Dimecres, setembre 27, 2023
AlgaidaCoronavirusPinaRanda

Acaba l’estat d’alarma i comença l’anomenada nova normalitat. Una breu guia de normes bàsiques

Foto: imatge adaptada de freepik.es

Ha arribat l’estiu i la coincidència ha fet que amb ell s’hagi acabat l’estat d’alarma i comenci l’anomenada com a “nova normalitat” després de la pandèmia del coronavirus que ens ha mantingut més o menys confinats i en alerta durant 98 dies.

Tant el govern central com el del les Illes Balears han posat en marxa plans i mesures que se posen en marxa a partir d’avui i que com hem fet altres vegades us explicam en una petita guia. Les mesures estan pensades per a garantir que la ciutadania eviti comportaments que generin riscos de propagació de la malaltia i que les activitats que puguin generar un risc més alt de transmissió comunitària de la malaltia es puguin dur a terme en condicions que permetin prevenir els riscos de contagi.

Mesures higièniques: les famoses 3 emes

El pla per a la ‘nova normalitat’ de les Balears estableix que la mascareta serà obligatòria sempre als espectacles culturals i esportius que se celebrin en espais tancats i a l’interior de tots els establiments comercials. A més a més, també s’haurà de fer ús d’ella en altres espais, oberts o tancats, en els quals no es pugui mantenir la distància social.

D’altra banda, els aforaments permesos en locals i establiments comercials per als que no s’estableixin expressament condicions d’aforament en aquest pla ni en protocols o normativa específica, serà del 75%. Aquest màxim, però, no és aplicable en establiments comercials de productes i béns de primera necessitat, com és el cas de farmàcies, òptiques o bugaderies, entre d’altres.

Així mateix, s’estableixen també mesures d’higiene de caràcter general, com ara assegurar que els treballadors tenen a la seva disposició sabó i aigua, disposar de solució hidroalcohòlica o l’organització de torns en els llocs de treball per garantir, en la mesura possible, el manteniment de la distància de seguretat.

Tot això és resumeixen amb la regla de les 3 emes: mascareta, mans netes i metres de distància

Es permet la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències, sense superar en cap cas la xifra de 150 assistents i el 75% de l’aforament de la instal·lació on tinguin lloc. En tot cas, també s’ha de poder respectar la distància mínima interpersonal d’1,5 metres de distància.

Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin dur a terme la seva activitat laboral a distància. No obstant això, les empreses han d’aplicar protocols de reincorporació presencial gradual, sempre d’acord amb la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals.

Transport públic

Es manté l’obligatorietat de l’ús de la màscara en els serveis de transport públics de viatgers en tots els àmbits. Amb autobús, així com en els transports ferroviaris, es poden ocupar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la separació màxima entre usuaris.

Els consells insulars i els ajuntaments poden fixar el percentatge mínim de servei de taxi en el seu àmbit d’actuació, el qual haurà de ser com a mínim d’un 40%. En el transport marítim de passatger de caràcter turístic o recreatiu es pot utilitzar el 75% de la capacitat de l’embarcació. Queda prohibida l’activitat dels party boats o assimilats.

La mobilitat entre illes i amb la resta d’Espanya està permesa, però atenent a la regulació de transports.

Oci i restauració.

Pel que fa a les festa populars, a partir d’l’1 de juliol es permeten les revetlles, les celebracions i els sopars a l’aire lliure sempre que el públic estigui assegut.

Al sector de la restauració, els locals hauran de limitar a el 75% de l’aforament a l’interior, les terrasses sense restriccions d’aforament i grups de màxim 25 persones. Quant als horaris, el consum a la barra es permetrà fins a les 22 hores i hauran de tancar com a màxim a les dues de la matinada. El Govern balear no permetrà l’obertura dels locals amb aforament superior a 300 persones. No es permet l’autoservei per part dels clients. S’ha de prioritzar la utilització d’estovalles d’un sol ús i s’evitaran les cartes d’ús compartit.

En els cinemes, teatres, circs i similars les butaques han d’estar preassignades i no es podrà superar el 75% de l’aforament.

Pel que fa als hotels cada establiment ha de determinar l’aforament dels diferents espais comuns. Les activitats d’animació o classes en grup es dissenyaran i planificaran amb una participació màxima de vint persones. Així mateix, l’establiment ha de determinar les directrius i recomanacions per a l’ús de les piscines i els spa.

A les platges, els banyistes podran ocupar quatre metres quadrats i els grups seran d’un màxim de 25 persones, mantenint la distància de seguretat d’un metre i mig. Els ajuntaments podran regular l’accés a les platges.

Les piscines recreatives o d’ús esportiu, a l’aire lliure o cobertes, han de respectar el límit del 75% de la seva capacitat, tant pel que fa a l’accés com durant la pròpia pràctica esportiva o recreativa. Queden exemptes d’aquesta restricció les piscines privades d’ús familiar. En les piscines d’ús col·lectiu s’ha de dur a terme la neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a els espais tancats, com ara vestuaris o banys, amb caràcter previ a l’obertura de cada jornada. Es permet l’ús de les dutxes, amb una ocupació màxima d’una persona, excepte en el supòsit de persones que puguin requerir assistència.

Comerços

Es redueix a 75% l’aforament total en els establiments i locals. En els centres i parcs comercials, l’aforament de les zones comunes s’ha de limitar a el 50% de la seva capacitat màxima. En els locals en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permet únicament la permanència d’un client al local. S’ha de mantenir un horari d’atenció amb servei prioritari per a gent gran de seixanta-cinc anys, per a persones amb discapacitat i els seus cuidadors. No es permet l’ús de productes de prova per part del consumidor que impliquin manipulació directa per clients. Els emprovadors han de ser utilitzats per una única persona, i aquests espais s’han de netejar i desinfectar amb freqüència.

Celebracions i llocs de culte

En les vetlles i enterraments, el límit de persones permeses és de 70 en espais a l’aire lliure i de 30 en espais tancats, siguin o no convivents. Pel que fa als llocs de culte, s’ha d’utilitzar mascareta a l’entrada i la sortida i no es permet l’ús d’aigua beneïda. En les cerimònies nupcials i altres esdeveniments socials, no es pot superar el 75% d’aforament, amb un màxim de 250 persones en espais a l’aire lliure i de 150 persones en espais tancats.

Educació

En educació, es manté que els tràmits administratius es realitzarà preferentment de forma telemàtica i s’estableix la represa de l’educació presencial per al curs vinent. No obstant això, en els estudis d’educació secundària, batxillerat, formació professional, règim especial, i educació d’adults, segons l’evolució de la situació sanitària, es poden plantejar fórmules mixtes d’alternança de presencialitat i distància.

També es reprendran els serveis complementaris de transport, menjador escolar i escola matinera en els centres que disposin, i s’adoptaran les mesures necessàries perquè es puguin desenvolupar en condicions de seguretat.

Pel que fa als centres de primer cicle d’educació infantil, s’aplicaran les ràtios màximes de 7 nadons a les aules per a menors d’un any, 9 nadons a les aules d’1 a 2 anys i 14 nens a les aules de 2 a 3 anys , encara que aquests ràtios es podran modificar per resolució de l’conseller d’Educació. A més, s’especifiquen les mesures a seguir en els ensenyaments universitaris, en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyament no reglats i centres de formació.

Cultura

Els museus i sales d’exposicions podran acollir visites de el públic i realització activitats culturals o didàctiques amb un aforament màxim del 75%. Les visites guiades podran ser de grups de fins a 25 persones

Els monuments i altres equipaments culturals han de ser accessibles a el públic sempre que les visites no superin el 75% de l’aforament autoritzat. Les biblioteques, tant de titularitat pública com privada, han de prestar els serveis per a les activitats de préstec i devolució d’obres i lectura en sala. Els llibres no s’han de desinfectar.

Serveis socials i residències

Per poder mantenir la distància mínima de dos metres, l’aforament dels espais s’ajustarà a una persona usuària per cada quatre metres quadrats. Quan aquests serveis estiguin integrats als espais d’una residència s’hauran de definir circuits d’entrada i de sortida dels usuaris diferents als de la residència, sempre que sigui possible. El servei no pot compartir personal amb la residència si la seva tasca assistencial requereix contacte directe amb els
usuaris.

Quan els serveis no es puguin prestar en les instal·lacions dels centres a causa de les limitacions d’aforament fruit de la necessitat de assegurar la distància mínima de dos metres entre persones, es prioritzarà l’atenció als centres en els casos amb més necessitat, major grau de dependència i necessitat de conciliació de la vida laboral dels seus cuidadors. A les persones que no puguin ser ateses al centre se’ls ha de procurar suport, sempre i quan sigui possible, en coordinació amb els serveis socials comunitaris, els serveis de salut i, especialment, amb els serveis d’ajuda a domicili en els casos en què la persona sigui usuària, ja sigui de manera telemàtica. En tots els casos en què el servei preveia la
alimentació a la persona usuària, s’ha de mantenir aquesta alimentació, sempre que sigui necessari i possible.

És obligatori l’ús de mascareta quan, per la tipologia de la intervenció, no es pot assegurar la distància mínima de dos
metres.

Pel que fa a les residències d’avis, s’estableix l’obligació d’informació sobre l’existència de casos de COVID-19. Salut podrà intervenir si fos necessari els centres residencials per controlar la propagació de virus.

Els serveis de transport es poden realitzar amb un aforament màxim del 50 % de la capacitat del vehicle. En tot moment s’haurà fer ús de la màscara i s’haurà d’assegurar la neteja i desinfecció interior del vehicle després de cada viatge.

Activitat esportiva

L’activitat física a l’aire lliure es podrà desenvolupar en grups de com a màxim 30 persones, garantint el distanciament d’al manco un metre i mig entre els practicants, amb excepció de persones convivents. A més, es permet la pràctica esportiva individual i de modalitats de parella a les platges de les Illes Balears.

Les competicions esportives es poden realitzar amb públicocon un límit de el 75% de l’aforament d’espectadors per cada instal·lació i com a màxim 1.000 persones assegudes en instal·lacions a l’aire lliure i 300 persones assegudes en instal·lacions cobertes.

En tot cas, s’haurà de garantir una distància de 1’5 m. entre el públic assistent, amb excepció de persones convivents. En cas que no es pugui garantir, els espectadors hauran de portar mascareta protectora. En les competicions en instal·lacions cobertes, l’ús de mascareta és obligatori per al públic en tot cas.

Fins quan duraran aquestes mesures?

Els Governs central i autonòmic plantegen que aquestes noves normes per fer front a la pandèmia continuïn en vigor fins que pugui donar-se per conclosa perquè estigui controlada amb una vacuna o un tractament molt eficaç. Per donar l’emergència per finalitzada, l’Executiu central comptarà amb un informe de el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries i de consultar les comunitats autònomes en el si de el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: