Dissabte, desembre 9, 2023
AlgaidaPinaRandaUrbanisme

A la segona: aprovació inicial de la modificació de les NN.SS. (actualitzada)

urbanisme2016L’Ajuntament d’Algaida reunit en sessió plenària va aprovar amb els vots a favor del PSOE i Més per Algaida, Pina i Randa, l’aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries (NN.SS.) de Planejament número 2 referides a la intensitat d’Index d’ús residencial i turístic i adaptació a la normativa de servituds aeronàutiques. Aquesta aprovació va comptar amb el vot en contra del Partit Popular d’Algaida.

La modificació de les Normes Subsidiàries preveu que a les zones VT (Habitatge tradicional) i B2 (zona intensiva) s’afegeix un límit màxim d’habitatges en funció de la total de la superfície de solar a l’existent determinat per la superfície de solar compresa dins la profunditat edificable. A una parcel·la mínima estàndard de cada una de les tipologies intensives en aplicació de les NN.SS. es poden construir un nombre màxim de 2 habitatges.

Pel que fa a la J (zona extensiva suburbana) s’afegeix un límit màxim d’habitatges en funció de la façana del solar a l’existent determinat per la superfície de solar. A una parcel·la mínima estàndard situada a la zona extensiva J, es poden construir un nombre màxim de 2 habitatges que si poden quedar integrats en el model de creixement de les NN.SS. i aquesta és la limitació que s’introdueix.

Al respecte de les servituds aeronàutiques es segueixen ixen els criteris aportats per la Dirección General de Aviación Civil, adaptant l’articulat de les Normes (article 7 bis i 17 bis) i incorporant la planimetria facilitada per la dita Dirección General, i això comporta la necessitat de presentar documentació extra a l’hora de fer obres dins la zona de servitud aèria amb la corresponent autorització prèvia i vinculant de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Pel que fa a la intensitat dels usos turístics, es modifiquen i s’afegeixen una sèrie de normes. Per exemple, s’estableix que als edificis construïts abans de l’1 de gener de 1940 ubicats a qualsevol classe de sòl, es podran realitzar les obres necessàries per a la implantació de l’ús turístic, allotjament de turisme interior.

No obstant l’anterior, en els béns inventariats no es permetrà la realització de qualsevol activitat que pugui suposar perill per a la pèrdua o deteriorament dels valors que es protegeixen. D’acord amb la Llei 8/2012 de turisme, l’ús turístic per a hotel de ciutat està permès en aquest edificis que estiguin ubicats en sòl urbà independentment de la seva zonificació.

Amb el present acord d’aprovació inicial, el qual es sotmetrà a exposició pública durant un mes, determinarà per si sol la suspensió, per termini de dos anys o fins a l’aprovació provisional, de la tramitació i l’aprovació de plans de desenvolupament, d’instruments de gestió, així com l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos determinats, i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies en els àmbits en què les noves determinacions suposin una modificació del règim urbanístic. No obstant l’anterior, es podran tramitar els instruments, atorgar les llicències o presentar les comunicacions prèvies que es basin en el règim vigent i siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat.

Trobareu la informació completa a la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Segon intent

Aquest és la segona vegada que l’equip de govern presenta aquesta modificació inicial de les Normes Subsidiàries després que en la sessió plenària del mes d’octubre no s’aprovàs per l’abstenció dels representants de Més per Algaida, Pina i Randa. Aquesta no aprovació va donar com a resultat una polèmica entre l’anterior batle Francesc Miralles i els regidors econacionalistes amb missatges a través de les xarxes socials.
El cap de llista de Més per Algaida, Pina i Randa Tomeu Ballester justificà ahir en declaracions al Diario de Mallorca, que l’anterior abstenció es féu en base a què el govern en minoria del PSOE no havia cercat el consens ni tampoc tenia el compromís de la cara a la «necessària» nova redacció del Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU). Ballester afirmà, segons el rotatiu, que «ara sí que existeix un compromís reflectit en acta, per part del PSOE, de promoure quan abans millor, una nova redacció del PGOU», i per això ahir Més per Algaida canvià el vot de l’abstenció al sí.
Redacció noticiari es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d