Tinent de batlessa o tinenta de batle? Un debat filològic.

Segons la Llei de Bases del Règim local, un tinent de batle és el regidor que haurà de substituir al/la batle/essa en els casos de vacant, absència, malaltia o impediment. Cada Ajuntament tindrà tants tinents d’alcalde, nomenats d’entre els regidors, com districtes hi hagi en el terme municipal. No obstant això, el seu nombre mai no podrà ser superior a la meitat a un terç dels regidors que formen legalment la Corporació municipal, segons estableix l’article 23 de la llei de Bases de Règim Local.

debat tinentsAclarit doncs una mica quines funcions tenen les persones que ocupen aquest càrrec, es genera una debat jurídic i filològic sobre la seva denominació. Alguns juristes argumenten que el raonament a tal denominació és simple: si presideix l’Ajuntament una batlessa, els tinents seran de batlessa i no de batle, donat que el seu nomenament recau exclusivament en la persona que està al capdavant de l’Ajuntament, són els ajudants del batle o de la batlessa i d’aquí que en moltes ocasions, s’hagi optat per utilitzar el nom de tinent de batlessa. De fet a Palma durant la legislatura en què Aina Calvo fou batlessa hi havia tinents de Batlessa.

De fet en castellà la Fundación para el Español Urgente (FUNDEU) recomanen l’ús de teniente de alcaldesa, i afirmen que és una denominació correcta i lògica si es tracta d’una batlessa.

En català, per allò del procés de normalització lingüística i afegit al principi d’un ús de llenguatge no sexista, ja fa uns anys es va generar un interessant debat.

El llibre d’estil del Govern de les Illes Balears opta per la fórmula de tinent/a de batle/essa. No obstant això, en un article sobre aquesta qüestió publicat a la secció Amb bones paraules de l’Espira, suplement cultural del Diari de Balears, el dia 14 de juny de 2008 pel filòleg i professor de la UIB Gabriel Bibiloni, argumentava que “tinent de batle és un terme, amb una forma fixada (…) invariable pel que fa a batle, paraula que aquí no es refereix a una persona concreta sinó, més aviat, a una noció o a un càrrec”

Continua l’article afirmant que “el llenguatge popular, que no sap d’etimologies, tendeix a aplicar la regularitat de la flexió de gènere, i (…) en el cas de tinent —i sergent i lloctinent— s’ha optat per la convenció d’implantar el femení tinenta, sergenta i lloctinenta, amb la qual cosa el professor Bibiloni optaria per una denominació en el cas algaidí de tinent/a de Batle.

Finalment l’Optimot opta per una solució: atès que disposam del substantiu alcaldia (i nosaltres a Mallorca de batlia segons recull el Diccionari Català-Valencià-Balear), que és una forma genèrica i no especifica el sexe de la persona que ocupa el càrrec, es pot adoptar la solució tinent de batlia, tinenta de batlia, en lloc de la forma tinent de batle, tinenta de batle, per fer referència al regidor o regidora que s’encarrega de certes funcions de la batlia.

Opteu per la forma que més us agradi, però pensau que el tractament protocol·lari de la batlessa, les seves tinentes i el seu tinent, i la resta de regidors i regidores del consistori, reben el tractament de Senyor o Senyora, i que els càrrecs s’escriuen sempre en minúscula.

Redacció Noticiari es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d bloggers like this: