Site icon Essaig.cat |

Crònica del plenari extraordinari del mes de febrer

A les 20 hores i de forma presencial va tenir lloc el plenari extraordinari del mes de febrer. Després de la lectura i aprovació de l’acta de la sessió de dia 20 de gener de 2022, va començar la reunió.

El primer punt de l’ordre del dia fou l’aprovació de l’acord/conveni sobre les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Algaida. Aquest conveni és fruit de més d’un any de negociació a la mesa sectorial i amb participació dels sindicats. La batlessa va agrair a tots els funcionaris implicats sobretot a l’àrea jurídica i econòmica de l’Ajuntament, primer fet per na Maria Antònia Palou i ara per Sara Encinas en el tram final. En el juny de 2022 sortirà l’oferta pública de l’Ajuntament i bona part del personal eventual o interí s’haurà d’estabilitzar. També s’estableixen un conjunt de permisos i llicències que s’adapten a allò que marca la legislació vigent, així com els ajuts socials. Rafel Oliver qualifica el conveni com a «bon conveni» i donà l’enhorabona als negociadors. Així es va aprovar per unanimitat en el plenari i després es publicarà al BOIB.

Aprovació de l’acord de carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algaida. Aquest acord compta amb un informe desfavorable d’Intervenció, però es durà a terme perquè hi ha crèdit suficient. Els treballadors tenen fins al 15 de novembre de 2022 per presentar la seva formació durant tota la seva vida per adquirir un nou nivell de categoria professional i a partir de l’any 2023 sí que només es contarà la formació a partir del 15 de novembre d’aquest 2022. Es posa de manifest també la tipologia de la formació que serà acceptada. S’aprovà per unanimitat

Control i fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 27 de gener de 2022 i l’assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP no va formular cap pregunta.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Precs i preguntes

Rafel Oliver del PP s’interessà per

La reunió va acabar a les 20:40 de la nit

Redacció essaig.cat

Exit mobile version