Dimarts, octubre 3, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari extraordinari del mes d’abril de 2021

A les 19:30 del dijous 22 d’abril, en format en línia i retransmès pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Algaida es va reunir el consistori municipal en una sessió extraordinària. Una vegada aprovada l’acte anterior, es va procedir a fer la reunió seguint l’ordre del dia.

Resolucions

Fixació de les festes locals d’àmbit municipal per a l’any 2022. L’Ajuntament va proposar i aprovar les següents dates

 • Algaida i Randa: dilluns 25 de juliol (Sant Jaume) i dimarts 26 de juliol (Santa Anneta)
 • Pina: dilluns 17 de gener (sant Antoni) i dilluns 26 de setembre (Sant Cosme i Sant Damià)

Seguidament es va procedir a la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a la prestació del servei
de recollida i trasllat d’animals i la seva custòdia. Els motius de la modificació obeeix a què la norma era de 2013 i no recollia la pujada de preus tant per la pernoctació dels animals, com la incineració i l’eutanàsia dels animals. A partir d’ara la taxa per la prestació d’aquest servei apuja a 70 euros. S’aprovà per unanimitat.

Per acabar amb les resolucions, es va sotmetre a debat la moció presentada pel grup municipal MÉS en defensa dels valors democràtics i republicans. La moció que fou llegida per Margalida Puigserver de Més per Algaida, Pina i Randa. En els seus acords la moció estableix que:

L’Ajuntament d’Algaida reconeix a les víctimes de la repressió franquista, es solidaritza amb les seves famílies i recolza el treball de les entitats memorialístiques i les investigacions acadèmiques per tal d’esbrinar-ne els cossos, les seves trajectòries i dignificar el seu llegat.

L’Ajuntament d’Algaida es compromet a promoure la investigació del paper dels republicans i les republicanes durant els períodes de la Segona República, la Guerra Civil i de l’etapa franquista al nostre municipi.

L’Ajuntament d’Algaida es compromet a difondre la vigència actual dels valors republicans i democràtics, així com la defensa de la convivència en societats diverses basades en la igualtat, la llibertat i la fraternitat.

L’Ajuntament d’Algaida rebutja i condemna qualsevol manifestació, expressió o exaltació dels valors de l’exclusió, l’odi o la intolerància que posi en compromís el règim de llibertats democràtiques o la pròpia convivència.

L’Ajuntament d’Algaida suprimeix qualsevol vestigi de l’espai públic que exalti el règim dictatorial de Franco o altres règims no democràtics.

L’Ajuntament d’Algaida exigeix responsabilitats i rendició de comptes a la monarquia espanyola

Rafel Oliver ha fet menció a què no s’entén que «com estan ara amb aquestes coses quan la gent d’Algaida ho està passant tan malament per mor d’aquesta terrible pandèmia i no és moment de tornar al passat sinó de mirar al futur i ajudar a les persones que no tenen ni renta mínima ni ertos ni ajudes ni res per menjar i sobreviure». Oliver va afegir que «condemnam les dictadures i estam al costat de totes les víctimes de la guerra civil, però és ben hora que ens posem a fer feina per a millorar Algaida». «Amb la Constitució tots els partits i totes les ideologies es van posar d’acord per iniciar el període més gran de democràcia, llibertat i prosperitat que hem viscut en Espanya», va dir Oliver que va qualificar aquest tema com un “comodí sempre que la seva gestió no funciona”. Per al Partit Popular «la majoria dels ciutadans tenen altres problemes ara com aconseguir feina (…) per no tancar definitivament el seu negoci, com quan els vacunaran, o quan arribaran aquestes ajudes que vostès prediquen i que no arriben mai». Per això Oliver va defensar el seu vot en contra, «deixant ben clar que estam al costat de totes les víctimes i les seves famílies, però ara toca sortir d’aquesta crisi».

Maria Antònia Mulet afirmà que la majoria dels punts que diu la moció «han estat resolts d’ençà de 1979 amb el primer Ajuntament democràtic». Els noms dels carrers i vestigis també es varen canviar a Algaida amb l’arribada de la democràcia. Des del grup socialista, va afirmar Mulet, s’interpretava el darrer punt considerant que «la monarquia espanyola no hauria de viure a l’esquena del que passa a la gent», però que la responsabilitat dels ajuntaments han estat «anar fent feina pel reconeixement de les víctimes de la república». Mulet va fer «un agraïment a tots els polítics que han fet feina des del 1979 per poder viure a un municipi obert i on les víctimes han estat reconegudes». Per això va anunciar el vot a favor.

Margalida Puigserver va agrair el vot favorable del PSOE i va reivindicar la tasca de les associacions memorialístiques i va reivindicar el temps que es dedica a parlar d’aquesta efemèride i que no és incompatible amb la lluita contra la pandèmia de la covid-19, que ha fet tot l’Ajuntament.

La moció fou aprovada per nou vots a favor i 4 en contra.

Control i Fiscalització

L’interventor de l’Ajuntament Joan Obrador va prendre la paraula per a donar compte de l’Informe-resum de control intern del 2020. Aquest informe, com cada any, va ser enviat a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) i s’ha de donar compte del mateix al Ple de la Corporació. En ell s’hi enumeren els informes d’intervenció, tant de fiscalització com de control financer, elaborats per l’òrgan interventor, dins l’exercici passats, segons el qual el 2020, s’han emès 139 informes de fiscalització, dels quals 4 són amb objeccions i s’han aprovat 4 decrets contraris a les objeccions efectuades per la intervenció.

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 25 de febrer de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del Partit Popular s’interessà per les següents qüestions:

 • Decret 9. Critica les hores extres del cap de policia. Oliver denuncia que en «aquestes hores, més enllà de l’explosió i hi ha altres hores» i que no estan d’acord en el fet que es pagui un complement de disponibilitat i hores extres i «que ho duran allà on faci falta». La batlessa va dir que han fuit dos policies i que s’han hagut de fer hores extres per diversos temes (un accident de trànsit, una fuita, el cas dels robatoris). A més de pagar la productivitat al cap de policia local, va continuar Mulet, el pagament de les hores extres és de moment «la manera d’intentar posar una solució». El principal problema «és la no unificació de sous per part dels policies locals que afecta els municipis petits com Algaida». Mulet també va dir que mensualment hi ha reunions de coordinació amb la Guàrdia Civil per quadrar els torns, cosa que Oliver va dir que «aquesta no era la informació que tenia ell». Rafel Oliver va dir que «la Policia Local de 3 no pot fer la feina de 6», cosa que Mulet s’hi mostrà d’acord, però que de moment no hi veu altra solució.
 • Decret 16. S’ha declarat desert del contracte de prestació del servei de recollida i trasllat d’animals i la seva custòdia, perquè segons la TAG jurídica Maria Antònia Palou no s’ha presentat cap empresa a aquest contracte i de moment es paguen les factures que els serveis que es van fent.
 • Decret 41. Pagament solar de la tanqueta. La batlessa digué que això és la factura de l’empresa TIRSA per fer una valoració de la finca de can Bodegó, en el cas de voler ampliar l’escola i que és preceptiu saber el preu mitjançant una taxació externa.


Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va donar compte de les següents informacions:

 • El primer punt és el tema de l’escrit de Plataforma d’Afectats per la Hipoteca presentat aquest ajuntament amb relació a una veïnada del municipi segons la qual no se li resolen els problemes d’habitatge, però que segons la plataforma no n’és l’únic cas. La batlessa informa que el passat 12 d’abril es varen presentar una bateria de preguntes perquè fossin llegides i contestades al plenari ordinari d’aquest mes, però que el passat dia 20 se li va contestar de manera digital i amb carta certificada que no era possible donar resposta aquestes preguntes al plenari perquè, segons el reglament de l’Ajuntament i la llei de bases locals, no es preveu que els ciutadans puguin formular preguntes al plenari sobre temes que no estan inclosos en l’ordre del dia. Mulet va voler fer constar en acte que les preguntes se li contestaran per escrit segons estableix la llei de procediment administratiu tal com va quedar expressat a la comunicació remesa a la plataforma. Cal recordar que els serveis socials d’Algaida estan mancomunitats, tant des del punt de vista tècnic com econòmic a la Mancomunitat del Pla i atès que la plataforma manifesta «que hi ha veïnats que no reben ajudes com toca», la batlessa va recordar totes les ajudes que s’han aprovat en matèria d’ajudes socials des de l’Ajuntament i va aprofitar el plenari per donar el total suport a tot l’equip professional de Serveis Socials de la Mancomunitat del Pla fent un reconeixement a la seva feina. La batlessa va dir que durant el 2020 hi ha hagut 24 famílies d’Algaida que han rebut ajuts per valor de 20.000 en matèria d’habitatge (lloguer, hipoteca, consum elèctric o aigua). La batlessa reconeix que a Algaida «potser hi ha un problema d’habitatges socials, però en cap moment s’ha deixat d’atendre a les persones». Mulet va concloure el tema informant que es convocarà a una reunió entre la mancomunitat del Pla i la Plataforma perquè se’ls expliqui totes les mesures que s’han pres per atendre les necessitats de les persones necessitades amb problemes d’habitatge.
 • S’ha publicat la convocatòria i bases reguladores de la convocatòria del procediment selectiu mitjançant concurs-oposició de 4 places de tècnic/a superior d’educació infantil per a l’escola municipal infantil d’Algaida Flor de Murta, personal laboral fix. El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB, per tant acaba dia 26 d’abril de 2021.
 • L’Ajuntament d’Algaida ha obert una línia de subvencions per a les famílies del municipi d’Algaida amb fills matriculats en el curs 2020-2021 en Infantil (0-6 anys), Primària, Secundària, Batxiller i Grau mitjà, que s’han vist afectades per la crisi sanitària derivada de la Covid-19. La quantia de les ajudes econòmiques és de 125 € cada una per fill. Per tal de poder accedir a aquestes ajudes, algun dels dos pares ha de trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i/o social, estar desocupat o haver resultat afectat per un ERTO o un cessament total o parcial de l’activitat laboral a causa de la Covid-19. Les sol·licituds es poden començar a presentar a partir de dia 9 d’abril i el termini acaba dia 29 del mateix mes.
 • L’Ajuntament d’Algaida va aprovar una subvenció de 1.000 € a cada negoci o servei que s’havia vist obligat a tancar les portes a causa de la pandèmia de la Covid-19, i aquesta setmana s’han procedit al pagament de les ajudes de 1000 euros a 20 empreses del municipi
 • Han fuit dos polícies locals, un per haver aprovat les oposicions a Palma i l’altre se’n va a fer feina a Llucmajor. La batlessa els desitjà sort en el seu nou lloc de feina i encerts.
 • S’ha publicat Agenda del llibre. De tots els actes, la batlessa va destacar la Festa a la Biblioteca, en la qual coincidint amb la celebració de la Festa del Llibre, la Biblioteca passarà a anomenar-se Biblioteca Gabriel Janer Manila, tal com aprovà per unanimitat el ple de l’Ajuntament del passat mes de desembre de 2020, en reconeixement públic del poble d’algaida a l’escriptor, mestre i pedagog algaidí.

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver del Partit Popular va formular les següents preguntes:

 • Reforma del carrer de s’Aigua. Demana perquè s’amplia la vorera de l’altra costat de l’administració de Loteria: troben que s’hauria d’haver exposat el plànol, perquè ciutadans i empreses haguessin pogut conèixer de primera mà i saber a què s’havien d’atendre. La batlessa li va reconèixer que tenia raó i en va assumir l’error.
 • Obres al carrer dels cavallers: les obres semblen que el carrer queda més estret, però la batlessa diu que l’amplada és de 6,50 metres i que passen dos cotxes. A més a més, s’hi pintarà una línia groga, segons la batlessa.
 • Al cartell de davant can Guardiola diu que encara informa que es pot anar per dins el poble per anar a Llucmajor i sol·licita que ho canvii. La batlessa en prengué nota.
 • Els miralls del camí vell de Pina que s’han romput tots. La batlessa va prendre nota, però s’estranyà que no li haguessin avisat perquè els veïnats són els primers que quan passa solen avisar.
 • Queixes del punt verd d’Algaida per haver de demanar cites per entregar els voluminosos (si duen ferro o fusta) i troba que s’haurien de donar solucions més senzilles. Mulet va respondre que en aquests moments les citen es donen a dos dies vistes i que passen els dilluns. Oliver demanà per què no passen més dies i la batlessa respongué que estava en el contracte i que ara està en revisió. Les restriccions, va afegir la batlessa, es va fer per controlar sobretot durant l’estat d’alarma.
 • La sanció d’un treballador. Mulet va dur que és un empleat de Melchor Mascaró que ha estat sancionat aquest treballador que fa la recollida selectiva porta a porta.
 • Respecte al tema de la PAH, considera que l’Ajuntament sí que hi hauria de deixar intervenir als plenaris tal com fan altres municipis com Palma o del Consell. Respecte dels Serveis Socials, consideren que hi hauria d’haver més transparència amb l’equip de govern sobre les despeses. Mulet va dir que s’hauria de demanar a la Mancomunitat del Pla, perquè les ajudes són tramitades per la Mancomunitat. L’Ajuntament només dona les ajudes de les targetes de compra d’aliments i productes bàsics, les ajudes a les famílies de necessitats o la compra d’ordinadors a les escoles. Oliver va dir com a Ajuntament ells reben la llista d’ajudes a persones necessitades. La batlessa va dir que si, però que mai com a equip de govern ni com a grup socialista s’ha demanat mai ni la llista de famílies ni d’ajudes. Puigserver va dir que ella tampoc ha rebut informe de les ajudes no tècniques. Respecte a la participació Maria Antònia Palou va fer referència al fet que la carta presentada per la PAH tenia noms i llinatges de treballadores socials i que per això se li fou denegada i que les respostes s’havien de respondre per escrit.
 • L’agranadora no passa pel carrer de son Arbós. La batlessa en prengué nota.
 • Urbanitzable a Algaida a devora ses Escoles. Mulet digué que la cosa va una mica enrere, però sembla que un part del pàrquing podria quedar funcional. De moment és una dotació de serveis amb un pou de filtració. No queda cap tros per l’Ajuntament d’Algaida perquè es va fer la permuta pels terrenys de la piscina municipal d’Es Porrassar.

La sessió va acabar a les 21:06 hores.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: