Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidaPinapolíticaPressupostsRanda

Crònica del plenari del mes de juny de 2022

Foto: essaig.cat

A les 20 hores i de manera presencial, va tenir lloc la sessió plenària del mes de juny de 2022. Una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior i feta una petitra modificació, va començar el debat dels diferents temes. La Tag Jurídica va estar present en el plenari per videoconferència.

Aprovació inicial de reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament d’Algaida. Aquesta normativa es proposen els requisits i procediments per nomenar fill il·lustre, fills adoptius, cronista oficial, etc. per fer la proposta es requereix majoria absoluta i per a l’aprovació de la distinció i honors es requereix dues terceres parts. S’aprovà per unanimitat.

La regidora Margalida Garcias va informar que el 26 de juny a les 19 hores es durà a terme un plenari extraordinari per resoldre l’expedient de Pere Llull Mudoy.

Imatge de la finca a expropiar. Font Google maps

Seguidament, es va debatre l’expedient pel qual l’Ajuntament aprova les expropiacions forçoses de la propietat d’Es Porrassar, ubicada al polígon 24 i parcel·la 11. Cal recordar que l’Ajuntament d’Algaida va aprovar per unanimitat la passada legislatura la compra d’aquesta propietat a 9 euros el metre quadrat com a la resta de parcel·les del voltant. La propietat no va estar-hi d’acord ja que reclamava la quantitat de 663.736,59 euros i va posar el tema ens mans de la justícia. Quatre anys després s’ha rebut la sentència per la qual es desestimen les pretensions de la propietària, i aquesta propietat s’ha de pagar per un valor total de 16.561,36 € euros, després que el TSJ i el Tribunal Suprem hagin desetimat i inadmès, respectivament, les seves pretensions. S’aprovà la continuació d’aquest expedient per 9 vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de 4 regidors del PP.

Abans de debatre les mocions presentades al plenari, es va sotmetre a aprovació inicial la modificació de Crèdits a partir del romanent de l’Ajuntament per un valor de 144.600 € i que es distribuirien de la següent manera:

Descripció Modificació
Maquinària, instal·lacions i utillatge. Ascensor Casa de la Vila.15.000,00 €
Redacció de projectes9.600,00 €
Esport. Promoció i foment de l’Esport. Inversions reals. Altres inversions noves en infraestructures i
béns destinats a l’ús genera. Parc cal·listènia.

5.000,00 €
Esport. Promoció i foment de l’Esport. Inversions reals. Altres inversions noves en infraestructures i
béns destinats a l’ús general. Parc cal·listènia. Es Figueral.

5.000,00 €
Instal·lacions esportives. Inversions reals. Altres inversions de reposició d’infraestructures. Renovació parc infantil. Es Porrassar
10.000,00 €
Instal·lacions d’ocupació del temps lliure. Edificis i altres construccions66.000,00 €
Instal·lacions d’ocupació del temps lliure. Despeses diverses. Obtenció certificat ISO.8.000,00 €
Educació. Mobiliari escoleta.20.000,00 €
Desenvolupament empresarial. Despeses diverses. Activitats i projectes de promoció econòmica.6.000,00 €
Font: Ajuntament d’Algaida

La modificació de crèdit núm. 2 s’aprovà per 9 vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de 4 regidors del PP.

Les mocions del PP

La primera moció que es va debatre és la que feia referència a la suspensió temporal del cànon d’abocament i incineració de residus. Mulet en representació del grup socialista digué que el cànon compleix amb la normativa europea, que va en paral·lel a les polítiques de recollida selectiva i reciclatge. Mulet va reivindicar la recollida selectiva porta a porta que es fa a Algaida i a la Mancomunitat del Pla des del 2010, s’ha aconseguit l’objectiu reciclar un 55 % a Algaida i 57 % a la Mancomunitat. Mulet va dir que «qui recicli que pagui menys i qui no recicli que pagui més». A Algaida com a municipi «no es pagui més de 2000 euros». Tomeu Ballester de Més va reivindicar els canvis que feu el senador autonòmic Vicenç Vidal d’incorporar alguns aspectes a la llei estatal i va demanar al PP si fer pagar el cànon al Consell també repercutia als doblers dels ciutadans. Oliver va reivindicar que el PP sempre s’ha mostrat a favor del reciclatge i que reafirma «no és el moment d’augmentar els impostos» Mulet va dir que en cap cas es farà una ordenança per fer repercutir el cànon a la ciutadania. La moció fou rebutjada per 9 vots a en contra de l’equip de govern i el vot afirmatiu dels 4 regidors del PP.

La següent moció estava relacionada amb la carretera Algaida – Llucmajor. Mulet va alabar la defensa de la moció que el sr. Rovira va fer al plenari del Consell i va demanar, juntament amb Més per Algaida, modificar la moció presentada en el mateix sentit de la que es va aprovar el Consell de Mallorca. També demanaren ambdós partits d’incorporar una frase en el sentit que «aquesta és l’única carretera de Randa per anar cap a Palma i Llucmajor». El PP va acceptar els canvis i la moció fou aprovada per unanimitat.

La tercera i darrera moció té relació amb el suport a la caça de Mallorca i va recordar que hi ha 300 caçadors a Algaida. Jaume Lliteres va voler matissar alguns punts, però no comparteixen les referències al Consell d’Eivissa. Margalida Puigserver va recordar que les directrius estatals i europees s’han de complir i va dir que els partits d’esquerra no estan en contra de l’activitat cinegètica. Oliver va dir que el tord no està afectat per la normativa europea i la prohibició ha estat una ingerència del conseller Mir- La moció fou rebutjada per 9 vots en contra i 4 a favor.

Control i Fiscalització

En l’assabentat de les Resolucions d’Alcaldia des del darrer Ple, Rafel Oliver es va interessar pels decrets relacionats amb la relació de factures. Una feia referència a 3000 euros per arreglar el camí de Son Lluc quan només «s’havien tapat els clots». Mulet respongué que el material havia pujat bastant. L’altre referit a una factura de 17.000 que Mulet respongué era per pagar el programa Axis de comptabilitat de l’Ajuntament, que es paga anualment i estava pressupostat des de feia anys.

La batlessa Maria Antònia Mulet va donar compte de la liquidació del Pressupost Municipal 2021, que apuja a 1.738.283,51 € La TAG Jurírica, Sara Encinas, informa que davant les despeses fetes el 2021, els objectius d’estabilitat i de deute públic i la regla de despesa siguin inaplicables. No obstant això, l’Estalvi Net positiu d’1.955.174,11 euros ens indica que els ingressos corrents de l’Ajuntament són suficients per fer front a les despeses corrents i a les amortitzacions de capital dels préstecs concertats. Pel que fa al romanent de tresoreria:

Fons disponibles (+)4.489.561,58 €
Drets pendents de cobrament (+)963.163,16 €
Obligacions Pendents de Pagament (-)276.493,24 €
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (=) 5.176.231,50 €
SALDOS DUBTÓS COBRAMENT (-)349.488,51 €
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. AMB FINANÇ AFECTAT (-)209.911,76 €
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (=)4.616.831,23 €
Romanent de Tresoreria. Font: Ajuntament d’Algaida.

El capital de deute viu a 31 de desembre de 2021 apujava a 148.241,06 € corresponent a les anualitats pendents de pagament del Centre de dia d’Algaida, la qual cosa suposa un endeutament local del 2,54 %. Restant l’Ajuntament per sota del coeficient del 75%, es verifica que l’Ajuntament d’Algaida compleix el principi de sostenibilitat financera.

Ara bé després de la modificació de crèdit de 2022/01 després de la liquidació del pressupost i de la modificació de crèdit número 2 aprovada en aquest mateix plenari, el romanent que queda és de 2.813.164,83 €

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre les diferents qüestions:

CAMI DE CASTELLITX: Des de l’Ajuntament d’Algaida i des de l’any 2014/2015 arran de converses mantingudes amb el propietari de Castellitx, el Sr Francisco Coll on segons ell el traçat que sempre s’havia considerat com a camí de la drecera de la Pau no era aquest. A partir de llavors, l’ajuntament va iniciar un procés d’estudi topogràfic, anàlisis de la cartografia i de la fotografia aèria per part tècnics municipals, visites i recorregut a la zona, etc. Des de l’Ajuntament i complimentat per l’estudi fet per una empresa externa l’any 2015 va concloure que el camí de la drecera de la Pau era el camí públic i no era cap altre. A partir d’aquí i arran de més converses i reunions amb el senyor Coll, alguna visitat més al camí acompanyats per tècnics de territori i urbanisme del Consell de Mallorca, per part nostre seguíem reafirmant que aquest era el recorregut del camí. A l’any 2019 vàrem visitar el departament de Medi ambient per tal de que ens poguessin ajudar en relació al que era la definició del camí de la drecera de la Pau i des del departament de Medi ambient el mes de juny de 2021 es va fer un recorregut, primer amb el regidor de medi ambient de l’ajuntament i un altre amb el propietari de Castellitx.  A més aquesta tasca es va completar amb una anàlisi de la cartografia i de la fotografia aèria

Cal destacar que el camí de la drecera de la Pau/camí de la Roca de la Verge Maria ja es va incloure en el catàleg de camins del terme municipal d’Algaida lliurat pel consell de Mallorca l’any 1998. El catàleg fou aprovat definitivament en sessió plenària per l’Ajuntament d’Algaida el 2 de març de 2006, així com la seva inclusió a l’inventari de béns de la corporació com a bé de domini públic afecte a l’ús públic. Durant aquest temps hem rebut l’informe del Consell de Mallorca i les conclusions son que d’acord amb el recorregut de camp, la cartografia i la fotografia aèria analitzada s’observa que el traçat proposat per l’ajuntament d’Algaida i que existeix sobre el terreny i apareix de manera completa en els plànols cartografia militar de Espanya, escala 1/50.000 (1948), el mapa general de Mallorca (1958) i rutes amagades de Mallorca (1968) i a les fotografies aèries analitzades es el de la drecera de la Pau i ho fan consta com el MAPA numero 3. A partir d’aqui ens varem reunir amb el propietari perque a partir del moment de que hem rebut l’informe, el camí de la drecera de la Pau ja no pot estar tancat i es d’ús públic.

CAMPANYA RENDA 2022: El passat dia 1 de juny va començar com cada any el servei de renda àgil a Algaida per a la renda 2022 ; la campanya va de dia 1 a dia 30 de juny de 2022 ; els horaris son dimecres i divendres de les 9 a les 14h i de les 15 a les 19.30h  a les oficines municipals de la casa de la vila i prèviament s’ha de demanar cita prèvia telefònica o per web.

ATRICULA ESCOLETA DE 0 3 ANYS. La matrícula per el curs 2022/2023 a l’escoleta municipal d’infants  en aquests moments es de 69 infants; 44 nascuts a  l’any 2020; 23 el  2021 i 2 el  2022. Ara per ara queden 7 places per a infants nats el 2022 i 5 places per a infants nascuts  el 2020. Aquest curs que ara acaba hi ha hagut 79 infants matriculats. Ja s’han publicat les llistes definitives i es poden consultar a la web de la caib de l’institut de la primera infància. Cal recordar que de dia 1 a dia 16 de juny s’ha iniciat el procés de matricula a traves de la web de l’escoleta municipal d’infants flor de murta i també per qualsevol dubte es poden posar en contacte directe amb la coordinadora de l’escoleta .

OFERTA ESTABILITZACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE L’AJUNTAMENT: El passat dissabte dia 28 de maig i complint el que ens deia el procés d’estabilització de que abans de dia 1 de juny s’havia de publicar al BOIB l’aprovació de l’oferta pública  va sortir publicat . En relació a personal funcionari surten en total 7 places: 1 ordenança, 2 auxiliar administratiu; 1 zelador (totes per concurs); 1 arquitecte i 2 de tècnics administració generals (les 3 per concurs oposició) De personal laboral: 5 operaris polivalent; 6 operàries neteja; 2 auxiliar escoleta; 1 tècnic auxiliar biblioteca/ biblioteconomia ; 1 tècnic auxiliar -dinamitzador juvenil ( totes concurs) i 1 de aodl ( concurs oposició). Tal com altres vegades hem explicat , ara tenim fins dia 31 de desembre de 2022 de publicar les bases del concurs i del concurs-oposició.

El regidor d’esports, Llorenç Gil va explicar l’acte esportiu d’homenatge als i les esportistes del CE Algaida i CV Algaida per dissabte dia 4 de juny a les 20.30h a plaça.

Gil va explicar que en el cas del voleï, l’equip femení de la categoria alevins han estat les campiones de Balears i poden participar al campionat d’Espanya. En la categoria aleví masculí s’ha aconseguit el tercer lloc al campionat de balears i també participar aquest mes de juny al campionat d’espanya que es celebra a Valladolid.  I també s’ha de celebrar que al campionat de Balears benjamí masculí, l’equip algaidí va aconseguir el segon lloc al campionat de Balears i també classificats per el campionat d’espanya.

En el cas del ce Algaida celebrar l’ascens  de l’equip amateur a preferent i ser campions de lliga i de l’equip femení celebrar el seu ascens de categoria Nacional

Per aixó LLorenç Gil va informa que des de l’Ajuntament s’ha donat una ajuda de 100 € per infant al CE Volei per poder assistir al campionat d’Espanya , així com al equip femení de futbol s’han posat en marxa diferents accions per ajudar al club ja que amb el seu ascens a categoria nacional hi ha un augment considerable de les despeses que fa que sigui molt costós pel club. Si bé algunes d’aquestes despeses seran reemborsades per la federació de futbol dins l’any que ve.

La regidora d’igualtat Margalida Puigserver va explicar que s’han posat en marxa diferents accions: en primer lloc la compra de camisetes per part de l’Ajuntament perquè així els beneficis de la venda siguin per el club femení en la seva totalitat; el pagament d’un muntatge del photocall amb la participació dels comerços i empreses del municipi, on l’Ajuntament pagarà el photocall i el compromís per part de la regidoria d’esports de durant tot l’any ajudar al club femení amb les despeses. També la regidora d’igualtat va explicar que dia 25 de juliol amb motiu de la celebració dels 25 anys de l’equip femení el partit de futbol serà un acte  d’homenatge a l’equip femení.

El regidor del PP, Rafel Oliver va donar l’enhorabona i es va mostrar favorable a les accions encaminades a ajudar a que els mes joves del municipi puguin gaudir d’aquestes oportunitats esportives.

Precs i preguntes

Rafel Oliver del PP es va interessar pels següents temes:

  • S’ha posat en marxa l’escoleta d’estiu i no està subvencionada per l’Ajuntament d’Algaida. La regidora d’educació maria Antònia Reynés va dir que no l’opganitza l’Ajuntament i ells no podien acoolir-se a unes subvencions com tampoc l’AMIPA però que avui (per dijous dia 2) la conselleria de Benestar social havia rectificat i ja s’hi podien acollir per enguany.
  • Situacions del parquings davant la placeta d’es Sitjar. La batlessa digue que es mantindran davant el supermercat.
  • Arreglar portal del parquing de sa tanqueta. La batlessa diguñe que ja s’havia tapat el portal de la part de dalt i que no era possible obrir-ne un per a vianants davant les diferents altures de la zona. També va respondre que aquesta setmana es farien unes obres de drenatge d’aigua del portal devora les escoles, ja que segon Oliver s’hi acumulava aigua.
  • També es va demanar revisar el pas de vianants de devora la ronda a la zona de la carretera de Llucmajor. La batlessa diguñe que ho havien demanat al Consell i que havien dit no es podia fer res i ella diguñe que segurament l’ajuntament hauria de fer-hi alguna cosa per millorar la seguretat.

La reunió va acabar quasi a les 22 hores.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: