Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

El nou consistori pren les primeres decisions de la legislatura

Ahir dijous 27 de juny es va reunir el plenari per primera vegada d’ençà de la relecció de Maria Antònia Mulet com a batlessa i es varen prendre les primeres decisions de la legislatura. Són les que afecten al funcionament del nou ajuntament, a les celebracions dels plenaris i juntes de govern i a les retribucions.

Així acordaren celebrar una sessió ordinària cada mes del Ple de l’Ajuntament, que serà en principi el primer dijous de cada mes, llevat del mes d’agost en el que no se celebraran sessions ordinàries i el mes de gener en que la sessió ordinària del Ple se celebrarà el segon dijous. Seran a partir de les 20 hores per facilitar l’assistència a tots els membres de la Corporació. La Junta de Govern Local celebrarà comissió ordinària quinzenalment, el mateix dia que se celebri Ple ordinari i el tercer dijous de cada mes, normalment a les 19 hores quan coincideixin amb dia de celebració de Ple i entre les 12 i les 15 hores quan no hi coincideixin. Aquest horari es podrà modificar per l’alcaldia en cas de necessitat.”

Pel que fa a les assignacions econòmiques, el plenari va aprovar per unanimitat que els grups polítics municipals tindran dret a percebre una assignació econòmica fixa per grup, i també una altra de variable en funció del nombre de regidors de què disposin. A partir del mes de juliol i fins a final d’any, les assignacions del grup seran de 100 euros mensuals i de 40 euros per regidor cada mes. I per a l’assistència als òrgans col·legiats seran 70 euros.

Finalment el plenari va acordar també per unanimitat establir l’exercici de les funcions de la batlessa Sra. Maria Antònia Mulet Vich en règim de dedicació exclusiva. Per a tal funció, la batlessa rebrà la quantia de 2.766,40 euros bruts mensuals a percebre en catorze pagues anuals, resultant un total de 38.729,60 euros bruts que s’actualitzaran amb la mateixa quantia que es fixi per a les retribucions dels funcionaris de l’Administració General de l’Estat, sempre dins el marge fixat per a les retribucions en règim de dedicació exclusiva que es determini en la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

Equip de Govern de l’Ajuntament d’Algaida (2019-2023)

La batlessa va procedir a nomenar els seus Tinents de Batlessa i el batle de Pina i Randa.

 • Margalida Puigserver Servera, primera Tinent de Batlessa.
 • Margalida Garcias Simón, segona Tinent de Batlessa.
 • Maria Antònia Reinés Femenia, tercera Tinent de Batlessa.
 • Margarita Fullana Arrom, quarta Tinent de Batlessa.
 • Jaume Lliteras Ballester, batle de Pina i Randa.

També es varen aprovar totes les 10 comissions informatives. Totes elles estan formades per 7 membres (3 del PSOE, 2 del PP i 2 de Més per Algaida) i són les següents, les presidències de les quals corresponen al regidor que s’encarregarà de les competències:

 1. Governació, seguretat, urbanisme i ordenació del territori. Presidenta: Maria Antònia Mulet Vich (PSOE)
 2. Educació i de joventut: Presidenta Maria Antònia Reinés Femenia (Més per Algaida)
 3. Cultura i patrimoni Presidenta: Margalida Garcias Simón (PSOE)
 4. Hisenda, pressuposts i especial de comptes: Presidenta: Margalida Garcias Simón (PSOE)
 5. Infraestructures, manteniment, transport i circulació. Presidenta: Maria Antònia Mulet Vich (PSOE)
 6. Desenvolupament local i econòmic, fires i mercats, mobilitat sostenible i accesibilitat. Presidenta: Margalida Fullana Arrom (PSOE)
 7. Esports, activitats físiques i festes. President: Llorenç Gil Mateu (PSOE)
 8. Medi ambient i promoció turística. President: Toni Rigo Company (Més per Algaida)
 9. Participació ciutadana, transparència, serveis socials i benestar comunitari, cooperació i igualtat. Presidenta: Margalida Puigserver Servera (Més per Algaida)
 10. Gent gran, promoció de la salut i salut pública. Presidenta: Catalina Pastor Ramis (PSOE)

Mulet també va designar com a representants de la Corporació als òrgans col·legiats els membres de la Corporació següents:

 • Consell Escolar del CEIP Pare Bartomeu Pou d’Algaida, Sra. Maria Antònia Reinés Femenia (Més per Algaida)
 • Consell Escolar de l’IES Llucmajor, Sra. Maria Antònia Reinés Femenia (Més per Algaida)
 • Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Sra. Maria Antònia Mulet Vich (PSOE)
 • Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, Sra. Margalida Puigserver Servera (Més per Algaida)

La representació al Consorci d’Aigües de les Illes Balears, la Mancomunitat Pla de Mallorca, la Federació Entitats Locals de les Illes Balears, i la Federación Española de Municipios y Provincias, així com la relativa a qualsevol altre òrgan col·legiat no referit en el present acord l’ostentarà personalment la Batlessa Sra. Maria Antònia Mulet Vich en ús de la seva competència com a representant legal de la Corporació.

Està previst que en el mes de juliol comenci de manera ordinària les sessions i l’activitat.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d