Dimecres, desembre 6, 2023
Algaida

Els pressuposts municipals per al 2020 sumen més de 4 milions d’euros.

El ple de l’Ajuntament d’Algaida ha aprovat uns pressupostos de 4.112.679,42 euros per a 2020, un 5,63 % més que l’any anterior. Els comptes foren aprovats amb els vots a favor dels 9 regidors de l’equip de govern format pel PSIB i Més per Algaida, Pina i Randa.

L’augment és possible davant la previsió d’augment dels ingresos fruit dels impoosts directes com són l’Impost de Bens Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l’Impost sobre l’Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Aquets ingressos suposen un augment del 2,06% comparat amb el Pressupost Municipal de l’exercici anterior. Però sobretot gràcies a l’increment dels imposts indirectes (integrat per l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i els vedats de caça) ascendeix a 187.048,13€ representant un augment d’un 22,98% en relació a l’exercici anterior i aquesta previsió es deu a l’augment de les previsions de recaptació de l’ICIO en base a l’augment de l’impost de construcció relacionat amb l’augment i entrada de projectes d’execució d’obres al servei d’urbanisme, un fet que ja s’ha constatat durant l’any 2019.

Font: Ajuntament d’Algaida

Pel que fa a les despeses, els pressuposts de 2020 preveuen l’augment salarial previst a la Llei dels Pressuposts General de l’Estat per 2020, que està previst que sigui d’un 2%. En aquest apartat podem trobar desglossades les partides de la despesa a la secció de la relació de llocs de treball actual però tenint en compte la nova modificació de la RLLF que es s’ha aprovat dins l’any 2019 i per tant s’han contemplat l’increment de la pujada. Al mateix capítol hi trobem les despeses en concepte de retribucions i seguretat social per a la creació dels nous llocs de feina durant l’any 2020 com són: 1 plaça de policia local, 1 plaça de TAG jurídic i 1 plaça d’auxiliar administratiu.

Pel que fa a les despeses corrents en béns i serveis al Pressupost 2020, ascendeix a 2.040.864,48€ amb un augment d’un 4,29% i que es reflexa en un augment a les diferents àrees com ordenació del trànsit i estacionament,
vies públiques, neteja viària (contracte de neteja viària i desbrossament de camins que augmenta de 20.000€ a 120.000€), serveis socials, salut pública i medi ambient, educació i cultura, joventut i promoció econòmica.

Al Capítol 6 Inversions Reals baixa en relació a l’any 2019, en primer lloc perquè la majoria d’inversions reals eren de les propostes del pressupost participatius (una mitja de 100.000€). Al pressupost de 2020 les inversions reals són per una part finançades amb recursos procedents de subvencions (borsa d’allotjament turístic, Feder…) i altres amb recursos propis com l’adobament de camins on volem destacar que part de les inversions d’adobaments de camins (240.000,00€) que es faran amb el superàvit del 2018 no surten al pressupost municipal 2020 i es farà la incorporació de crèdit durant l’any 2020.

Des de l’Ajuntament informen que tot i que no hi ha una partida inicial pels pressuposts participatius, aquests es duran igualment a terme a partir del segon trimestre de 2020 amb l’objectiu de consolidar-los, potenciar-los i fer-los més accessibles a tota la ciutadania.

Ara el pressupost serà exposa al públic, les bases d’execució i la plantilla de personal durant el termini de 15 dies hàbils en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), així com a la seu electrònica de l’Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions per possibles interessats. Si no hi ha reclamacions, l’aprovació inicial feta al plenari esdevindrà en definitiva.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d