Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaFestesPinaSeguretat

L’Ajuntament aplicarà l’ordenança de convivència per les festes de Pina

Segons publica avui la web del diari Ara Balears, durant les festes de Pina, l’Ajuntament d’Algaida té previst aplicar mesures de seguretat i de convivència, i com en anys anteriors es tancarà la circulació del nucli urbà i es posaran reforços de Policia Local, Protecció Civil i Guàrdia Civil.

L’Ordenança de seguretat i convivència ciutadana del municipi d’Algaida fou aprovada el 6 de maig de 2014. A continuació trobareu un extracte de les meusres que, relacionades amb allò que sol passar durant les festes, més ens pot afectar:

Foto: GMA
Foto: GMA
  • Es prohibeix qualsevol acte que deteriori, fanals, estàtues, senyals o qualsevol altre element decoratiu existent en el municipi, amb una possible sanció d’entre 60 i 120 euros.
  • Està prohibit fer necessitats fisiològiques (defecar, orinar, escopir, etc…)  i es sancionarà amb multa de 60,00 a 120,00 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció greu, com fer-ho a un monument o espai catalogat, en què es podrà sancionar amb multa de 120,01 a 350,00 €.
  • Està prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la tranquil·litat de l’entorn o provoqui situacions d’insalubritat o de convivència entre els veïns i veïnes; quan en els llocs en què es consumeix es caracteritzi per l’afluència de menors, o adolescents; i quan s’utilitzin envasos de vidre.  Les sancions per aquestes infraccions lleus oscil·len entre els 60 i els 120 euros.
    Ara bé, l’ordenança preveu que el consum d’alcohol estigui permès a les terrasses i amb motiu de les festes tradicionals, es podrà autoritzar la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en espais públics.
  •  Les conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en els àmbits de la convivència i el civisme dels funcionaris en exercici de les seves funcions, seran constitutives d’infracció molt greu, que serà sancionada amb multa de 350,01 a 750,00 euros.

I finalment cal tenir present que els pares o tutors  seran responsables civils subsidiaris dels mals produïts per les infraccions comeses pels menors d’edat que en depenguin, i segons els casos,  també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d’edat, sempre que consti dol, culpa o negligència.

Des d’aquest noticiari esperam que regni la convivència durant les festes d’estiu i que la polícia local hagi d’imposar el menor número de sancions possibles. Això serà senyal que s’han fet les coses bé.

Redacció Noticiari Es saig.

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d