Divendres, desembre 8, 2023
AlgaidaPinapolíticaRandaUrbanisme

Crònica del plenari extraordinari del mes d’octubre.

L’Ajuntament d’Algaida va dur a terme un plenari extraordinari per atendre la nova realitat del Decret llei de mesures urgents per facilitar l’accés a l’habitatge als municipis de les Illes Balears del Govern de les Illes Balears.

L’equip de govern de l’Ajuntament encapçalat per la batlessa Margalida Fullana i, d’acord amb els informes tècnics, planteja dubtes respecte de les disposicions que afecten el creixement en altura, la transformació de locals comercials en habitatge, la divisió d’habitatges i la transformació de zones de serveis en zones residencials. Entre els arguments de l’equip tècnic de l’ajuntament destaquen:

Disposició addicional dissetena: Norma temporal per facilitar la reconversió de locals existents en habitatges: Mesures relatives a la reconversió de locals existents en habitatges: S’hauria de fer un estudi detallat de les zones comercials del municipi (en els tres nuclis Algaida, Pina i Randa), en les que no seria desitjable la reconversió de locals comercials en habitatges d’acord amb els criteris del Decret Llei. (Estudiar l’exclusió de l’aplicació de la norma en Places i eixos centrals comercials) Es recomana no aplicar cautelarment aquesta disposició addicional fins que s’hagi fet un estudi detallat de la incidència de la norma en el municipi.

Disposició addicional divuitena: Norma temporal de modificació de la densitat d’habitatges i per facilitar la divisió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres. Incorpora modificacions de densitat d’habitatges i mesures per facilitar la divisió de grans habitatges entre mitgeres: S’hauria de fer un estudi detallat la possible incidència en el municipi i de les zones urbanes (en els tres nuclis Algaida, Pina i Randa), en les que no seria desitjable l’aplicació de la mesura. ( caldria Estudiar l’exclusió de l’aplicació de la norma en zona VT o Places i eixos centrals urbans). Es recomana no aplicar cautelarment aquesta disposició addicional fins que s’hagi fet un estudi detallat de la incidència de la norma en el municipi.

Disposició addicional vintena: Norma temporal de canvi d’ús i aprofitament dels terrenys qualificats d’equipament públic i privat. S’hauria de fer un estudi detallat la possible incidència en el municipi. Es recomana no aplicar cautelarment aquesta disposició addicional fins que s’hagi fet un estudi detallat de la incidència de la norma en el municipi.

Disposició addicional vint-i-unena: Actuacions per permetre el creixement en alçada: La norma va en contra dels objectius del planejament municipal vigent (Normes Subsidiàries -NNSS- d’Algaida), quant a conservar l’alçada de les edificacions, el creixement urbà tradicionals del municipi i el paisatge urbà, que s’ha conservat al llarg dels segles (exceptuant comptades excepcions). La norma tampoc serviria per mitigar impactes negatius d’edificacions singulars que excedeixen l’alçada màxima permesa per les NNSS. L’aplicació de la norma podria ser molt nociva i irreversible per al paisatge urbà dels nuclis del municipi. Es recomana no aplicar aquesta disposició addicional, en protecció del paisatge urbà i dels objectius bàsics del planejament municipal.

Per això, Fullana es mostrà partidària de dur a terme una reforma consensuada de les normes subsidiàries amb tots els implicats i, per això duia a votació l’acord de disposar la no aplicació de les disposicions addicionals dissetena, divuitena, vintena i vint-i-unena de la Llei 12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB); en atenció a allò establert a l’informe del tècnic municipal i sense perjudici d’un posterior estudi detallat.

Rafel Oliver del PP veu bé que no s’apliqui i que s’estudiï com es pot aplicar aquestes disposicions si afecten Algaida, d’acord amb el decret que preveu no aplicar-les i va recordar que aquestes mesures recollides en aquest decret estan limitades a dos anys. A més no s’han recollit algunes de les recomanacions que havien fet per a aprovar aquest acord. I va acabar dient que el decret vol contribuir a tenir un lloguer assequible.

Margalida Puigserver de Més per Algaida celebrà que s’aturi i s’estudiï l’aplicació d’aquestes mesures i valora que s’obri a l’opinió de la ciutadania. Puigserver afegí que el decret no planteja un lloguer assequible i que les actuals normes urbanístiques que permeten un gran creixement és més que suficient.

Miguel Martínez de Vox considerà que el decret és bo, i que ja s’hauria d’aplicar, malgrat que s’hagi de frenar algun aspecte.

Sotmès a votació, la no aplicació d’aquestes disposicions va ser aprovada amb els vots de PSOE i Més per Algaida (8 vots) i 5 vots en contra de PP en contra.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d