Dimarts, setembre 26, 2023
AlgaidaPinapolíticaPressupostsRanda

Crònica del plenari del mes de març de 2023.

A les 20 hores del dijous 2 de març va tenir lloc la sessió ordinària del plenari municipal corresponent al mes de març de 2023, amb l’assistència de tots els regidors, a excepció de Margalida Fullana i Tomeu Ballester. Després de l’aprovació de l’acta anterior va començar la sessió amb el debat dels diferents temes.

El primer punt fou el reconeixement Extrajudicial de Crèdits. S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i el vot en contra del PP la incorporació de factures procedents de 2022.

Després es va sotmetre a debat l’aprovació provisional modificació puntual de les Normes subsidiàries a l’àmbit de la UE-1A i la UE-1B. Es tracta d’una adequació a la realitat física i s’ajusta el vial de 10 als 12 metres. Atès que segons l’arquitecte municipal considera que les modificacions no són substancials i una vegada s’han rebut els informes pertinents es demana l’aprovació provisional per trametre-ho al Consell Insular per a la seva provació definitiva. Margalida Puigserver digué que Més votava a favor perquè és necessari, però va fer constar en acte que cal fer les passes perquè aquesta unitat connecti amb el carrer del Campet a través del carrer del Campanar. S’aprovà per unanimitat.

Seguidament, va tenir lloc la lectura i aprovació per unanimitat de la Moció 8M, Dia Internacional de les Dones, que passà a ser una declaració institucional.

Finalment, es va sotmetre a lectura i aprovació la Moció presentada per MÉS per Algaida, Pina i Randa, respecte de la línia del TIB Algaida – Llucmajor. Aquesta moció exposa que la posada en marxa d’una línia entre Algaida i Llucmajor és una necessitat a causa de la mobilitat que han de dur a terme els veïnats i veïnades del nostre municipi amb el poble veïnat pel fet que l’institut de referència i el PAC hi estan ubicats. A això s’hi sumen altres serveis que ofereix Llucmajor que fan que el flux de vehicles Algaida-Llucmajor sigui elevat. Rafel Oliver del PP s’Hi mostra a favor, però va demanar incloure també Randa. La batlessa Mulet va dir que no estava en dubte que els socialistes estan a favor del transport públic, però no acaben d’entendre la moció presentada per Més. Afegí que a la reunió mantinguda entre l’equip de govern i el diputat de MËS Joan Mas amb el Consorci de Transport s’havia acordat que si no era possible oferir una línia de Bus, almanco es pogués oferir un servei a demanda, la qual s’havia de posar en funcionament el desembre passat, però que no fou possible. Mulet es mostrà preocupada sobretot per als ciutadans de Randa que potser “siguin dels més perjudicats de Mallorca, perquè no poden anar ni a Llucmajor ni a Algaida, ni Palma en transport públic”. Mulet va criticar que durant l’anterior legislatura, ningú presentàs cap moció per solucionar el tema del transport de Pina, quan es feren passes per millorar la conectivitat de Pina amb Algaida i amb Son Llàtzer. A més va anunciar que el passat 21 de febrer es va publicar al BOIB l’anunci d’Obertura del termini d’informació pública per a l’establiment d’un nou trànsit Algaida-Randa-Llucmajor. No obstant el debat, la moció fou aprovada per unanimitat incorporant explícitament la creació d’una línia entre Algaida, Randa i Llucmajor.

Control i fiscalització

En l’assabentat de Decrets de batlia i dels acords de la Junta de govern Local des del darrer Ple, Rafel Oliver es va interessar per:

  • 10. Decret aprovació convocatòria i bases procés tècnic-a superior educació infantil 2023. Mulet digué que és per estabilitzar tres places d’educadores.
  • 23. Decret nomenament funcionari interí RTZ. Es tracta d’un policia local interí En total hi ha 8 places consolidades de policial local però no totes estan ocupades.
  • 53. Generació de crèdit Subvenció POS 2022-2023. Es tracta de les obres de reforma del camí del cementeri.

L’interventor Joan Obrador va donar compte de les actuacions de control financer Pla Anual de Control Financer de 2022. Obrador informà que quan retornà a l’Ajuntament va fer els informes sobre el període mitjà de pagament que es compleix, el registre de factures i es fan una mostra de com s’ha fet la contractació menor. Va dir que entre les recomanacions hi havia que alguns contractes menors que s’haurien de passar a altres modalitats de contractació. Els informes s’envien a s’IGAE.

Seguidament, Obrador va donar compte de la liquidació del pressupost 2022. El resultat pressupostari és d’1.300.000 euros i el romanent de tresoreria és de 4.672.000. D’aquests s’han hagut d’agafar uns doblers per fer front a les despeses de les pluvials i el romanent real és de 3.135.000 euros. Obrador va explicar que s’hi han fet segons la normativa uns ajustaments respecte a les despeses i inversions imputables d’un exercici o un altre.

Obrador va continuar donant compte de les discrepàncies i objeccions d’intervenció que s’havien fet al pressupost de 2022. Les discrepàncies o objeccions s’han centrat en tema de nòmines durant el primer trimestre de l’any i algunes factures.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre les següents qüestions:

CAMPANYA “NO HI HA ESPAI PER AL MASCLISME” ES DIRIGEIX A BARS, RESTAURANTS I A L’OCI NOCTURN: Algaida se suma novament a la campanya “No hi ha espai per al masclisme” que en aquesta ocasió posa el focus en el sector de la restauració, bars i espais oci nocturn i ho fa de la mà de Fundació IRES i la Mancomunitat en unes accions finançades pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. L’objectiu és “continuar amb la sensibilització, la implicació de la nostra societat i fomentar la resposta col·lectiva davant les violències masclistes quan aquestes es produeixen”. A Algaida aquesta iniciativa pot arribar a uns 30 comerços de restauració i oci. Aquests establiments rebran una carta mitjançant la qual se’ls convida a sumar-se a la campanya. Seguidament, els interessats podran rebre una formació específica per combatre la Violència Masclista. Finalment, rebran un distintiu on es llegeix el nom de la campanya i un codi QR amb accés directe a una guia informativa de recursos i fluxos d’actuació davant les violències masclistes.

GABRIEL JANER MANILA GUARDONAT AMB LA MEDALLA D’OR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 2023: El passat dimarts dia 28 de febrer l’escriptor algaidí Gabriel Janer Manila va ser guardonat amb la Medalla d’Or de la comunitat autònoma 2023 a l’acte que es va celebrar amb motiu de la diada de les Illes Balears. Amb la concessió de la medalla es reconeix entre d’altres la seva dedicació docent i la seva obra pedagògica tant a les etapes de primària i secundària, com també la seva docència universitària a la UIB. També pel seu coneixement i la difusió que ha realitzat de la nostra cultura popular i també per la seva obra literària, principalment la seva novel·la i la literatura infantil.  Des de l’Ajuntament li tornam a donar l’enhorabona per aquest merescut reconeixement. També l’enhorabona a Llorenç Capellà Fornés, fill de Pere Capellà per al premi Ramon Llull, un premi també més que merescut per la seva feina i la seva tasca literària i periodística i sobretot per la recuperació de la memòria històrica amb la seva obra: Diccionari vermell

AGRAÏMENT VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL, POLICIA LOCAL, GUÀRDIA CIVIL I AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT: Des de l’Ajuntament volem agrair i fer un reconeixement públic a tots els cossos de seguretat (policia local i guàrdia civil d’Algaida), voluntaris de protecció civil, personal de l’Ajuntament, i a la brigada municipal per la feina feta durant aquests dies, en què la borrasca Juliette ha afectat el nostre municipi. S’ha d’agrair la feina feta durant aquests 3 dies, que ha estat molta, on malgrat que no hàgim tingut incidències grans, s’ha hagut de fer molta feina aquests dies sobretot dilluns horabaixa, quan es va haver de tancar la carretera de Randa a Cura controlant els accessos perquè la gent no pujàs, ajudant a les persones que la tempesta els va sorprendre sent per la muntanya de cura, retirant arbres caiguts, etc . Han estat uns dies on tots ells juntament amb l’Ajuntament han fet feina de manera coordinada i en constant contacte durant les 24h. També agrair a l’agrupació de voluntaris de Montuïri que varen venir a ajudar així com la d’Algaida que entre d’altres avui mati ha anat a ajudar a desmuntar el camió de l’UCA, ja que molts dels voluntaris i personals encara fan feina a la serra de tramuntana. Moltíssimes de gràcies a tots ells, i especialment als voluntaris de protecció civil que han estat com sempre a l’alçada de la situació. Així com un agraïment als bombers, personal de carreteres del consell de Mallorca i al personal del 112, personal d’IBANAT i encara que per sort no hem hagut de necessitar la seva intervenció, a l’UME; i també agrair la paciència i la col·laboració dels veïnats i veïnades que s’han vist afectats i demanar disculpes per si no s’ha pogut resoldre el seu problema tan aviat com ens hagués agradat.

SUBVENCIONS SOIB REACTIVA 2022; SOIB JOVE QUALIFICATS I SOIB DONA: Aquestes darreres setmanes s’han anat incorporant i encara hi ha perfils que s’han d’incorporar les persones que arran de la convocatòria de les subvencions del SOIB REACTIVA, SOIB JOVES QUALIFICATS I SOIB DONA que des de l’Ajuntament vàrem sol·licitar i que ens va arribar la resolució. En relació amb el SOIB reactiva hi havia dues línies: la línia 1 adreçada a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys i a la línia 2 anava adreçada a persones desocupades de 30 anys o més en situació de desocupació de llarga durada. Se’ns va concedir una subvenció de 67.407,06 € per contractar un total de 5 persones: 2 a la línia 1 amb el perfil d’auxiliar escoleta i monitora del casal de joves i 3 a la línia 2 amb el perfil de peó d’obres i manteniment. La durada del contracte és de 6 mesos.

El SOIB joves qualificats: se’ns ha concedit una subvenció de 59.261,40 € per contractar una persona jove del mòdul A i 1 persona del mòdul B amb una durada del contracte de 12 mesos.

  • Mòdul A: Títol de Grau universitari o titulació de Graduat en Ensenyaments Artístics superiors. Tècnic jurídic. Tasques de suport a Secretaria i Serveis Jurídics de l’Ajuntament (suport en la gestió d’expedients sancionadors, en les publicacions a la seu electrònica de l’administració local i al BOIB, d’assessorament tècnic a les diferents àrees de l’Ajuntament, en la revisió i actualització de normativa en l’àmbit municipal, i en les tasques específiques dels serveis esmentats).
  • Mòdul B: Titulació de Formació Professional de grau superior, Certificat de professionalitat de nivell 3, titulació Tècnica Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o titulació Tècnica Esportiva Superior Administratiu. Tasques de suport a les diferents àrees de l’entitat local, en funció de les necessitats puntuals de cada servei, en especial atenció en la gestió de subvencions i a les àrees de tresoreria i intervenció, serveis generals i desenvolupament local i promoció econòmica

I pel que fa a la convocatòria del SOIB DONA se’ns ha concedit una subvenció de 286.126,11 € per a la contractació d’11 dones amb una durada de 12 mesos amb els següents perfils: 4 neteja edificis públics, 4 de manteniment i 3 tasques de suport administratives i/o atenció als ciutadans i ciutadanes. D’aquests perfils ja han començat les 8 dones del perfil de neteja i manteniment i dins aquest mes es faran les entrevistes a les possibles candidates que compleixen els perfils per als altres 3 llocs de feina.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver es va interessar sobre les següents qüestions.

  • Situació del projecte d’Es Porrassar aprovat pels pressupostos participatius. Margalida Puigserver respongué que estan pendents de què l’arquitecte municipal facin unes modificacions perquè afectava un camí que en aquests moments creien que era d’us municipal. Ara es redacta els plecs per a la licitació per fer un projecte bàsic. En el camp de futbol es Porrassar Puigserver reivindica que s’han d’establir prioritats, com per exemple els vestidors. En una situació similar està el projecte de conversió en zona de vianants a sa plaça. Puigserver afirma que volen deixar els projectes preparats per al proper equip de govern.
  • No s’ha convidat a tota la corporació amb motiu de la dona centenària de Pina. La regidora de Serveis Socials es va disculpar i va reconèixer l’errada.
  • S’hauria d’arreglar el parc infantil del carrer de sa Tanqueta que estan molt bruts. També va criticar que el nou mòdul de cal·listènia s’hagi ubicat entre dos mòduls infantils i la gent que fa aquesta esport hi va en poca roba”. La batlessa va respondre que no hi havia altre lloc on posar-los.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: