Dimarts, desembre 5, 2023
Algaida

Crònica del plenari del mes de novembre de 2018

A les 20:45 del dijous 8 de novembre va tenir lloc la sessio plenària corresponent al mes de novembre. Després de l’aprovació de l’acta anterior, va donar inici la reunió que va ser gestionada per la TAG Maria Antònia Palou.

Les ressolucions

El primer punt de l’ordre del dia fou la concessió de subvencions nominatives previstes al pressupost de 2018. Els convenis han d’estar signats abans del 15 de novembre i sempre que estiguin al corrent de les obligacions de pagament i seguretat social. Les entitats beneficiàries i les quantitats són les següents:

subvencions_2018

Després es va sometre a aprovació la signatura d’un Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Algaida per dura terme actuacions relatives a la convocatòria de subvencions per al suport de serveis i/o accions dirigides a la joventut. La batlessa informa que s’ha concedit una subvenció de 4200 euros per desenvolupar polítiques de joventut.

El següent punt de l’ordre del día fou la proposta de balia de depuració de saldos comptables 1/2018. S’han detectades factures d’anys anteriors sense pagar i fiances o garanties. Es posarà a exposició publica i si no se reclama a allò que tenguin dret o ha prescrit, aquestes quantitats s’incorporaran al pressupost municipal com a entrades extres.

A continuació es varen sometre a aprovació la modificació de dues ordenances fiscals:

 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida,tractament i eliminació de residus urbans. A petició de l’Agència Tributària de les Illes Balears s’han de canviar els terminis per a qupe els ciutadans puguin apuntar-se al programa ITR fins al 31 de març. S’aprovà per unanimitat
 • Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehiclesde Tracció Mecànica, L’ATIB va demanar que especificassin els vehicles mixtes, si tributen com a camió o com a turisme. L’acord diu que si superen els 1000 kilos de càrrega han de tributar com a camió. Rafel Oliver del PP considerà la mesura desproporcionada. S’aprovà per 8 vots a favor i l’abstenció del partit popular.

Control i fiscalització

Es va dur a terme la presentació de la Memòria del Programa d’Educació de Persones Adultes de la Mancomunitat del Pla de Mallorca curs 2017-2018. hi ha 107 alumnes apuntats a Algaida que representa un 20 % del total dels alumnes matriculats.

Accediu a la memòria del projecte en PDF.

Després es va presentar l’Informe de seguiment del projecte Desenvolupament socioeconòmic de Ciudad Antigua (Nicaragua) consignat per l’Ajuntament d’Algaida al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació l’any 2015. Aquest projecte se va tancar el 8 d’agost.

Pel que fa als assabentats dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 26 de setembre i 2 d’octubre de 2018 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del PP demanà pels decrets:

 • 11. Sobre la concessió de llicència d’activitats publicitària dinàmica. La batlessa recordà que a excepció de les empreses d’Algaida que no paguen la resta d’empreses que volen repartir publicitat dinàmica, a més de sol·licitar-ho han de pagar una taxa.
 • 37, 38 i 39. són expedients sancionadors contra els responsables de la festa after que feren a una finca, per no comptar llicència i que després d’una denuncia de la Guàrdia civil s’han iniciat expedient sancionador als dos responsables de la festa i al propietari de la finca de manera solidària.

Tomeu Ballester demanà informació global sobre les demolicions de l’Agència de Disciplina urbanística, arran d’alguns dels decrets d’autorització de demolicions.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar que:

 • Des de la Conselleria de transport se’ls havia informat que des del 20 de novembre comença una nova linia de transport entre Lloret i Palma amb set frequències d’anada i tornada que passarà per Pina i Algaida. Això és possible perquè gràcies a un conveni entre els ajuntaments de Palma i Marratxí, s’ha alliberat una línia que passarà a fer aquesta freqüència. tot fa pensar que aquesta línia es mantindrà amb les noves concessions.
 • S’han iniciat les obres de circumval·lació amb el desbrossament de les finques i han passat un georadar i cates.
 • Per l’homenatge del 20è aniversari de la mort de Paco de Iraola, el seu fill ha cedit dos quadres del seu pare a l’Ajuntament d’Algaida. Seran incorporats dins el catàleg de béns del municipi.
 • Va donar compte de la carta rebuda de la conselleria d’hisenda agraïnt l’ajuda oferida des del consitori a les inundacions de Sant Llorenç, tant com Ajuntament a través de la FELIB com per l’ajuda de dos policies municipals.
 • Va informar i agrair la tasca de  feta per la junta directiva sortint de l’AMPA.
 • S’ha posat en marxa una nova aplicació mòbil  (app) a Algaida, amb informació d’agenda, serveis i incidència.
 • El proper dilluns comencen les classes de reforç escolar amb tres grups de primària i tres grups de secundària que ajuden a més de seixanta alumnes del municipi.
 • Es farà una tardor solidària a partir de l’agenda de novembre i desembre i a cada acte hi haurà una vidriola per recaptar fons per Sant Llorenç.

La batlesa Mulet va cedir la paraula a Margalida Garcias, regidora d’Educació per explicar que al final de setembre s’havia de sortir a concurs el subministrament del menjador escolar de l’escoleta. S’han fet millores com que el monitor estigues una hora i s’encarregàs de retirar sa vaixella, i que l’empresa aportàs informació nutricional, formes de cuinar, plats de temporada i de circuit curt, etc. S’hi presentaren dues empreses que les dues aportaren el màxim de millores i al final s’ha acabat adjudicant a la millor oferta econòmica, que va ser l’empresa NewRest. El contracte és per dos anys prorrogable.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular va demanar sobre el paviment de l’escola si estava previst arranjar-los d’acord amb els pressupostos participatius. La batlessa respongué que no. que se referia al pati d’infantil del CEIP Pare B. Pou.

També va demanar que fés una valoració del mercat Pam a Pam. La batlesa digué que és bona però que s’han de treballar per millorar a poc a poc.

També demanaren pel tema del Casal de Música. Margalida Garcias explicà que la banda de Música se va estimar més parlar amb cadascú dels partits polítics i que no vol reunir-se a tres bandes amb l’altra associació i els partits. Davant això l’equip de govern optà per prendre la decisió de que no s’orbriria al casal a altres associacions respectant allò que diuen els plecs de contractació. Margalida Puigserver plantejà que si els plecs se fan cada any es pugui ampliar. La batlessa diu que se pot estudiar però que s’han d’obrir a totes les entitats per bé que després “es pugui filar si són amb ànim de lucre o no”. i que pensin que l’objecte del casal era donar un lloc d’assaig a la Banda de Música. La TAG va intervenir dient que ara mateix la banda és la contractista del servei municipal de l’Escola de Música però que podria donar-se el cas, davant la nova normativa de contractes que això canviàs en un proper concurs, a la qual cosa la batlesa va afegir que sigui com sigui la banda hi tenia un espai reservat. Mulet va voler fer constar que l’altra associació té una espai municipal per assatjar i treballar que reuneix unes condicions acceptables com és la sala d’exposicions del casal Pere Capellà.

Finalment Oliver demanà pel tema de la denuncia del transport escolar que els explicaren a l’altre plenari. Mulet va respondre que el proper dilluns tenen una reunió amb la regidora d’Educació i el conseller a Palma.

Tomeu Ballester demanà pels canvis d’enllumenat. Mulet digué que s’han canviat els de l’esglesia, carrer de l’estació i la Font de Pina gràcies a una subvenció i que ara se n’han demanat una altra per canviar els llums de Metge Verger, Joan Alcover i Antoni Maura.

Finalment va demanar pels rumors dels canvis en el Pla d’Obres i Serveis del Consell de Mallorca i la mesura destinar 3.000.000 d’euros del total de 13 milions del Pla del 2019-20. La batlessa digué que se farà una comissió però que ha d’arribar a una solució perquè en el cas dels municipis petits com Algaida això suposa deixar de rebre una important subvenció que permet fer una obra important. Va deixar clar que no hi ha pobles en contra i que “volem ser solidaris” però que tot i que les intencions són bones, les formes son adequades.

Redacció essaig.cat

 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d