dels regidors del PP.

Seguidament, es va debatre i aprovar dos expedients de modificació de crèdit. La primera modificació de Crèdit 15/2022 tenia com a objectiu ampliar el crèdit de les partides que han de servir per pagar la pujada d’1,5 % de la partida del salari del funcionari, així com la partida de despesa elèctrica, centre educatiu, interessos bancaris, gestió esportiva, partides que en paraules de l’interventor han quedat curtes. Oliver del Partit Popular critica alguna de les partides, a modificar com els 40.000 euros més que es donen a festes. S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i el vot en contra dels regidors del PP.

La segona modificació de Crèdit 16/2022 es justificava per dur a terme tota una sèrie de reparacions i s’haurà d’aprovisionar fons per ajuts del govern europeu per a la instal·lació de plaques solar a l’Ajuntament i al recinte escolar, la compra de solars a Pina, canvis en la il·luminació del camp de futbol i de la plaça d’Algaida, compra d’ordinadors i mobiliari per a l’Ajuntament, compra de maquinària, obres al casal Pere Capellà i a la biblioteca municipal, etc. Com en l’altra modificació s’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i el vot en contra dels regidors del PP.

Tot i que es va debatre després de les mocions, també es va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit per valor de 181.269,58 euros que han de servir per poder fer front a l’increment del cost de les obres de pluvials que s’han d’adjudicar en el mes de desembre.

Mocions

Primer es va llegir i debatre la Moció del Dia Internacional contra el canvi climàtic, que s’aprovà per unanimitat.

Després es va debatre la Moció en record i homenatge víctimes Guerra Civil i la Dictadura. Rafel Oliver va llegir un escrit en què defensava el consens que fou aprovada la llei de fosses la passada legislatura i no la llei de memòria que el PSOE va aprovar amb Bildu. Mulet respongué que hi ha unes víctimes que fins ara no els han trobades, mentre que altres víctimes sí que sabien on eren. A més va criticar que el PP pren mesures a altres comunitats “amb partits antidemocràtics que utilitzen la democràcia per fer accions poc democràtiques”. Maria Antònia Reynés de Més per Algaida va criticar que l’assimilació dels diputats amb la banda terrorista ETA, ja que en aquests moments es tracta d’un partit legal. Amb la mateixa idea es va manifestar Jaume Lliteras del PSOE. No acabaren amb acord del debat, i es va procedir a votar la moció que fou aprovada pels regidors de l’equip de govern i l’abtenció dels regidors del PP.

Control i fiscalització

En l’assabentat de les Resolucions des del darrer Ple i dels acords de la Junta de Govern Local de data 29.09.2022 Rafel Oliver del PP es va interessar pels decrets:

Informació municipal

La Batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Precs i preguntes

Rafel Oliver del PP es va interessar per

Redacció essaig.cat

Exit mobile version