Dilluns, octubre 2, 2023
Algaida

Crònica del plenari del mes de maig de 2022

A les 20 hores del dijous 5 de maig de 2022 va tenir lloc la sessió plenària del mes de maig. Amb l’assistència de tots els regidors a la sala de plenari, la sessió es va iniciar amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de dia 7 d’abril de 2022. Un plenari ja majoritàriament sense mascaretes i amb la presència de la nova secretària municipal Queralt Ribot, la qual té la plaça a l’Ajuntament de Marratxí, però cada dijous exercirà de secretària acompanyant a l’Ajuntament d’Algaida.

Seguidament, va tenir lloc el debat sobre l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). L’ajuntament fa una proposta a partir del plantejament presentat per la FELIB. Així la transmissió de propietat abans del 5 es paga fins a un 16 % i anirà disminuint fins al mínim del 10 % a mesura que passen els anys. Les transmissions de menys d’un any també han de pagar. Rafel Oliver destacà que hi troben a faltar descomptes per joves i que no va voler reincidir en plantejar que consideren la plusvàlua un impost injust, cosa que tampoc va fer la batlessa dient que es mantenia amb els mateixos plantejaments. S’aprovà per 9 vots a favor del PSOE i Més per Algaida i 4 en contra del PP.

El següent punt a debatre fou la moció presentada pel grup municipal popular per a millorar la seguretat ciutadana a les Illes Balears. Una vegada llegida, Maria Antònia Mulet digué que el grup socialista estava d’acord amb la necessitat d’incrementar els efectius dels cossos i forces de seguretat de l’estat. També va reivindicar la necessitat d’eliminar la regla de despesa i poder atendre millor les necessitats de la ciutadania, no només augmentant els efectius de la policia local durant tot l’any, també de la resta de funcionaris. Mulet va criticar que totes les mocions que han presentat el PP de fer més coses, però no entén que en general demani davallada d’impostos. Margalida Puigserver va reivindicar, tot i estar a favor de la millora de la seguretat, la possibilitat d’incorporar a la moció una petició de demanar que s’implantàs una policia autonòmica i que si no s’afegia s’hi abstindrien. Oliver digué que en aquesta moció no ho trobava adient afegir-ho; no obstant això, que si presenten una moció en favor de la policia autonòmica, el partit popular hi votarà a favor. La moció fou aprovada amb els vots del PP i PSOE i l’abstenció de Més per Algaida.

El següent punt fou l’aprovació de la convocatòria pública per la qual s’anuncia la vacant de Jutge de Pau Titular del municipi d’Algaida. S’aprovà per unanimitat

El darrer punt abans de passar al control, fou l’aprovació de les festes locals d’àmbit municipal per a l’any 2023, la qual s’hagué d’incorporar per la via d’urgència abans d’iniciar el plenari. A Algaida i Randa les festes elegides són el 16 de gener (Sant Honorat) el 25 de juliol (Sant Jaume) i a Pina el 17 de gener i el 26 de setembre (Sant Cosme i Sant Damià). No és posible agafar el dia 26 de desembre perquè les festes locals estan molt marcades. S’aprovà per unanimitat.

Control i fiscalització

Assabentat de la memòria d’activitats del Fons Mallorquí de Solidaritat de l’any 2021.

Assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del PP es va interessar pels decrets:

  • 17. Sobre el pagament dels cotxes de la Policia Local. La batlessa digué que tal com establia el contracte quedar-se amb el cotxe de policia local en propietat, s’havia de pagar una mensualitat més del rènting i passar a fer-se càrrec de l’assegurança dels cotxes.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

1. COMISSIÓ EXPERTS IEPI: La coordinadora de l’EI Flor de murta, Marta Sousa , forma part de la comissió d’experts de l’Institut d’Ensenyament i Primera Infància, que es va formar el passat octubre del 2021 per a la implantació del nou currículum de les illes Balears. I en conseqüència s’ha iniciat com a formadora de docents de primer cicle de les escoles infantils de les illes Balears. Per tant, des de l’ajuntament es vol donar l’enhorabona a la coordinadora i també volem valorar que el fet que s’hagi volgut comptar amb ella. Això és en part per la feina que es fa des de l’escoleta per ser un centre en constant canvi, de renovació i innovació pedagògica, i que pretén adaptar-se per donar resposta a les necessitats dels infants i de les seves famílies. Sobretot considerant que l’educació i la criança és una tasca compartida entre família, escola i comunitat.

2. CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA UNA PLAÇA VACANT EN LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL: La setmana passada es varen aprovar les bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça de policia local mitjançant el procediment ordinari. S’han publicat les bases i la convocatòria al BOIB i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament d’Algaida. Ara es farà la publicació al BOE amb tota la informació i a partir d’aquesta publicació ja s’inicia el període de presentació d’instàncies (20 dies hàbils de l’endemà publicació BOE). Aquesta convocatòria té com objecte proveir la plaça de policia local com a funcionari de carrera, actualment vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a l’Oferta d’ocupació Pública de l’any 2021. Aquesta plaça es convoca pel sistema d’accés de torn lliure i procediment de selecció d’oposició. En principi el procés s’iniciarà el mes de juny i consta de proves d’aptitud física, coneixements tipus test, desenvolupament i aptitud psicotècnica i de personalitat.

3. OBRA RANDA CARRER FONT I RESTAURACIÓ CREU: Dins el projecte arran de la convocatòria de PROJECTES SUBVENCIONABLES EN EL MARC D’UNA LÍNIA D’AJUDES LEADER PER ALS AJUNTAMENTS DE LA ZONA RURAL DE MALLORCA- MALLORCA RURAL ( LEADER 2020-2023) l’Ajuntament d’Algaida vàrem presentar el projecte “Ruta Llull al Puig de Randa” amb l’objectiu de crear una Ruta Llull pedestre i una cicloturística, i la rehabilitació i restauració dels elements arquitectònics de la ruta. L’àmbit de la subvenció tenia com a finalitat principal la transversalitat del projecte: desenvolupament local i promoció econòmica, cultural, esportiu, patrimonial, turístic sostenible. L’ajut és de 68.200 € i la data d’acabament de la inversió ha de ser el mes d’octubre del 2022. L’Ajuntament haurà de fer un 30% d’aportació (20.000 €). Dins el projecte estan inclosos diferents accions: indicadors de fusta, panells informatius, punts de recollida selectiva, plataforma web, i l’obra civil de restauració de part  l’empedrat del carrer font i de la creu. Aquesta obra començarà la setmana que ve, dimarts dia 10 de maig i la durada prevista és de 3 mesos. La resta d’accions aniran executant durant els següents mesos amb el propòsit que a finals any el projecte de la ruta amb tots els seus eixos estigui ja en funcionament.

4. PLA SEQUERA: Des de la Mancomunitat del Pla de Mallorca vàrem  sol·licitar l’any 2019  a través de l’associació Mallorca Rural la realització del projecte pla d’emergència davant de situacions de sequera per al pla de Mallorca i el projecte presentat està inclòs com a subvencionable; el pla de sequera l’hem pogut demanar perquè entre tots els municipis del Pla sumam més de 20.000 habitants; en el cas que no hagués estat possible, sempre s’aplica el de la CAIB. La subvenció l’hem poguda demanar de manera mancomunada, ja que als estatuts de la Mancomunitat Pla de Mallorca amb la modificació que es va fer l’any 2014 s’estableix que un dels objectius de la Mancomunitat és l’abastament d’aigua potable i clavegueram; i, per tant, amb aquesta subvenció de 27.000 €, ara s’està a pendent de justificar la subvenció i d’enviar a recursos hídrics perquè redacti l’informe favorable i aprovar definitivament per fer-ne la publicació. Cal recordar que el Pla de sequera està inclòs dins el pla de gestió d’aigua amb el qual s’està fent feina per aprovar-lo des de la Mancomunitat amb l’empresa que gestiona el servei d’abastiment d’aigua potable.

5. CONVENI APROVACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALGAIDA I L’INSTITUT BALEAR D’ENERGIA: El passat 28 d’abril es va firmar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Algaida i l’Institut Balear de l’Energia per a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu en la coberta de l’edifici de la sala polivalent d’Algaida i el seu aprofitament energètic. Aquest conveni forma part dels 17 projectes d’autoconsum que ja s’estan desenvolupant a altres municipis. L’objectiu és instal·lar 925 kW de potència  a diferents espais  i aconseguir que més de 800 llars i 103 petites i mitjanes empreses puguin ser beneficiaris directes. L’institut es compromet a executar la instal·lació solar fotovoltaica, a finançar el projecte, a mantenir les instal·lacions i a gestionar-ne la producció. Per part nostra, l’Ajuntament d’Algaida es compromet a col·laborar en l’execució del projecte, a autoritzar a l’IBE la instal·lació a l’edifici durant el temps de vigència del conveni, i a facilitar l’accés al mateix així com  adquirir una part de l’electricitat que s’hi produeixi. El pressupost de l’execució del projecte és de 30.000 € més IVA; el conveni és de 25 anys de vigència; l’Ajuntament es compromet a vincular com a mínim el subministrament municipal associat a la instal·lació d’autoconsum. En el cas que una part de la potència instal·lada quedi sense assignar a cap consumidor (són prioritaris els negocis locals i famílies amb necessitats), l’Ajuntament assumirà aquesta potència sobrant i l’assignarà a altres subministraments que hi pugui tenir associats. Al nostre municipi es podran veure beneficiats 16 habitatges i 2 empreses. Aquest conveni suposa que per part de l’IBE no es rebrà cap benefici econòmic, sinó el foment de les energies renovables. Allò que es pretén és la generació d’uns ingressos que permetin finançar tots els costs relacionats i per això el conveni s’acompanya d’un estudi econòmic i una memòria.

6. CEMENTIRI RANDA: Fa unes 3 setmanes al cementiri de Randa es van trobar 2 cranis al sol; Avisats a l’Ajuntament, concretament al batle de Randa, es va posar en contacte amb l’empresa responsable de la gestió dels cementiris, els quals varen avisar a la policia judicial de la Guàrdia Civil. Els agents varen donar part al forense i les restes varen ser traslladades a l’Institut Anatòmic Forense de Palma per a la seva possible identificació i procedència així com es va procedir al tancament del cementiri mentre la investigació no estigui tancada; en aquests moments encara no s’ha acabat ni s’ha rebut per part de l’institut l’informe.

7. RECAPTACIÓ CAMINADA SOLIDÀRIA: respecte del resultat de la caminada solidària que es va dur a terme el passat dia 1 de maig. A més de la donació de 2 € per al dorsal solidari, també es va fer un sorteig: un quadre donat per la pintora algaidina Sylvia Baker; un ram de flors donat per Pedro Labrés de l’empresa Floravent; i dues botelles de vi de Can Majoral pintades per una dona ucraïnesa que en aquests moments viu amb la seva filla com a refugiada amb una família del municipi. Es van recaptar  940 € que juntament amb els 108 € que es varen recaptar al taller de panades i receptes de pasqua han estat ingressats al compte que el Fons Mallorquí ha habilitat per l’emergència a Ucraïna. Des de l’Ajuntament volem agrair la solidaritat de tots els veïnats i veïnades del municipi així com de totes les persones, entitats, associacions i empreses que ha contribuït  amb totes aquestes activitats solidàries.

8. AGENDA MAIG -JUNY. La batlessa i els diferents regidors presentaren els diferents actes de l’agenda de maig i juny de primavera. Destaca el retorn de la ruta Tapa a Tapa i de la fireta d’artesania molt enfocada als infants.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP es va interessar per les següents qüestions:

  • Festa de la Pau: Oliver va criticar que s’hagué de suspendre el ball de bot, que no hi hagué festa infantil el matí i tampoc mocadors. El regidor de festes i després la batlessa respongueren que el ball de bot s’hagué de suspendre perquè dos dels cantadors notificaren que tenien covid. Respecte als jocs damunt s’era, l’empresa contractada tot i haver-hi confirmat l’assistència al cap de setmana, finalment no es varen presentar i tampoc es va poder programar una activitat alternativa. La batlessa va dir que aquesta empresa no tornarà a ser contractada donada la seva poca professionalitat
  • Preu del lloguer del local de la policia Local. La batlessa a consultes amb la TAG jurídica va dir que 1360 euros mensuals.
  • Quan començaran les obres de les instal·lacions des Porrassar? Mulet digué que estan pendent de la liquidació del pressupost de 2021 per poder tramitar les licitacions, ja que aquestes es veuran afectades per l’increment dels costos de les obres. També ha demanat al Consell més marge per poder executar aquestes inversions, en total 15.
  • Situació de la Carretera Algaida – Llucmajor. Mulet digué que havia xerrat amb el Consell i que la idea és aprovar-ho enguany, però estan pendents dels problemes que posen des de Medi Ambient.
  • Per què només es preveu la incorporació d’un policia Local. A petició de la batlessa, la TAG jurídica digué només es poden treure a concurs les places que estan ocupades, malgrat que hi hagi més places de policies locals dotades pressupostàriament. Mulet digué que en total hi havia 6 places dotades i que enguany se n’hi afegiria una setena.

La reunió va acabar entorn de les 21:20 hores.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: