Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari de novembre de 2017

20:45 del vespre, i amb puntualitat començà la sessió plenària del mes de novembre. Excusaren la seva assistència la regidora del PP Dolores Robles Salas i el regidor de Més per Algaida Bartomeu Ballester Salas.

L’interventor de l’Ajuntament d’Algaida Joan Obrador explicà que el Compte General de l’any 2016 que s’havia d’exposar al públic dins un determinat termini però que es feu amb posterioritat, amb acord de la Sindicatura de Comptes Una vegada sotmès el Compte General de l’exercici 2016 i  finalitzat el termini d’exposició pública del sense que s’hagi presentat cap tipus de reclamació, objecció o observació contra el mateix, i vist l’informe d’intervenció favorable, fou aprovat per unanimitat.

Modificació de tributs de béns immobles i fems

La batlessa Maria Antònia Mulet explicà que pertoca al plenari de l’Ajuntament la competència per a la modificació dels tributs. Així, a l’any 2014 s’aprovà la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, l’article 15 de la qual regulava la bonificació assenyalada en l’apartat anterior, de duració màxima per a tres períodes impositius, i ja no prorrogable per a futurs exercicis fiscals. Per minar els efectes de la revisió cadastral duta a terme en el municipi d’Algaida durant l’exercici 2007, es regulà dins aquest exercici un coeficient de reducció de l’increment de la base imposable de durada per 10 anys, el qual se situava en el 0,9% el primer any, i que anava decreixent en 0,1 punts anualment, fins arribar al 0,0% per a l’any 2017.

Per tot això, i donada la impossibilitat de prorrogar tals mesures, l’equip de govern  proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles suprimint l’assenyalada bonificació, i la modificació del tipus de gravamen aplicable als béns immobles de naturalesa rústica de l’actual 0,51% fins al 0,4%, per tal d’intentar pal·liar, de cara als futurs exercicis, els efectes que pot causar als contribuents la supressió de la bonificació fiscal anteriorment assenyalada. Així, els tipus impositius aplicables proposats per aquesta modificació serien els següents:

  • Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,4%.
  • Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,4%.
  • Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 0,6%

Aquesta aprovació incial fou aprovada per unanimitat.

Rafel Oliver (PP) formulà una sèrie de preguntes. En primer lloc, diu que l’any 2007 es va fer una valoració cadastral i demana si ara es fariauna nova revisió catastral. La batlessa respongué que no està previst procedir a la revisió dels valors cadastrals. Oliver demanà també si la Base Imposable està equiparada al valor cadastral i Mulet contestà que si i que si a alguna persona no se dona aquest que s’haurien de revisar perquè haurien d’estar equiparats i hauria de venir a l’Ajuntament o anar directament al cadastre per a saber exactament el que ha passat. La batlessa Maria Antònia Mulet explicà que alguns rebuts de IBI de  l’any passat a enguany han pujat molt a causa de la revisió per omissió, i que si ara paguen més és  com a conseqüència de la revisió cadastral i no a causa de la inaplicació de la bonificació. Finalment, Oliver demanà si dins l’Ordenança s’han inclòs descomptes per a persones que tenen unes rendes mínimes. La batlessa contestà que no, que només es preveuen descomptes per a famílies nombroses. Oliver Barros digué que una persona li va comentar que li havien arreglat aquest assumpte per la renda mínima, però la primera edil respongué que segurament degué anar als serveis socials que tenen ajudes no tècniques per això.

Per altra banda,  la batlessa Maria Antònia Mulet també va informar de la voluntat de seguir fomentant el reciclatge que també funciona, seguint el principi “Qui contamina paga”, fomenta una millor predisposició al reciclatge per part de la població. I per això aquest incentiu es podra fer des de les ordenances fiscals. Per això, els objectius de la reducció de la taxa són afavorir la reducció o minimització dels residus i incrementar la recollida selectiva, fomentar la implicació dels ciutadans i els diferents sectors econòmics en la correcta gestió dels residus i fer-los pagar en funció de la producció real de cada tipologia d’establiment, i adequar la taxa a les despeses del servei que es presta en l’actualitat.

modificaciorebutsfemsPer tot això, es presenta i aprovar per unanimitat una proposta de modificació de la Taxa de Recollida, Tractament i Eliminació de Residus Urbans del municipi d’Algaida. A més a més, des del consistori s’ha estimat convenient crear un nou epígraf de la taxa per als habitatges turístics “vacacionals”, ja que es considera que han de pagar diferent a un habitatge de sol urbà o rústic perquè estan desenvolupant una activitat comercial. les quantitats apareixen en el gràfic del costat.

Pagament de Factures i nova inciativa de mercat intermunicipal

L’Interventor explica que vist que durant l’exercici 2017 s’han anat presentant una sèrie de factures emeses en forma legal que detallen prestacions dutes a terme per diversos proveïdors a l’Ajuntament durant l’exercici anterior per un valor de 16.599,07 €, i donat que no hi ha consignació de partida per abonar-les, se fa necessària l’aprovació en plenari d’una modificació de crèdit que fou aprovada per unanimitat.

La batlessa Maria Antònia explicà que els Ajuntaments de Porreres, Algaida i Montuïri volen posar en marxa un mercat itinerant que se celebrarà el primer, el segon i el tercer dissabte de cada mes en aquests tres pobles. Amb això es pretén afavorir el comerç local i el consum de productes locals, a més de possibilitar que les persones que no poden comprar als comerços locals entre setmana per qüestions de feina, ho puguin fer els dissabtes. El mercat serà un dissabte de cada mes a cada poble i per ser els pobles que han posat en marxa el projecte Porreres, Algaida i Montuïri, el nom d’aquests mercats és “PAM (Porreres, Algaida i Montuïri) a PAM”. Mulet continuà dient que per a celebrar aquests mercats, el primer que cal fer és aprovar el conveni d’adhesió pel Plenari, que es feu per unanimitat i aprovar més tard un Reglament de regulació, i per això la iniciativa no començaria fins al març de l’any que ve.

Moció contra la Violència de Gènere i adhesió al Pacte contra les violències masclistes

Moció contra la Violència de Gènere amb Motiu del 25 de novembre.El grup socialista va presentar una moció amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Rafel Oliver Barros explicà que els hauria agradat més que la moció s’hagués presentat com a declaració de l’Ajuntament, ja que és un tema en el que tots hi estan a favor. La batlessa contestà que no hi ha cap problema amb això i que es presentarà la moció com Ajuntament. Margalida Puigserver Servera digué que aquesta moció és molt concreta ja que va dirigida sobretot a l’Estat, tenint en compte que tots ens han de donar recursos per a fer front a aquesta situació. Mulet intervingué dient que Algaida té la sort de tenir la Guàrdia Civil que famolta feina amb aquest tema.

La batlessa explicà que l’Ajuntament d’Algaida es va adherir al Pacte Local d’Igualtat i ara toca adherir-se al Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes, el qual va molt relacionat amb una subvenció per a fer un diagnòstic intern en temes d’igualtat i una condició per a la concessió de la subvenció és estar adherit al Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes. Oliver demanà a qui s’ha demanat la subvenció. La regidora Catalina Maria Fullana Abrinas contestà que s’ha demanat al Departament d’Igualtat del Consell de Mallorca i que no és una subvenció molt elevada sinó que són uns 1.700 euros. S’aprovà per unanimitat.

Adhesió al conveni de l’aplicació informàtica de la CAIB per a recursos humans

La secretària municipal Magdalena Bibimelis explicà que des del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca varen fer una proposta d’adhesió al Conveni per a la cessió de l’aplicació informàtica de gestió de recursos humans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears., amb tres objectius principals: modernitzar l’Administració pública, professionalitzar els empleats públics i millorar la qualitat del servei públic. Aquest aplicatiu mecanitza una part important dels processos de tractament de dades del personal en les àrees de Registre, Gestió de Personal, Relació de
Llocs de Feina, Gestió de Nòmines, Contractació, Gestió de Vacances, Intervenció i Pressuposts, Promoció (concursos) i Formació. S’aprovà el conveni d’adhesió per unanimitat.

Concessió de subvencions nominatives previstes al pressupost de 2017

La batlessa Mulet exposà  que tres associacions d’Algaida han presentat la documentació corresponent per a poder rebre subvencions de l’Ajuntament i es proposà i aprovà disposar al favor de les Associacions, en concepte de subvenció, els imports següents COF Pina (1.500,00 €), Obra Cultural Balear – Es Saig (2.500,00 €) i Trotadors d’Algaida 1.000 €.

Control i Fiscalització

Rafel Oliver prengué la paraula per demanar sobre alguns dels decrets de batlia. Són les segúents:

  • pròrroga del contracte de substitut del zelador. La batlessa informà que el zelador de l’Ajuntament ha estat de baixa durant un any i mig. A la darrera revisió, la inspecció metge el va donar d’alta i atès que havia de gaudir dels dies de vacances que li quedaven i per tal que les tasques relatives al zelador se seguissin fent, es va allargar el contracte de la persona que el substituïa fins dia 16 de novembre, que és el dia en el que s’incorpora el zelador que estava de baixa.
  • designació d’advocat per a la representació de l’Ajuntament en procediment contenciós-administratiu. La batlessa Mulet contesta que es tracta d’un procediment contenciós-administratiu interposat per una persona que va ser sancionada mitjançant expedient administratiu sancionador de l’Ajuntament d’Algaida per haver tirat fluorescents. Davant la interposició del recurs contenciós-administratiu, es va designar un advocat que dugués la representació lletrada de l’Ajuntament en aquest procediment contenciós.
  • L’aprovació de la llista provisional d’admesos a la convocatòria de cap de Policia Local. Maria Antònia Mulet explicà que es tracta de la llista de persones admeses a la convocatòria de cap de Policia Local d’Algaida. Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds per a participar a l’esmentada convocatòria, s’ha tret la llista de provisional de persones admeses, s’han presentat dues persones i les dues estan admeses, i ara hi ha un termini per a la presentació d’al·legacions, abans de procedir al nomenament

Margalida Puigserver Servera de Més per Algaida no demanà informació sobre les resolucions de batlia.

Informació municipal

La batlesa Maria Antònia Mulet informà de les segúents qúestions:

  • El dia 25 de novembre tendrà lloc la inauguració de la Biblioteca Municipal d’Algaida després de concloure les obres de reforma d’aquesta. Tothom està convidat a assistir- hi.
  • Ha començat la campanya de triquinosi per al sacrifici de bestiar porcí a les matances i es durà a terme de l’1 de novembre de 2017 al 31 de març de 2018. Les persones interessades poden recollir les bosses i el precinte a les oficines municipals de la Casa de la Vila i han d’avisar a la veterinària per a lliurar la mostra. La veterinària realitzarà les anàlisis i comunicarà el resultat al propietari de l’animal.
  • De la recaptació de l’Impost del Turisme Sostenible duita a terme pel Govern de les Illes Balears, no s’ha conedit la proposta presentada per l’Ajuntament de fer una ruta a peu cap a Cura però s’han concedit 500.000 € a la Mancomunitat del Pla per a dur a terme el projecte de conducció d’aigua potable.

Precs i preguntes

Rafel Oliver Barros del Partit Popular s’interessa per les obres de la síquia que es va fer per a la recollida de les aigües pluvials en el carrer Estació ha cedit. La batlessa informà que ja s’ha avisat a l’empresa que va fer l’obra i quan acabi de ploure, s’arreglarà.

També que havia rebut queixes de pares de com ha quedat el parc infantil d’Es Porrassar. Mulet contestà que el parc encara no s’ha acabat, ja que a causa de la vaga de Catalunya, s’ha retardat tot. Oliver digué que la queixa és sobre la col·locació dels gronxadors i Mulet explicà que la porta davant la que s’han col·locat estarà sempre tancada i no molestarà.

En el punt de recollida de Son Lluc abans hi havia quatre contenidors d’envasos i quatre de contenidors de paper i ara només n’hi ha un de cada, cosa que estranyà a la batlessa i que ho miraria.

Finalment demanà si la Policia Local ja ha fet les pràctiques de tir i Mulet explicà que no les han fetes perquè estan esperant a que vengui el nou cap de la Policia Local i, a més, un d’ells ha gaudit del permís de paternitat, per fer-la tots plegats.

Per la seva banda, Margalida Puigserver Servera de Més per Algaida demanà informació i precs sobre alguns desperfectes de les rajoles del carrer de sa tanqueta i en el passeig del Colesterol, la batlessa digué que ho mirarien. També demanà si es podien fer netes les reixes del carrer Tanqueta i Mulet li respongué que se té en compte.

En els Decrets de Batlia habia vist que l’Ajuntament s’ha adherit al Catàleg de Camins, i Puigserver demanà informació sobre aquesta adhesió. La batlessa Mulet explicà que va sortir la subvenció del Consell i l’Ajuntament d’Algaida s’hi va adherir, tot i que nosaltres ja tenim el Catàleg fet i és normal que primer ajudin als municipis que no tenen Catàleg. A la pregunta concreta sobre el tema del camí de la Pau, la baltessa explicà que s’han fet dos mapes de la zona i tot i que la senyalització no és definitiva, els tècnics del consell veuen més el camí no per on diu el propietari, sinó per on diu l’ESTOP. Des del Consell faran la part cartogràfica.

Puigserver s’interessà pel resultat de la reunió mantinguda el passat 2 de novembre amb la Conselleria d’Educació en relació al tema del transport escolar. La regidora Margalida Garcias Simón intervinguéé dient que se’ls havia explicat que s’havia fet una contractació grossa i amb una quantitat elevada per a un parell d’anys. Per això, varen venir empreses de fora i un d’aquestes va guanyar el concurs. La Regidora explicà que la concessió és per alumnes i no per busos i que des de la Conselleria els varen dir que enviéssim informes i escrits amb totes les incidències i queixes que es tenguin del servei de transport. A partir d’això, la Conselleria podria sancionar l’empresa, però no li poden llevar la concessió directament sinó que s’han de seguir una sèrie de passes. Garcias explicà que en relació al fet que els busos siguin més grossos del que es pot circular per Algaida, s’ha demanat a la Conselleria que exigeixi busos més petits.

La batlessa digué que és conscient de la sensació d’inseguretat que tenen els pares. La solució dràstica és que els busos no passin per Algaida (de fet incompleixen el tonatge màxim), però això té un altre problema que és que hi ha altres maneres d’anar a Llucmajor i això també s’ha de tenir en compte perquè el camí pot ser molt més llarg, o si no els infants no podran anar a l’institut. Rafel Oliver digué que un bus de les mateixes miodes fa la ruta per la Serra de Tramuntana cada dia i no passa res.

La regidora Margalida Garcias intervingué dient que el problema és que s’han donat un cúmul de circumstàncies: s’ha contractat un xofer jove i inexpert que ha arribat tard, s’ha llevat el banc de Pina, etc. i això ha creat alarma social. Margalida Puigserver Servera conclogué dient que el més important és que l’Ajuntament hi està damunt i que entre tots hi estan fent feina. la batlessa Mulet digué que la Conselleria fa la seva feina i nosaltres hem de fer la feina que toca com Ajuntament, prò que no s’ha de donar als infants la responsabilitat de controlar el que fa el bus. La regidora Garcias digué que espera que ben aviat la situació es ressolgui.

Redacció essaig.cat 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: