Dijous, novembre 30, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari extraordinari del mes de gener

L’Ajuntament d’Algaida va convocar ahir sessió plenària extraordinària, donat que no es va celebrar el primer dijous del mes per ser la revetla dels reis. Tot i que en els extraordinaris no hi ha precs i preguntes, la batlessa Maria Antònia Mulet va optar perquè aquest plenari es poguessin dur a terme control i fiscalització com si d’un ple ordinari es tractàs.

Després de l’aprovació de l’acta anterior,es va sotmetre a votació la moció presentada pel Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Algaida sobre la reinversió del superàvit. La moció demana al govern central de

Permetre que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit el 2017, sense necessitat de generar nous ingressos pel mateix import, a través d’una autorització legal per a aquesta reinversió que sorgeixi de la pròrroga pressupostària dels Pressupostos Generals de l’Estat.

La batlessa la va obrir a la resta de partits polítics de l’Ajuntament per si ho considerin s’adherissin. Rafel Oliver del PP valorà que ja que els Ajuntaments són els qui han treballat millor respecte a la contenció del dèficit, manifestà el suport del grup popular a la moció. El grup Més per Algaida, Pina i Randa també s’hi adherí. La batlesa va propossar que donat que s’aprovava per unanimitat es podia remetre com a Ajuntament d’Algaida.

Acte seguit, la batlessa va sotmetre al plenari la proposta d’acord d’aprovació de la necessitat d’ocupació per expropiació per raó d’urbanisme de les parcel·les 11 i 12 del polígon 24 d’Algaida, després de la publicació de l’anunci d’informació pública en el BOIB el passat 17 de desembre, sense que s’hagin presentat al·legacions.

parcela11_12_esporrasarConcretament es tracten des dues finques que són la parcel·la 11 del polígon 24 d’Algaida (Son Alegre) amb una extensió superficial de 1.534 m2 i la parcel·la 12 del polígon 24 d’Algaida (Son Alegre) amb una extensió superficial de 1.621 m2. En total s’expropien 3.155 m2 que es destinaran a equipaments, per segons la batlessa el consistori pugui disposar en un futur.  Mulet va informar que aquestes dues finques quedaven totes soles, sense accés i sense possibilitat de ser urbanitzades amb el pla parcial d’es Porrassar. La batlessa afegí que a fi de poder comptar amb aquest solars, i per evitar greuges comparatius amb la finca del costat (462 a la imatge), s’havia decidit expropiar la finca al mateix preu que l’anterior, és a dir a 9 euros  per metre quadrat. Tant els representants del PP com de Més demanaren si hi havia informe que justificàs aquesta compra, ja que no l’havien rebut, i la batlessa els digué que sí, sense el qual no s’hagués pogut iniciar l’expedient, i que els ho remetria. En qualsevol cas, la compra per expropiació fou aprovada per unanimitat

En l’apartat de l’assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer ple ordinari, Rafel Oliver demanà pel decret 331 sobre una ordre d’execució a la ronda de ponent  amb cantonada amb quarterada. La batlessa diu que que s’ha executat davant la impossibilitat de trobar el propietari. Oliver també va demanar per alguns expedients dels canvis de titularitat de locals i comerços del municipi i la batlessa va respondre i aclarir sobre quins eren i el motiu.

Informació sobre les plogudes i els seus desperfectes.

La batlessa informa de les conseqüències de les pluges del passat mes de desembre de 2016. Des de l’Ajuntament i en vistes de les condicions climatològiques que anunciaven fortes pluges, els dies abans es varen fer tasques de neteja d’embornals i als indrets on amb l’arbrat amb molta fulla poguessin crear problemes. A partir de les 4.30 h de la matinada el poble ja va començar a patir els problemes de les pluges ja que un vehicle va quedar tancat al pont de can Mateu i els voluntaris de protecció civil ja varen començar la seva feina que va durar tot el dia.

Amb motiu de la situació climatològica i degut al perill de circular amb vehicle a causa de la crescuda del torrent de Son Capellà pel seu pas per diferents indrets del municipi, es va  tancar a la circulació els següents camins: camí de Cas Brau a l’alçada del dipòsit d’aigua; camí de sa Torreta , camí de Son Miquel cap a Son Roig, camí de Son Agustí i camí de Son Sabater.

Seguint ordres de la Conselleria d’Educació i Universitat varen quedar  suspeses les classes al CEIP Pare B. Pou, l’Escoleta Municipal d’Infants Flor de Murta, l’Escola Municipal de Música i l’IES de Llucmajor, i l’Ajuntament va clausurar les instal·lacions esportives del municipi, així com els parcs infantils i el pàrquing de Randa, el quals varenn romandre tancats durant 2 dies per seguretat

En aquets moments  a nivell de danys municipals l’Ajuntament du comptabilitzats uns 35.000 € a nivell municipal i a nivell d’afectats particulars uns 12.000 €, encara que la batlessa creu que podria augmentar.

Des de Delegació de govern feren arribar el passat dilluns dia 9 gener tota la informació per a  sol·licitar els  ajuts. El problema radica que segons un BOE del 2008, les ajudes s’han de lliurar com a màxim a un mes de les pluges i això acaba el dimarts dia 17. La recomanació de la delegació de govern és que s’entri la documentació i ja s’incorporaran i revisaren les deficiències en la documentació amb posterioritat.

També per un altre part, Maria Antònia Mulet informà que s’enviarà a la conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, els danys causats a un particular provocats pel torrent de son Capellà i també a la zona del torrent de son Galiana que hi ha devora la depuradora. Igualment es remetran al departament de carreteres del Consell de Mallorca  un dany ocasionat a una paret d’un veïnat a la carretera d’Algaida a Llucmajor.

Des de l’Ajuntament, la batlessa va manifestar que “esperem que ens puguin ajudar, ja que si no es així des de l’equip de govern ens comprometem a  intentar donar ajut als veïnats afectats” La batlessa també va voler agrair i fer constar en acta l’agraïment al cos de voluntaris de Protecció Civil, a la brigada municipal, la policia local, el personal de l’Ajuntament, als regidors i regidores de l’equip de govern i a tots els particulars que varen ajudar durant aquells dos dies de pluges.

Altres informacions municipals 

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar que el passat mes de desembre, entre dia 20 i dia 23 ens foren concedides  les ajudes per a les següents obres:

  • Pla especial inversions sostenibles: projecte de reforma de la recollida d’aigües pluvials- fase I a Algaida amb un import 309.626,11 €
  • Pla especial ajudes 2016/2017 per a obres de competència municipal: reforma i ampliació de la biblioteca municipal amb un import de 154.760,10 €
  • Pla especial d’ajuts a les corporacions locals per a l’adquisició de vehicles 100% elèctrics amb un import de 29.700 €

De tots tres tenim 3 mesos per a la licitació i comunicació al Consell de Mallorca i per acabar-les i justificar les despeses al consell tenim per a la biblioteca abans de dia 30 de setembre i per a les pluvials a finals agost.

Cal recordar que pel que fa a les obres de pluvials la redacció del projecte  es va duu a terme arran de la convocatòria del consell de Mallorca per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d’obres i serveis que l’Ajuntament d’Algaida es va acollir i firmar l’acord el mes de desembre de 2015 . Durant aquell estudi, tècnics municipals i del Consell, acordaren que seria la zona dels carrers Antoni Maura, Joan Alcover, Metge Verger i camí de s’Estació. Am aquesta obra, segons la batlessa quasi un 50% del poble quedarà cobert amb les pluvials i que també amb el projecte ja es deixa preparat que l’urbanitzable des Porrassar es pugui enganxar a les pluvials .

Pel que fa a l’ampliació de la biblioteca, a més a més s’eliminaran les barreres arquitectòniques: es construiran uns banys adaptats a minusvàlids i s’instal·larà un ascensor per poder accedir de manera directa a la biblioteca. (en breu esperam poder mostrar-vos els plànols de la reforma en aquest digital)

La batlessa va mostrar el seu agraïment a totes les persones implicades en aquests dos projectes.

Mulet va informar de l’adjudicació del contracte d’obres d’execució del projecte d’’embelliment de l’entrada de pina a l’empresa Pavimentaciones y obras Carbonell , SA . El preu de l’adjudicació del contracte es de 60.621,00 € amb iva inclòs.  La licitació s’ha fet amb un negociat sense publicitat i es varen convidar a 3 empreses. L’inici de les obres serà la setmana que ve i tindrà una durada d’uns 3 mesos.

La batlessa Maria Antònia Mulet va deixar per a la informació municipal la resposta a la pregunta formulada per Tomeu Ballester de Més per Algaida sobre lo’adjudicació del servei de neteja diària per un import de 24.000€ anuals amb iva.  La licitació s’ha fet amb un negociat sense publicitat i es varen convidar a 3 empreses. El contracte és de 40 h setmanals repartides en 6 dies, de dilluns a dissabte a més de la neteja mensual amb maquina agranadora del passeig de la carretera de Manacor i del camí de s’Estació . En aquets moments s’está pendents d’adjudicar a Melchor Mascaró quan presenti la documentació requerida.

La batlessa informa que a partir de 1 de febrer no tenim arquitecta municipal que ha renunciat per motius personals. Donat que el borsí ha caducat, l’Ajuntament procedirà a contractar un arquitecte amb experiència municipal i es posarà en marxa un nou borsí d’arquitectes municipals.

La batlessa també va informar de la contractació d’una AODL a l’Ajuntament d’Algaida.

També va voler fer un agraïment per la feina feta i l’ajut i va destacar que enguany amb la posada amb marxa de les reunions amb els ciutadans per a les festes de Nadal i Reis, s’havia tingut “més col·laboració i sobretot moltes idees i ganes de fer feina per el nostre municipi” i va convidar als regidors a les festes de Sant Honorat i Sant Antoni i al pregó de festes.

Precs i Preguntes

En el torn de precs i preguntes, Rafel Oliver del Partit Popular demanà pel tema del carreró de s’estanc a Randa i per fer una reunió amb carreteres. La batlessa respongué que això ja  està parlat amb carreteres, els quals discrepen del que es planteja des de l’Ajuntament, però que ja s’ha mirat de posar solució,.

Oliver va demanar a la batlessa per una informació d’essaig.cat sobre la possibilitat de què el Massis de Randa fos declarat ZEPA i del preceptiu informe de l’Ajuntament. La batlessa va respondre que no l’havien informada i que allò que sabia era també perquè ho havia llegit.

Rafel Oliver demanà per la presència de policies locals de fora dels poble la nit de cap d’any. la batlessa respongué que ja estava previst i que se fa des de fa uns anys. Mulet va agefir que hi havia un policia local d’Algaida fins a les 1.30 hores.

El representant del PP demana per una paret que va caure a sa Tanqueta i la batlessa li diu que no està arreglat i que n’era conscient, però que amb les plogudes s’ha hagut de fer altres feines, i que s’arreglarà.

Torn per als representants de Més per Algaida, Pina i Randa. Tomeu Ballester demanà per unes pintades aparegudes al camí de Castellitx. La batlessa va respondre que no en sabia res i que en tot cas les llevarien, però que seria molt difícil trobar els culpables.

Ballester es va interessar pel tema de la petició de llogar la rectoria de Randa feta pels veínats i destinar-lo com edifici municipal. Tant la batlessa com el Batle de Randa, Biel Vidal digueren que està en estudi i que no s’ha tramitat res a l’espera de poder trobar alguna partida pressupostària.

Més per Algaida va demanar també per si els caramels del dia dels reis eren sene gluten. La batlessa Maria Antònia Mulet va respondre, que des de fa 10 anys els caramels ho són i que les piruletes eren un donatiu i se demanar a les families si, quan es repartien els regals se’ls podia oferir o no.

Ballester també va demanar per la cartelleria comercial pendent de col·locar al municipi. Maria Antònia Sastre va dir que part ja eren a impremta, però que des de l’empresa Absenta de Disseny i la brigada municipal estaven saturats amb altres feines

Finalment Tomeu Ballester demanà a la batlessa que se pronunciàs sobre la polèmica del debat per la inclusió o no de la presentació dels llibre dels 40 anys del PSM dins els programa de festes. La regidora de festes va dir que, arran de la conversa mantinguda i donat que era la presentació d’un llibre d’història obert a tothom, finalment va decidir que sortís al programa de festes tot i les seves reserves inicials. La batlessa va afegir que des de l’Agrupació Socialista d’Algaida, els actes que ells organitzaven després d’una polèmica amb un bingo solidari el 2012, ja no se n’inclourien més. Ballester afirmà que si ho duia a plenari era per establir un criteri o si es mantenia allò acordat en un plenari el 2012. Aquest fet fou utilitzat per Rafel Oliver del PP va aprofitar per recordar que aquesta inclusió dins el programa de festes no li pareixia bé al tractar-se “d’un acte polític” i que en aquella sessió no es va establir cap acord. El debat va concloure recordant per part de la batlessa que, donat que no hi havia acord i que finalment s’havia inclòs dins l’agenda d’actes no hi havia motius per fer petició en en el plenari i es convidà a Ballester a fer una proposta de reglamentació sobre les inclusions d’actes organitzats per partits polítics dins les agendes i actes que publica l’Ajuntament.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: