Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaConsell de MallorcaMedi ambientPinaRandaUrbanisme

Algaida és el municipi on més expedients ha obert l’Agència de Disciplina Urbanística.

Segons publicà ahir el diari Última Hora, l’Agència de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca, que passarà a denominar-se Agència de Defensa del Territori, ha obert durant el primer semestre del 2016 un total de 110 expedients per infracció urbanística en sòl rústic a diferents municipis de la Part Forana. Aquesta xifra suposa un increment d’un 250 per cent en relació als expedients que es van obrir el 2015 (un total de 43).

El cas d’Algaida

capturaalgaidarusticaAlgaida amb 23 i Felanitx amb 20, són els municipis on l’agència del Consell ha obert més expedients, ja sigui sancionadors o bé de restitució. En el primer semestre d’enguany ja s’han superat les xifres de l’any 2015. Segons consta a la memòria de l’Agència, el nombre total de procediments incoats a  Algaida  foren 12, amb la imposició de 6 sancions i 4 ordres de demolició.

Es tracta de construccions il·legals que s’executen sense llicència. La resolució de l’expedient i posterior sanció depèn de l’índex de qualificació d’actuacions que és el que marca, en base a diferents criteris, la importància de la il·legalitat de les obres. No obstant això, les dades desglossades per municipi no permeten esbrinar quines són les infraccions més comunes al nostre municipi.

Pel que fa al 2016, cal recordar que el passat mesos d’abril i maig, l’Agència de Disciplina Urbanística precintà a Algaida unes obres il·legals que es feien en sol rústic, i de la qual se’n feren ressò tots els mitjans de comunicació de Mallorca.

Cal recordar que des de l’any 2010, l’Ajuntament d’Algaida va fer delegació de competències municipals en matèria de disciplina urbanística a favor de l’Agència, la qual cosa implica l’assumpció de les facultats relatives a inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del terme municipal.

Redacció Noticiari es Saig 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d