Divendres, desembre 8, 2023
AlgaidaEducacióPinapolíticaRanda

L’Ajuntament d’Algaida aprova la constitució d’una Junta de portaveus i la gratuïtat parcial de l’escoleta de 0-3 anys en un plenari extraordinari.

El passat dijous 21 de setembre va tenir lloc un plenari extraordinari. La batlessa d’Algaida, Margalida Fullana, va presentar durant el plenari, la necessitat de constitució d’una Junta de portaveus. La nova junta va ser aprovada per unanimitat de tots els partits mitjançant el següent acord:

Primer. Constituir la Junta de portaveus, que estarà presidida per la batlessa i composta pels qui hagin estat designats portaveus dels grups del PP, PSOE, MÉS i VOX, o es podrà delegar a qualsevol regidor del seu partit polític, quan els portaveus titulars no hi puguin assistir. Quan la impossibilitat afecti la batlessa, el substituiran els tinents de batle per ordre del seu nomenament. Si ho requereix la Junta podrà assistir un tècnic/a de l’Ajuntament per tractar temes específics.

Segon. Pel que fa a les sessions, la Junta de portaveus serà convocada per la batlessa amb una antelació mínima de dos dies. En concret, es fixa la realització de les sessions ordinàries de la Junta de portaveus cada 15 dies, els dijous a les 12.00 hores. Per acord de batlia i situacions inexcusables justificades es podrà modificar l’horari o el dia, i les sessions es podran realitzar per via telemàtica o presencial. Extraordinàriament, es podrà reunir a iniciativa de la batlessa o a petició d’almenys dos portaveus de diferents grups polítics convocant amb 24 hores d’antelació.

Tercer. Atribuir a la Junta de portaveus caràcter exclusivament deliberant, sense possibilitat d’adoptar acords ni resolucions amb força d’obligar davant terceres persones.

Quart. Encomanar a la Junta de portaveus les següents funcions:

  • a) Accedir a les informacions que se li proporcionin per difondre-les entre els membres dels respectius grups;
  • b) Deliberar sobre temes d’interès general del municipi i, si és el cas, efectuar propostes encaminades a l’acció de govern;
  • c) Prendre la iniciativa i formular propostes d’interès municipal.

Fullana, va afirmar que “la creació d’aquesta nova Junta era un dels principals objectius de l’equip de govern des de l’inici de la legislatura. El que volem aconseguir amb la seva constitució, és informar de manera totalment transparent als regidors de l’oposició i d’aquesta manera poder treballar de forma conjunta pels veïns i veïnes d’Algaida, Pina i Randa.” La portaveu de Més per Algaida Margalida Puigserver va intervenir per valorar positivament aquesta mesura.

En un segon acord, es va aprovar la indemnització per assistència en aquesta junta de portaveus de 90 euros per a cada portaveu i sessió. Aquesta proposta va ser aprovada amb els vots de PSOE, PP i Més i l’abstenció de Vox.

L’escoleta de 0 a 3 anys, fins a 4 gratuïta.

L’ajuntament també va sotmetre acord la gratuïtat de l’Escoleta municipal Flor de Murta per als infants de 0 a 3 anys. Aquesta aprovació es va fer en compliment del decret llei aprovat el juliol passat pel qual es cobriran les despeses de tots els alumnes de les etapes d’educació infantil durant 4 hores lectives diàries, amb un màxim de 10 mesos per any, des de setembre fins a juny.

La batlessa explicà la proposta d’incorporar gratuïtat a alguns punts dels preus públics del servei d’escola infantil de 0 a 3 anys i la modificació per equitat d’altres aspectes. Donà la paraula al regidor Mateu Capellà que explicà els motius dels increments i de les bonificacions. Posteriorment, el portaveu del PP indica que com valora les mesures del govern de na Prohens, no estan d’acord amb l’augment d’alguns preus per part de l’Ajuntament d’Algaida, essent que l’any anterior s’assumia per propi consistori. Suposa crear una taxa nova de 40 euros, “fent manco gratuïta l’escoleta municipal”. En aquest sentit, la portaveu de MÉS intervingué comentant que dona suport a la mesura de l’Ajuntament d’Algaida, i que tot i que l’any passat no es va fer aquesta revisió de preus consideren que s’ha de fer per equitat i que, en tot cas, l’escoleta d’Algaida segueix essent una de les més econòmiques. Així mateix, el portaveu de VOX Miguel Martínez afegí que no està d’acord amb la pujada de preus i que hauria de ser gratuït juliol i agost. Respongué la batlessa Fullana dient que les famílies amb necessitats especials sempre han tingut ajuda i beques per escolarització, essent necessari separar les necessitats i l’equitat i que, de fet, l’Ajuntament amb l’escoleta té un dèficit de 324.000 euros, però que és una escoleta de les més econòmiques.

Seguidament, el portaveu del PP Rafel Oliver respongué afirmant que la referència a que l’escoleta és una de les més rendibles no té sentit, ja que una part és subvencionada. L’escola d’estiu no és barata donat que no està adherida a una subvenció a la que molts altres ajuntaments si, i el govern d’Algaida podria haver-ho fet, afegí Oliver. Aquí la regidora Jeronia Miralles intervingué dient que el decret contempla un mínim de 4 hores gratuïtes, que les complementàries no les contempla i que, tot i això, el govern d’Algaida contempla revisar els preus i bonificar més hores l’any que ve així com adherir-se a la subvenció. Per altra banda, la portaveu de MÉS, argumentà que no es va demanar la subvenció perquè no ho gestionava directament l’Ajuntament i es va avisar tard.

La batlessa afegí que l’Ajuntament mirarà de demanar la subvenció i el portaveu del PP indica que fa dos anys no es va demanar i que l’any passat no es va reaccionar, recordant que, pel que fa a la pujada de preus, mai s’havia cobrat s’horabaixa i que això és amb el que no està d’acord ja que el pressupost és el mateix. La batlessa indicà que no és que no es cobrés sinó que es cobrava amb un únic preu tot, al desglossar-se es veu però abans es cobrava. A tot això, el regidor Mateu Capellà va demanar aclarir de quina escola d’estiu es parla i el portaveu del PP indica que és igual perquè les dues es poden adherir a la subvenció. A això respongué, finalment, la batlessa indicant que faran tot el possible per demanar les dues ajudes.

La mesura fou aprovada amb 8 vots a favor de PSOE i Més i 5 vots en contra de PP i Vox.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d