Dissabte, desembre 9, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

El nou consistori pren les primeres decisions.

Façana Ajuntament El passat dimecres 17 de juny, el nou Ajuntament amb Maria Antònia Mulet al capdavant va prendre les primeres decisions de la legislatura. Són les que afecten al funcionament del nou ajuntament, a les celebracions dels plenaris i juntes de govern i a les retribucions.

Així acordaren celebrar una sessió ordinària cada mes del Ple de l’Ajuntament, que serà en principi el primer dijous de cada mes, llevat del mes d’agost en el que no se celebraran sessions ordinàries i el mes de gener en que la sessió ordinària del Ple se celebrarà el segon dijous. Seran entre les 20 i les 22 hores per facilitar l’assistència a tots els membres de la Corporació. La Junta de Govern Local celebrarà comissió ordinària quinzenalment, el mateix dia que se celebri Ple ordinari i el tercer dijous de cada mes.

Consisitori CompletPel que fa a les assignacions econòmiques, el plenari va aprovar per unanimitat que els grups polítics municipals tindran dret a percebre una assignació econòmica fixa per grup, i també una altra de variable en funció del nombre de regidors de què disposin. A partir del mes de juliol i fins a final d’any, les assignacions del grup seran de 100 euros mensuals i de 40 euros per regidor cada mes.

Finalment el plenari va acordar també per unanimitat establir l’exercici de les funcions de la batlessa Sra. Maria Antònia Mulet Vich en règim de dedicació exclusiva. Per a tal funció, la batlessa rebrà la quantia de 2.652,22 euros bruts mensuals a percebre en catorze pagues anuals, resultant un total de 37.131,08 euros bruts per any, que s’actualitzaran d’acord amb les retribucions fixades per als funcionaris de l’Administració General de l’Estat.

Tot i que en l’acta del plenari figuren la Sra. Maria Antònia Sastre Oliver, el Sr. Jaume Lliteras Ballester, la Sra Margalida Garcias Simón i la Sra. Catalina Maria Fullana Abrinas com a tinents de batlessa, les àrees de responsabilitat i els noms de les regidories s’esperen siguin aclarits a la propera sessió plenària de dijous 25 de juny.

Redacció Noticiari Es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d