Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari municipal del mes de maig

Per primera vegada en la història, l’Ajuntament d’Algaida celebra una sessió plenària de manera telemàtica a través de videoconferència a partir de les 18.30 hores. El mes d’abril no hi hagué sessió degut al confinament però aquest mes de maig han optat per fer-lo de manera digital, cadascú des de ca seva. Amb l’assistència de l’interventor Joan Obrador, que exercia de secretari.

Aquesta és la imatge del plenari que va poder-se visualitzat en directe a través de youtube. Foto: essaig.cat.

La primera qüestió dins l’ordre del dia, una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior, era sotmetre a votació la moció presentada pel Grup Municipal Partit Popular d’Algaida per instar al govern municipal a declarar dol oficial al municipi en senyal de dol i respecte pels morts per la Covid19. La proposta d’acord, presentada el 24 d’abril i per tant la dada es correspon a aquest diu, afirmava:

PRIMER.- Instar el govern local a declarar dol oficial al municipi en senyal de dol i respecte als 20.453 espanyols, que han estat víctimes de l’COVID-19 mentre es prolongui l’estat d’alarma.

SEGON.-Instar el govern local a guardar, i convidar els veïns a guardar, un minut de silenci cada dia a les 12 h en record de les víctimes i en solidaritat amb els seus familiars mentre es prolongui l’estat d’alarma.

Maria Antònia Mulet va considerar que per part de l’equip de govern es votarà en contra de la proposta ja que ahir el president del govern va dir que quan totes les comunitats autonòmes estiguin a la fase 1, es declararà dol oficial a l’estat, que és a qui segons ella li correspon declarar-ho. No obstant això, la batlessa va afirmar que tenen present el dol de les famílies i esperen que tots facem feina per evitar que facem passes enrere.

Mulet va dir que respecten la proposta que ha fet el Partit Popular però li va retreure que no entenia perquè no s’ha fet aquesta proposta al Congrés del Diputats. Oliver respongué que tot i que no sap si el president del PP Pablo Casado si ho ha presentat per escrit o no però si que ho ha demanat al president del govern. Ambdós, després d’aquest intercanvi, afirmaren que no volien debatre sobre aquesta qüestió.

La moció fou rebutjada amb els vots en contra de tot l’equip de govern.

Pressupostos i liquidació de 2019

El següent punt fou la de donar compte de la Liquidació del Pressupost municipal 2019. L’interventor Joan Obrador informà que el resultat pressupostari a de l’exercici 2019 fou de 403.490, 11 euros, una vegada fets els ajustaments de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i les desviacions tant positives com negatives dels pressupost. Pel que fa el romanent de tresoreria, a 31 de desembre de 2019 és oficialment de 4.100.644,11 euros, si bé dins aquest romanent, la intervenció calcula que hi ha 1.082.518,64 euros que hi estan inclosos i que són de dubtós cobrament, i per tant han de ser descomptats. A més, també s’hi han de descomptar 112,141,44 euros que ja que són desviacions de finançament positives de l’exercici. Perquè s’entengui, l’Ajuntament tendria en el banc com a fons líquids 2.727.834,89 euros, i el romanent de tresoreria definitiu per a despeses generals a 31 de desembre de 2019 és de 2.905.983,93 euros. L’interventor també informà que el percentatge d’endeutament de l’Ajuntament d’Algaida està en el 5 %, que es complí el principi d’estabilitat pressupostària i que la regla de despesa també es complí, ja que no s’excedí l’augment de taxa de variació màxima de despesa respecte de l’exercici 2018, fixada en un 2,7%.

Oliver del PP digué que “esperem que poguem mantenir aquests doblers i que el govern central no ens el llevi”, cosa que la batlessa també manifesta la seva esperança en què fos així i poder mantenir aquests doblers per al poble.

Després la batlessa va donar compte de les resolucions adoptades per Batlia contràries a les objeccions d’Intervenció al 2019. Es tracta resolucions de d’ajuts de beques escolars i de pagaments d’hores extres, que la batlessa va considerar que s’havien d’abonar tot i que l’informe d’intervenció fos negativa.

La batlessa també va donar compte del nomenament de Secretària titular i substituta del Jutjat de Pau d’Algaida, atesa la jubilació del funcionari de l’Ajuntament Joan Capellà Ribot. Així es nomenà a Maria Magdalena Llabrés Ramis, com a secretària titular i Catalina Mascaró Garcia com a secretària substituta.

Control i Fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en dates 5 de març i 8 d’abril de 2020 i l’assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver demana per diferents decrets relacionats amb factures:

 • Algunes a l’emporesa GRAM per la redacció de projectes.
 • per un viatge d’un esportista que ha quedat suspès per la Covid-19,
 • dues subvencions que s’han incorporat dues subvencions que han arribat a les partides correponents: una a la neteja de camins i l’altra al control de colònies felines.
 • També s’han comprat unes jardineres i la batlessa diuen que són per posar a la placeta de la peixeteria i davant correus.
 • Incorporació de crèdits de dins el 2019 de projectes que s’han de concloure el 2020
 • Un pagament a l’arquitecte Aina Cifre de 15000 euros per redactar el projecte de nous vestidors del camp de futbol. La batlessa reconegué que se li havia encomanat a ella perquè hi havia poc temps per a presentar el projecte i ja s’havia encarregat, com a arquitecta municipal, dels projecte del camp municipal d’Es Porrassar.
 • Respecte a l’acord de la renúncia de l’assignació econòmica als grups polítics municipals demanà a que se dedicaria. La batlessa va dir que a serveis socials. Oliver va respondre que veien bé que es destinassin a això però els agradaria saber-ho. La batlessa hi està d’acord i ja els avança que a partir d’ara hi haurà més factures relacionades amb epis, ascaretes i etcetera.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet informà que

 • Va voler agrair la disponibilitat dels regidors del partit popular a l’hora d’estar per donar una mà en tot moment al suport donar a l’equip de govern.
 • Durant aquests dos mesos des dels diferents ajuntaments i la FELIB amb Consell i Govern han anat de la mà i entre tots donen suport.
 • Pel que fa als serveis socials la regidora de Serveis Socials, Margalida Puigserver, informà que tot l’equip de Serveis Socials de la Mancomunitat de Mallorca que treballen amb les famílies d’Algaida, ha fet un gran esforç per poder ajudar a la gent necessitada d’Algaida. Entre el 16 de març i 6 de maig, s’han atès més de 80 persones amb coses puntuals (fer la compra, dur-los medicaments, menjadors a domicili). També s’han atès de 118 usuaris de persones depenents malgrat tenir el centre de dia tancat. S’han atès 17 expedients de rendes econòmiques per a ajudes i també s’han signat subvencions per valor de 19.000 euros que arribaran del Consell per poder ajudar a les necessitats de les families. A través del Protecció Civil s’ha donat ajuda a totes les famílies que viuen a fora vila. També s’ha fet una compras de productes d’higiene a Eroski gràcies a una ajuda d’Algaida Solidari que ha volgut agrair, així com els diferents comerços locals d’Algaida que han donat els seus excedents per ajudar a les famílies necessitades. També els franciscans han donat menus els dimecres i els dissabtes.
 • Hi ha una comissió de seguretat formada per la batlessa, el cap de policia local i el cap de la Guàrdia Civil) on diàriament es tracten de temes de compliment de normes, els informes que s’envien a delegació de govern. S’han hagut d’aixecar de moment 75 actes per incompliment de l’estat alarma, (28 la policia local i 47 la guàrdia civil i 1 imputació amb resultat de detenció).
 • Respecte a l’educació la regidora d’educació Maria Antònia Reinés va informar que els procés d’escolarització es farà telemàticament però encara no han arribat les instruccions. La regidora digué que les instruccions per al retorn de les aules marquen que s’ha de fer un pla de reincorporació i que seria a partir del dia 25 però no vol avançar res fins a no tenir les instruccions definitives oficials
 • Margalida Garcias, regidora de Cultura, informà que s’està preparant la biblioteca però amb una ràtio més baixa. També s’ha començat el procés de préstec de llibres
 • Llorenç Gil regidor d’esports informà que a partir de la setmana que ve els gimnasos poden recuperar les activitats de manera individual. També es podran practicar tenis a les pistes. El dilluns es farà una reunió per pactar la desescalada a mesura de les instal·lacions.
 • Margalida Fullana, regidora de comerç, informà de les mesures que s’han près per garantir la seguretat, sobretot la cartelleria, aforament i mesures higièniques. Pel que fa als mercats s’ha establert un via de contacte ràpida per gestionar els mercats. Els volgué agrair la seva disponibilitat. Se va fer una desinfecció especial a algunes tendes que se’ls ha proporcionat material i ara també s’ha fet a la fase 0. També va voler agrair a les dues empreses d’assessoria que han col·laborat amb algunes empreses.
 • Entre demà i la setmana setmana hi haurà una reunió amb la FELIB per tractar els temes de les escoletes d’estiu i també de les festes, perquè tothom faci el mateix model de festa. És dificil licitar les festes de finals de juny i juliol. A Menorca i Eivissa han arribat a un acord per dur a terme accions consensuades entre els diferents municipis i se vol intentar a Mallorca.
 • Mulet informà de les propostes de la FEMP de poder gastar els superàvits dels ajuntaments i de poder gastar-los en serveis socials i amb millores per poder dur a terme tasques de teletreball, eliminar la tasa de reposició dels ajuntaments, exempció del pagament d’IVA a contractes, etc
 • Finalment va fer un agraïment a voluntaris, entitats i empreses aquestes dies i pel bon comportament de la ciutadania.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver s’interessà per les diferents qüestions:

 • Carrer de sa tanqueta l’herba pega damunt sa vorera de la finca de Can Bodegó. La batlessa digue que ara han començat a desbrossar
 • Respecte a les factures de Joan Capellà, Oliver diu que son moltes. L’interventor diu que vengueren totes de cop. Oliver recorda que no pot facturar més de 18.000 euros. L’interventor digué que algunes factures son consderades obres i pot facturar fins al 40.000 euros. La batlessa digué que aquest manteniment de l’enllumenat així com el manteniment dels edificis municipals són els dos primers contractes de servei que s’han d’adjudicar.
 • Cost de l’Ajuntament de la fira de comerç feta a sa Casa Mallorquina. Margalida Fullana digué que només se va abonar l’actuació musical de s’horabaixa, però no en detallà el cost.
 • Respecte de la ronda, tot i que han continuat les obres la batlessa digué que no ha demanat res, però que ho farà.
 • Com s’haurien de desinfectar les mascaretes que s’han repartit, diuen que van acompanyades d’unes instruccions. Oliver demana si se’n compraran més. La batlessa va dir que no ho descarten però que de moment les administracions n’han repartides, però que no basten i són conscients que s’hauran de fer compres. L’Ajuntament ha fet compra de material, ha conclòs la batlessa.
 • Quan obrirà l’Ajuntament al públic. La batlessa digué que s’obrirà en principi el dilluns dia 18 de maig
 • Pel que fa als bars si se podran ampliar les terrasses i digué ahir tenien una reunió amb cadascun dels propietaris per marcar quines són les zones que podrien utilitzar a partir del 50 % d’ocupació. Després els propietaris dedidiran si obrin o no.
 • Respecte al centre de Salut si ja obriran amb normalitat, la batlessa digué que de moment seguiran igual. Al PAC de Llucmajor han començat a fer analítiques. La regidora Catalina Pastor va dir que hi hauna donació de sang dia 12 de maig, i ja està complet, perquè s’han trucat a les persones directament i que n’està molt satisfeta i orgullosa de la reacció del poble.
 • I finalment va demanar per quan començaria a funcionar o s’obriria el centre de dia d’Algaida i la batlessa digué no en té notícies però que no seria abans de la fase 3.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d