Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaJustíciaPinaRanda

Convocatòria per cobrir una vacant de Jutge de Pau substitut

imagen_justiciaL’Ajuntament d’Algaida en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de 2015 aprovà obrir convocatòria pública per a la cobertura de la vacant de Jutge de Pau Substitut del Municipi d’Algaida.

Les persones interessades que reunint els requisits fixats a la Llei Orgànica del Poder Judicial desitgin optar a l’esmentada vacant hauran de presentar la corresponent instància al Registre General de l’Ajuntament d’Algaida, o lliurar-la pels medis prevists a la Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini que finirà als quinze dies hàbils de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (11/07/2015) 

Què són els jutjats de pau?

En els jutjats de pau és on hi ha els jutges llecs, és a dir, persones que no pertanyen a la carrera judicial, a diferència de la resta dels òrgans judicials existents a Espanya. Es tracta d’òrgans unipersonals ubicats en els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i d’instrucció. Assumeixen competències de menys importància tant en l’ordre civil com en el penal:

  • Reclamacions inferiors a 90 euros (art.47 LEC)
  • Faltes tipificades en els arts.620, 626, 630, 632 i 633 del Codi penal (art.14.1 LECrim)
  • Funcions delegades en el Registre civil (art.86 LOPJ)

També ofereixen un servei de cooperació judicial atès que faciliten la comunicació dels altres òrgans judicials amb els ciutadans residents en els municipis on el jutjat de pau hi té la seu.

Els jutges de pau són escollits per la majoria absoluta del Ple de l’Ajuntament, entre les persones que, complint les condicions legals, així ho sol•licitin. Són nomenats per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia per un període de quatre anys. Presten jurament davant del jutge de primera instancia i instrucció i cessen per les mateixes causes que els jutges de carrera quan els sigui d’aplicació.

Per ser jutje de pau cal ser major d’edat, amb nacionalitat espanyola i no estar incapacitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals ni presentar cap incompatibilitat amb aquest càrrec. El jutge/essa de pau pot continuar exercint les seves activitats professionals o mercantils.

Redacció Noticiari es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d