Dissabte, setembre 30, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del mes d’abril de 2022

Sessió plenària del mes d’abril de 2022.

Primer dijous d’abril i tocava sessió plenària a l’Ajuntament d’Algaida. Hi mancaren els regidors Margalida Fullana del PSOE i Tomeu Ballester de Més per Algaida.

Després de la lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de dia 10 de març de 2022, es va dur a terme el debat sobre les diferents mocions:

 • Moció presentada pel grup municipal socialista relativa a la invasió d’Ucraïna per part de Vladimir Putin. El Partit Popular, va dir rafel Oliver, va votar a favor de la moció, però va criticar la moció després d’haver presentat una declaració institucional aprovada per tots i que es mesclen temes de guerra amb econòmics, quan la «inflació és anterior a la guerra». Mulet va contestar que han de continuar les mesures econòmiques que s’han acordat els darrers dies per les diferents institucions estatal, autonòmica i insular. Des de Més per Algaida també es mostraren a favor de la moció. Aquesta fou aprovada per unanimitat.
 • Moció presentada pel grup municipal Més per Algaida, Pina i Randa de suport a l’autodeterminació del poble sahrauí en compliment de la legalitat internacional. Rafel Oliver del PP critica que el PSOE ha quedat tot sol amb el canvi de postura del govern espanyol respecte a la situació del Sàhara occidental, ja que està en joc interessos geopolítics. Mulet va defensar la postura de crítica que Francina Armengol va fer públicament en contra de la decisió del govern central i va lamentar el canvi de postura de la presidència de govern espanyol. Mulet va voler incloure els acords de la declaració de l’intergrup Pau i llibertat per al Sàhara, que foren acceptats per Més per Algaida. S’aprovà per unanimitat.
 • Moció presentada pel grup municipal popular per a exigir al govern d’Espanya una baixada d’impostos de l’energia. Mulet digué que els debats dels imposts van més enllà de la política institucional i que potser el govern podria prendre altres mesures, però va recordar que el PP no va voltar a favor de la pujada de pensions, ni de l’ingrés Mínim vital. Margalida Puigserver de Més per Algaida troba que s’han de recaptar els impostos per oferir serveis. Oliver va rebatre que altres presidents europeus, inclosos el socialista portuguès Costa, han abaixat els impostos. la moció no es va aprovar pels vots en contra dels grups socialistes i de Més i el vot a favor del PP.

Finalment, es va aprovar Compromís de l’Ajuntament d’Algaida per tal de facilitar la difusió i la sensibilització del projecte Vacances en Pau 2022 arreu del municipi, que fou aprovat per unanimitat.

Control i Fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 10 de març de 2022 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver no es va interessar per cap dels decrets.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre les següents qüestions

 • ACTES FESTES DE PASQUA: de l’Agenda de les festes de Pasqua 2022 destacar que després de 2 anys tornam a celebrar el dimarts després de Pasqua, la festa de la Pau de Castellitx així com convidar-vos a tots els regidors a l’acte de la Nit Algaidina de la Cultura amb el lliurament dels Premis Castellitx. Serà el Dilluns de Pasqua a les 19.00 h al Casal Pere Capellà. L’agenda, sempre tenint i complint les mesures sanitàries de la COVID-19, ja inclou actes que són semblants als que celebràvem fins a l’any 2020 (acte dels quintos i quintes, diferents tallers, activitats per als més joves i els actes religiosos als diferents nuclis del municipi).
 • ES POSEN EN MARXA LES MILLORES TECNOLÒGIQUES DEL NOU CONTRACTE D’AIGUA AL PLA DE MALLORCA: El passat mes de gener la Mancomunitat del Pla de Mallorca i l’empresa Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A., varen signar el contracte de concessió per al subministrament domiciliari d’aigua i el manteniment del clavegueram dels pròxims vint anys. Aquest contracte suposa un avanç importat en la gestió de l’aigua de la mancomunitat del pla i l’establiment de sistemes tecnològics que evitaran el seu malbaratament i n’aprofitaran el seu ús. Entre aquestes mesures es preveu que la mancomunitat instal·larà mesuradors en continu dels nivells d’aigua als pous. Aquesta instal·lació de sondes en cadascun dels pous permetrà controlar 24 hores al dia l’estat de l’aqüífer i a més, aquesta informació podrà ser visualitzada mitjançant una aplicació informàtica. Una altra millora tecnològica serà la sectorització de les xarxes d’abastament. Aquesta millora consisteix en la instal·lació de vàlvules en diferents punts de les xarxes d’abastament i la instal·lació de comptadors de control sectorials telecontrolats. Això permetrà controlar de manera contínua cadascun dels sectors i poder actuar de manera més eficient a l’hora de realitzar campanyes de recerca de fuites. Uns dels projectes tecnològics més importants és la instal·lació de 12.000 comptadors de telelectura. Aquesta millora consisteix en la instal·lació de comptadors individuals intel·ligents que permetran conèixer de manera que els consums dels abonats i permetrà els abonats activar alertes de consum i rebre així un missatge al seu telèfon si es detecta un consum continuat d’aigua al seu comptador. El nou contracte també preveu la gestió avançada de les xarxes d’abastament. La gestió avançada de les xarxes uneix, mitjançant un aplicatiu informàtic denominat AQUADVANCED, les dades recollides pel telecontrol (volums subministrats diàriament pels pous), i les dades recollides pels comptadors sectorials, les dades recollides per la telelectura. Després es calcula de manera diària el rendiment hidràulic de les xarxes, calculant el nivell de pèrdues de manera diària de cadascuna de les xarxes i de cadascun dels sectors d’aquestes xarxes. Amb aquest sistema podrem detectar de manera ràpida quins punts presenten major nivell de pèrdues així poder millorar l’eficiència de la recerca de fuites. La implantació de la ISO 22.000 és un altre dels punts forts del nou contracte. La implantació de la ISO comportarà un control rigorosíssim de tot el que es realitza en els proveïments, qui ho realitza i amb quins materials ho realitza, amb l’objectiu de garantir un control sanitari rigorosíssim de l’aigua subministrada. S’haurà d’implantar un control d’accés en totes les infraestructures, controls 24 hores de la qualitat de l’aigua, control de plagues i DDD (desinfecció, desinsectació, desratització), etc. L’adequació dels comptadors de sortida de pous i dipòsits serà a conseqüència de una de les exigències de la ISO 22.000 i és que tots els elements de mesurament utilitzats per al control integral de l’abastament estiguin verificats i certificats, i entre els elements de mesurament hi ha tots els comptadors de pous i dipòsits. Una altre punt important és la gestió avançada del clavegueram que comporta dotar al servei d’una furgoneta equipada amb un grup de pressió amb aigua i de càmeres d’inspecció de xarxes. Aquest nou sistema de treball busca reduir els embussos a les xarxes de sanejament i disposar d’imatges de l’interior de tots els col·lectors, amb l’objectiu d’estudiar l’estat de conservació de les xarxes. Aquesta mesura cerca reduir les filtracions al terreny provocades per les xarxes de clavegueram. Amb el nou contracte també preveu que hi haurà una persona amb dedicació exclusiva a revisar l’estat de les xarxes cada any, fins i tot alguns municipis dues vegades a l’any, per la qual cosa es podrà arribar a complir amb la finalitat de fuites marcada per Recursos Hídrics, que exigeix un nivell de fuites inferior al 17%.
  Al marge del contracte amb l’empresa Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A., la mancomunitat, amb la voluntat de millorar la qualitat i la quantitat de l’aigua potable, ha signat un protocol general d’actuació amb l’Agència Balear de l’Aigua en matèria de subministrament d’aigua potable. Així es preveu connectar la xarxa d’abastiment d’aigua en alta, que gestiona l’Agència, amb les xarxes municipals en baixa per tal de poder garantir el subministrament d’aigua potable als 14 pobles que integren la Mancomunitat. Aquest protocol preveu la construcció d’un dipòsit de regulació a Sineu, que s’encarregarà de construir la Mancomunitat, i que rebrà aigua procedent del dipòsit de Maria de la Salut a través d’una canonada que construirà l’Agència, així com les posteriors canalitzacions als diferents municipis. Es preveu que la pròxima legislatura estigui finalitzat el projecte i es solucioni el problema de quantitat i qualitat de l’aigua al pla de Mallorca.
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ DERIVATS DE LA LLEI 20/2021. DE 28 DE DESEMBRE DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT AL SECTOR PÚBLIC. Al nostre ajuntament: personal funcionari: 6 i personal laboral: 15. El procés d’estabilització té com a objectiu baixar la taxa de temporalitat per sota del 8% al conjunt de les administracions públiques de l’estat espanyol El primer pas que es va fer des de l’Ajuntament d’Algaida va ser mitjançant el Decret de Batlia núm. 2022-0033 l’Ajuntament d’Algaida sol·licita l’adhesió a la mesa de negociació específica de totes les administracions de les Illes Balears, per a la necessària negociació sindical, que permeti fixar uns criteris homogenis per a totes les administracions, en l’execució dels processos d’estabilització que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
  En aquests moments, constituïda la mesa de negociació amb representants de les administracions públiques (15) i representants sindicals i socials (15) a la qual en el cas de Mallorca, s’hi ha adherit el 70% de les administracions públiques (locals, autonòmiques i insulars) així com el mateix temps la constitució d’una mesa de coordinació on la FELIB hi te representació ja es posa en marxa des de les diferents administracions el calendari que és el següent:
  • Termini màxim per a l’ aprovació de l’oferta pública i publicació 1 de juny de 2022
  • Termini límit per a la publicació de les convocatòries 31 de desembre de 2022.
  • Resolució dels processos selectius 31 de desembre de 2024
  • I abans del 31 de desembre de 2023 revisió per part de la CE
 • També des de la CAIB i el CONSELL DE MALLORCA s’ha ofert la possibilitat que els ajuntaments puguem ser assessorats, dubtes, etc també hi ha la possibilitat de traslladar la gestió del procés d’estabilització al Consell de Mallorca. El procés constarà de dues modalitats:
  • Concurs oposició per a les places ocupades de manera ininterrompuda durant 3 anys abans 31/12/2020
  • Concurs per a places ocupades abans 18/01/2016
 • Per tant, ara la primera tasca i feina de l’Ajuntament és dins el mes de maig fer l’oferta pública i durant tot l’any publicant les diferents convocatòries siguin les de concurs o les de concurs oposició. Cal recalcar que l’objectiu és l’estabilització de places, no és un concurs de trasllat ni que la gent acumuli places a diferents administracions; és més es fa feina perquè tothom pugui quedar al seu lloc de feina i per això es treballa molt el tema jurídic per evitar problemes que puguin endarrerir o impugnar el procés.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver es va interessar per

 • Punts de recàrrega inactius. El de davant l’Eroski i el de Randa no funcionen. La batlessa va dir que han hagut d’augmentar la potència. Ara se signarà un conveni amb el govern
 • Embornal romput al carrer de sa Serradora. La batlessa en prengué nota.
 • Neteja dels carrers i de camins ho fa una empresa. Mulet respongué que era fruit del contracte de l’any passat.
 • Projecte dels vestidors del Camp de futbol: Mulet respongué que s’ha fet un projecte en el marc dels pressupostos participatius per valor dels 15000 euros, però que de moment no es pot executar perquè fer els vestidors, moure les grades i el bar suposaria una inversió d’uns 900.000 euros.
 • La gent bota per la paret de can bodegó per sortir a peu del pàrquing nou de devora ses escoles, especialment quan hi ha bassiots perquè plou. Això fa que s’hagin tomat pedres de les parets. Es planteja, sense que s’acordi, que potser convindria obrir un portal a la part de dalt.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: