Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del primer ple municipal presencial d’ençà del confinament

Ahir dijous 10 de setembre de 2020, va tenir lloc el primer plenari presencial a l’Ajuntament d’Algaida d’ençà del confinament del passat mes de març. A la sessió hi assistiren tots els regidors i va començar a les 20 hores, com sempre amb l’aprovació de l’acta anterior. La col·locació de les taules i cadires va donar lloc a una forma singular de col·locar els regidors com es pot veure a la fotografia.

El primer punt important de l’ordre del dia va ser l’Aprovació del Compte General del 2019 de l’Ajuntament d’Algaida. No hi ha hagut cap al·legació durant el període d’exposició pública i s’aprovà per unanimitat.

Quatre mocions per a un plenari

En primer lloc es dona lectura a la Moció sobre les mesures agrícoles aplicades als municipis de Mallorca a proposta d’Unió de pagesos. Les propostes d’acord són les següents:

Instar a tots els ajuntaments de Mallorca, que amb l’aprovació dels propers pressuposts municipals, prevegin una partida per reforçar, mantenir i difondre el sector agrícola del poble.

Hem de tenir uns mercats municipals setmanals propers, com a centre neuràlgic d’ intercanvi entre pagesos i consumidors, lloc on poses cara i ulls al productor d’aquell aliment que t’acabaras posant a la boca, fet diferenciador amb les grans superfícies. Per tant demanam que mantenint les mesures de seguretat pertinents, es reobrin tots els mercats de Mallorca, únicament amb productors agroalimentaris i repartits per tota la zona de mercat. Ajudar als pagesos prioritaris suspenent les taxes de mercat i donant preferència a aquests pagesos, donant facilitats a que es dugui a terme aquest lloc d’intercanvi de producte local municipal.

Demanam que tots els ajuntaments de l’Illa, incloguin el producte local, Km 0 i si pot ser, municipal als seus actes i esdeveniments. Recepcions polítiques, actes culturals, càterings, plecs de condicions d’escoletes, residències, centres de dia, menjars a domicili, cistelles de Nadal, etc… Sense que l’activitat política pública doni exemple consumintproducte local, no podem demanar a la ciutadania que també ho faci. És necessari fer polítiques de suport al producte local, entenent local com a tot allò produït, transformat, elaborat i envasat aquí.

A les fires diferenciar aquells pagesos professionals que porten allò que ells produeixen a exposició, així com també animals, sense fer falta anar a tocar a la porta d’algunes empreses tinents d’animals exòtics.

Demanar i instar al govern de la CAIB, polítiques d’eficiència en l’ús de l’aigua, ja sigui mitjançant basses de reg d’aigües regenerades, com amb xarxes de repartiment de la mateixa, a llocs on aquesta aigua és necessària. Una aigua que passa de ser un rebuig, a una oportunitat de créixer. El canvi climàtic porta cada vegada a fer més dificultosa l’agricultura en secà, per tant ens hem de preparar per allò que ens vindrà i per tant la necessitat del regadiu.

La batlessa va dir que s’havia reservat una espai per al mercat tradicional i el Partit Popular i Més per Algaida feren una aposta pels productors locals i en consequència, la moció fou aprovada per unanimitat.

En segon lloc , Álex Artigues del PP va presentar la moció del grup municipal Partit Popular, envers la cessió d’espais o infraestructures municipals a la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2020-2021, en què es proposen els següents acords:

El Ple de l’Ajuntament d’Algaida insta l’equip de govern a posar-se en contacte amb els directius de tots els centres educatius del municipi per tal de conèixer de primera mà les seves principals necessitats per enfrontar el curs 2020-21 i col·laborar activament per a la consecució dels seus objectius.

El Ple de l’Ajuntament d’Algaida insta l’equip de govern a posar a disposició dels centres educatius del municipi els espais públics municipals que puguin ser utilitzats com a aules (biblioteques, casals de barri, aules-taller, etc.) i el personal que hi treballa, donant prioritat a les activitats educatives dels nostres infants i joves per al curs 2020-21 i
fent-les compatibles amb les habituals.

El Ple de l’Ajuntament d’Algaida insta l’equip de govern a col·laborar amb els centres escolars per posar a disposició de les famílies sense recursos el material escolar necessari i adient per a llurs fills, atès que en les circumstàncies actuals no pot ser compartit ni entre alumnes ni entre alumnes i docents.

La Batlessa va dir que no estava d’acord amb l’exposició de motius i i li va retreure que el desgavell s’ha produït a comunitats autònomes governades del PP. Mulet li retreu que les retallades en infraestructures i personal se va fer durant el govern de José Ramon Bauzá. Mulet va dir que “des del primer dia de l’estat d’alarma, tots els batles i batlesses dels diferents colors polítics han estat sempre a disposició i en contacte de les respectives comunitats educatives” i va concloure que no entenia la moció perquè a més a més a Algaida no ha estat necessari cedir cap espai públic”.

Oliver diu que no te sentit treure ara en Bauzá i que s’ha tergiversat l’objecte de la moció i que no se sap que s’ha fet perquè no s’ha informat. Aquesta moció segons el PP, no va en contra de cap regidor de cap Ajuntament de Balears, sinó que la moque “la gent s’ha posat nerviosa amb aquesta moció presentada en positiu”.

La regidora d’Educació, Maria Antònia Reynés va passar a donar informació d’allò que s’ha fet durant aquest període. El mateix dijous va iniciar el curs escolar i l’escola de música començarà dilluns amb 170 alumnes i l’EMI Flor de Murta amb 55. Reynés va agrair la tasca dels equips directius i a l’AMIpa amb qui ha mantingut contactes des de la regidoria. Entre les mesures Reynés va informar s’ha adequat el solar adquirit per a l’ampliació de l’escola perquè s’hi haurà de fer qual pati a l’escola, s’ha habilitat unes ajudes per comprar material higiènic i escolar com chrome a les famílies necessitades i ha mencionat la col·laboració d’Algaida solidària amb la donació de 10 motixilles completes de material escolar a infants necessitats, La moció fou rebutjada per 4 vots a favor i 9 en contra.

Les dues darreres mocions són molt semblants. En primer lloc, la tinent de batlessa i regidora de Més, Margalida Puigserver va llegir la moció presentada pel grup municipal MÉS contra l’acord entre l’Estat i la FEMP, que en els acords es proposen:

1.L’Ajuntament de Algaida demana la derogació de la Llei de sostenibilitat i racionalització de l’administració local i l’aprovació d’un marc legislatiu descentralitzador que respecti els ajuntaments, donant-los capacitat competencial i sobretot econòmica per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
2.L’Ajuntament d’Algaida demana que els ajuntaments puguin disposar sense coaccions i lliurement del 100% dels romanents de tresoreria i superàvits.
3.L’Ajuntament d’Algaida demana que els ajuntaments participin de forma significativa dels fons europeus per a la recuperació econòmica causada per la crisi de la COVID19.
4.L’Ajuntament d’Algaida farà arribar aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al Govern espanyol, al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears, a la FELIB i a la FEMP.
5.L’Ajuntament d’Algaida sol·licita a la FELIB la sortida de la FEMP si no s’aconsegueix un pacte digne pels ajuntaments.

Margalida Puigserver va dir que el mateix dijous el Congrés dels Dipitats havia tombat la proposta de la Ministra d’Hisenda i va dir que era més necessari que mai la derogació de la Llei de racionalització del sector públic, coneguda com a Llei Montoro i va dir que segons l’informe de l’Interventor l’Ajuntament d’Algaida havia d’enviar uns 2,5 milions d’euros que tindrien dificil retorn, segons l’informe d’intervenció.

En darrer lloc la moció presentada pel grup municipal Partit Popular envers el rebuig de la confiscació per part de l’Estat del superàvit municipal del nostre Ajuntament, en la qual a la proposta d’acords afirma:

L’Ajuntament d’Algaida insta al Govern Central a respectar i garantir l’autonomia que la Constitució Espanyola i les lleis donen als ens locals per a la gestió dels seus recursos.

L’Ajuntament d’Algaida. insta al Govern Central a flexibilitzar les regles per a que els ens locals puguin emprar en tota la seva extensió els seus superàvits i romanents per impulsar aquells serveis, mesures i infraestructures en els seus respectius municipis i per impulsar plans municipals de reactivació necessaris per superar la crisi causada per la Covid-19.

L’Ajuntament d’Algaida insta al Govern Central a que, en el cas que es plantegi modificar o crear alguna llei que afecti a l’autonomia, hisenda o estabilitat financera dels ens locals, siguin validades les modificacions al Congrés dels Diputats, davant els legítims representants de tots els espanyols.

L’Ajuntament d’Algaida insta a la Presidenta del Govern Balear a defensar i donar suport als Ajuntaments de les Illes Balears en la defensa de la seva autonomia i interessos.

La batlessa va voler contestar a les dues mocions, deixant clar que creuen que han de derogar la llei Montoro, quan l’any 2012 si que considera que se va confiscar els doblers que els Ajuntaments que tenien en el banc. La batlessa digué que “no es pot parlar de coaccions, sinó que es tracta de lleis d’obligat compliment, que només un article dels 16 feia referència a la cessió voluntària dels romanents i que la resta dels 15 articles permetien la participació dels ajuntaments en els fons europeus, la despesa dels superàvits de 2019 (que en el cas d’Algaida es troba al voltant dels 400.000 euros), … que no es podran aplicar per la no convalidació dels decret d’avui (per ahir) i posar en perill a molts ajuntament per mor de regla de despesa.” Mulet que el més encertat era convalidar el Reial decret com a projecte de llei, i aquesta era l’opció menys dolenta. I va concloure dient “Dir que treurem el romanent i gastar-los, era fals perquè s’incompliria la regla de despesa i s’incorreria en dèficit que està prohibit per llei. La situació dels Ajuntaments és una mica pitjor que dia 3 d’agost passat.

Rafel Oliver considera que la batlessa intentà canviar l’argumentació i va dir que vicular les ajudes i la despesa dels ajuntaments a la cessió voluntària dels romanents si que pot considerar-se una coacció. Considerà Oliver que la llei Montoro ha permès eixigar el deute d’un milió d’euros que hagué de demanar l’Ajuntament per pagar els proveïdors. També va criticar que la batlessa estiguéd disposada a enviar els dos millons i mig d euros del romanent del municipi d’Algaida al govern central mitjançant un decret de batlia.

Margalida Puigserver afirmà que, ells no tenen diputats a Madrid però que no és just que els PSOE responsabilitzi els batles i batlesses la no convalidació del Reial Decret. Ambdós regidors, del PP i Més es varen congratular de la no convalidació del Reial Decret.

Les mocions de Més i la Moció del PP varen ser aprovades amb dues pels vots dels dos partits i en contra dels vots dels 6 regidors del PSOE, que comença a ser habitual que perdi mocions presentades pel PP o el seu soci de govern. D’aquesta manera l’Ajuntament d’Algaida esdevé en el primer consistori de Mallorca en què s’aprova una moció de derogació de la llei Montoro per part de Més per Mallorca si bé ho feu, no amb els vots dels socis de govern, sinó amb el PP els quals feren una defensa de la llei de racionalització aprovada pel govern de Rajoy el 2012. També el PP va aconseguir de bell nou aprovar una moció sobre els romanents.

Control i fiscalització

Pel que fa a la dació de comptes relativa a l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat i PMP al 2019, L’Interventor Joan Obrador informà que l’Ajuntament té 30 dies per pagar des de la confiormitat de la factura i que ara se paga a 16 dies.

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govem Local adoptats en dates 8 de juliol i 20 de juliol de 2020 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del Partit Popular es va interessar pels següents acords i decrets:

  • Uns decrets d’hores extra, que varen tenir un informe desvarable i un favorable amb reticències i va demanar per què, i l’interventor Joan Obrador va dir que era per al número d’hores, i que això hi explicaria la batlessa
  • La compensació de Newrest per Covid. La TAG Maria Antònia Palou va informar que per llei estan obligats a compensar-les, ja que s’havien reduït els números de menus servits al menjador escolar durant l’estat d’alarma.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

1. INICI CURS ESCOLAR 2020/2021. El passat dilluns va començar el curs escolar a l’EMIi Flor de Murta amb el període d’adaptació; i s’ha seguit el protocol de contingència que des de conselleria educació i salut s’ha posat en marxa per a tots els centres educatius i en principi l’inici ha estat fins ara tranquil i sense problemes. 

Des de l’ajuntament s’ha reforçat el servei de neteja amb tres persones que durant 7 hores al dia seran les encarregades de la neteja del recinte escolar de manera exclusiva per així poder complir totes les mesures d’higiene i neteja dels centres escolars.  

També des de la policia local i amb col·laboració amb l’escola i l’IES s’ha fet feina en el cas d’Algaida per seguir amb les rutes escolars, així com la senyalística dels diferents accessos al recinte segons el curs, control de bus, etc 

Informar que el camí de s’Estació, després de tots aquests mesos tancat, amb motiu de les obres de la nova ronda, a partir de dia 11 de setembre s’obrirà a la circulació en les dues direccions i per tant, es restablirà la normalitat en la circulació de vehicles i sobretot en relació amb el transport públic i transport escolar. 

També volem agrair la feina feta per les diferents associacions i escoleta de 0-3 que durant aquest estiu han dut la gestió i organització de les 4 escoles d’estiu que hi hi ha hagut al nostre municipi on més de 100 joves entre els 0 i els 16-17 anys han pogut assistir a l’escola d’estiu en una situació que tampoc era fàcil per ningú i on entre tots i totes ho hem aconseguit.

2. BORSINS: Aquesta setmana, concretament dimarts es va celebrar l’examen per al borsí d’auxiliar administratiu de l’Ajuntament d’Algaida i ara s’ha publicat el llistat d’aprovats, on hi haurà uns dies per fer al·legacions, baremar els mèrits i sortir el llistat definitiu més o manco en 15-20 dies 

També dia 21 de setembre i dins la convocatòria del procés ordinari per a la  cobertura com  a personal  funcionari de carrera d’una plaça de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament d’Algaida es duran a terme les proves físiques; hi ha 35 aspirants.

I ja com a darrer procés també està pendent de publicar de manera immediata  la convocatòria de la data de l’examen  per a  la  cobertura amb  caràcter interí  de la plaça  de Tresorer/a de l’Ajuntament d’Algaida mitjançant constitució d’una borsa de feina

3. CONTRACTE NETEJA VIÀRIA: Aquesta setmana s’ha signat el contracte amb les empreses que duran per una part la neteja viària i per altre el desbrossament de camins de fora vila; el contracte està valorat en 99.190 € i l’empresa encarregada de la neteja viària és SIFU i la de desbrossament de camins de fora vila és logística urbana ambiental; el contracte es per dos anys i prorrogable 2 anys més i entre d’altres volem destacar que el de neteja viària incorpora una màquina agranadora 100% elèctrica i un bufador també elèctric i la de desbrossament de camins una camioneta elèctric i una desbrossadora manual també elèctrica. 

4. LLIURAMENT CONDECORACIONS ALS POLICIES TUTORS: El divendres dia 18 de setembre a les 10.00 h es celebrarà l’acte de lliurament de condecoracions als policies tutors i als agents d’educació viària de les Illes Balears al claustre del convent de Sant Domingo de Pollença; a dins l’acte lliuraran dues condecoracions per la tasca de policia tutor a l’agent Julià Garcia i al cap de policia local Joan Oliver. 

5. INFORMACIÓ POLICIA LOCAL COVID: durant aquests dos mesos la policia local durant els dissabtes entre les 20 h i les 3 h ha cobert les nits per poder realitzar els controls del compliment de les mesures de seguretat i el resultat ha estat que s’han aixecat 12 actes. En el cas de la policia local, les 8 actes individuals han estat per no dur mascareta o fumar al carrer i les 4 de la Guàrdia Civil són per la celebració de dues noces i 2 festes privades fora el compliment de les normes de seguretat 

I agrair la tasca feta pel Policia tutor i el seu contacte directe amb l’escola i l’IES per fer entrega de les tasques a l’alumnat així com repartir els cromebooks als infants que ho necessitaven; una vegada acabat el confinament ha seguit repartint les tasques a l’escola en tema de recuperació d’assignatura, tant de l’escola de l’IES Llucmajor. 

6. Conservació – restauració de la creu de Pina: Des de l’Ajuntament ens vàrem acollir i sol·licitar la subvenció amb el cofinançament en un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears (Conselleria de Mobilitat i Habitatge)

, per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears que ens va ser concedida l’any 2019. A mitjans mes de juny vàrem començar les obres de restauració a càrrec de l’empresa Xicaranda, l’import era de 13.870,47 € dels quals el 50% són finançats pel programa FEDER i l’altre 50% finançats per l’Ajuntament que als pressuposts del 2020. 

7. PLA MOBILITAT DE PINA: L’empresa encarregada ha fet la diagnosi amb les primeres conclusions  i ara tal com es va fer amb el Pla de mobilitat d’Algaida es demana l’opinió dels veïnats de Pina per tal de confeccionar el pla de mobilitat del nucli urbà. A hores d’ara, CINESI SLU, empresa encarregada d’elaborar l’estudi, ja ha fet l’anàlisi i diagnosi amb les primeres conclusions i els aspectes a millorar. Ara, es consensuaran amb tots els agents implicats les actuacions de millora que cal implementar i es definiran una sèrie de propostes d’actuació encaminades a donar solucions a les problemàtiques actuals.

Així els veïnats podran emplenar una enquesta mitjançant la qual es demana informació sobre el mitjà de transport que utilitzen els residents per anar a comprar, a fer feina, a l’escola, etc. També es demanen valoracions sobre la mobilitat de Pina, les coses a millorar i principals problemàtiques, entre altres aspectes i detalls.

L’enquesta es pot emplenar telemàticament al lloc web municipal (adjunta a la notícia). També es repartirà als habitatges i als bars de Pina i un cop emplenades es podran dipositar en la bústia de Can Lluís. L’enquesta es pot emplenar entre dia 9 i dia 21 de setembre.

8. CURS ALFABETITZACIÓ: Dia 1 d’octubre començarà el curs d’alfabetització bilingüe organitzat per l’Ajuntament amb el CEPA de la Mancomunitat a la sala exposicions del casal i on en aquests moments ja tenim 7 persones matriculades. Serà dos dies a la setmana i 1 hora de curs

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver, cap de l’oposició del Partit Popular va formular les diferents preguntes següents:

  • Manteniment de les rutes escolars. La regidora Reynés diu que se mantenen amb les mesures de seguretat, que s’ha de fomentar anar a peu, i la batlessa va dir que era una petició d’algunes famílies. Oliver va demanar qui s’encarregaria del compliment de les mesures de seguretat i la regidora va dir que era una responsabilitat de tots.
  • Vorera a davant les escoles que no hi ha. La batlessa diu que ho havia mirat i ho tornarà a mirar però no té bona solució perquè haurien de canviar els pals.
  • Respecte a les sancions, troba desproporcionat que se multi a persones per deixar bosses de feims de rebuis al terra quan els contenidors de rebuig estan plens i considera que a les àrees d’aportació haurien de tenir més contenidors de rebuig. La batlessa va dir que a la porta està indicat que si no hi cap l’han de dur al punt verd.
  • L’horari d’atenció és de 9 a 13 i vol demanar quan canviarà. Oliver diu que ell va feina a un servei públic i que haurien de mantenir l’horari normal. Mulet va dir que de moment seguiran igual i a l’espera del proper BOIB.
  • Situació de les rajoles de les voreres del carrer del Colomer cap a l’Eroski al carrer de Palma. La batlessa diu que ho tenen en compte i ho arreglaran,
  • Persones contractades per reforçar la neteja de l’escola. La Batlessa va dir que s’ha fet un contracte menor amb una empresa. Està prevista la concovatòria del SOIB per tal de poder contractar a dones i a personal que estaven relacionades amb establiments hotelers.

La sessió, molt més llarga de l’habitual va concloure passades les 21:45 del vespre.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: