Dimarts, setembre 26, 2023
AlgaidaCastellitxConsell de MallorcaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari de juliol de 2017

Les nou del vespre d’un caloròs dijous del mes de juliol, és va reunir el consistori en sessió plenària. Els temes eren molt diversos i alguns de certa trascendència. Després de la lectura de l’acta anterior i la seva aprovació, es començaren a debatre les diferents propostes i temàtiques.

En primer lloc el plenari va dur a terme l’aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal reguladora de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública. L’ordenança fou aprovada per unanimitat.

Després es va dur a terme l’aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 2 de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Algaida. La modificació que regula la intensitat d’Index d’Us residencial i turistic i s’adapta a la normativa de servituds aeronàutiques, fou aprovada amb els vots del PSOE i Més per Algaida, Pina i Randa i els vost en contra del PP.

Respecte a l’Acord d’adhesió a la moció presentada pel Grup Municipal Popular envers a les ajudes per a programes de desenvolupament rural (PDR), aquesta fou aprovada per 9 vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció. A la sortida del plenari els representants de Més i el PP es mostraren, uns sorpresos i els altres contents, que la moció fos aprovada amb els vots a favor del PSOE tot i haver-hi argumentat en contra.

La batlessa Mulet va explicar l’Ordenança Municipal de substitució de sancions econòmiques per a la realització de serveis en benefici de la comunitat. L’ordenança té com a objectiu “regular el dret de les persones incloses en el seu àmbit d’aplicació d’acollir-se a la possibilitat de compliment alternatiu de les sancions econòmiques que s’imposin per la comissió d’infraccions administratives, en el pagament de la seva quantia, mitjançant la realització de serveis en benefici de la comunitat”. D’aquesta norma queden excloses les sancions tributàries i urbanístiques, les persones jurídiques i les infraccions administratives molt greus.

L’Ajuntament ha establert dos trams d’edats en què és aplicable l’ordenança:

  • persones de 14 a 23 anys serà aplicable després de la sol·licitud de la persona interessada, però amb autorització del pare, la mare o el tutor en casos dels menors d’edat.
  • persones de 24 a 65 anys, amb pocs recursos, si pertanyen a família nombrosa o família amb ascendents o descendents amb discapacitat o dependència reconeguda, cosa que s’haurà d’acreditar documentalment.

Les persones incloses en els apartats de l’àmbit d’aplicació, que es vulguin acollir al treball comunitari substitutori de sanció imposada per incompliment d’ordenances municipals, podran tramitar la sol·licitud dins els 15 dies següents a la notificació de la multa. Però no s’hi pot acollir tothom. El peticionari haurà de justificar que no té capacitat per fer front al pagament de la multa i els Serveis Socials hauran d’emetre un informe sobre si s’ajusta o no a les condicions exigibles per acollir-se al treball substitutori.

La normativa fou aprovada inicialment per unanimitat i ara s’obri un període d’al·legacions.

La batlesa Maria Antònia Mulet explica l’Acord presentat per la FELIB per a l’increment del Fons de Cooperació Local 2018-2020, segons el qual hi haurà un nou repartiment d’ajudes, més equitatiu que atendrà a la protecció del litoral, el territori o als ajuntaments amb menys de 8.000 habitants. Segons la batlessa Maria Antònia Mulet Algaida se veurà beneficiat amb 1000 euros més arrivbant fins als 79.000 euros que rebran del Fons.

Assabentat de les resolucions d’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

El PP demanà sobre una ordre d’execució forçosa a Pina per una teulada en mal estat. També per una casa en un incendi que hi hagué. En ambdós casos, la batlessa va dir que s’havien fet per garantir la seguretat.

Demana per la licitació de l’Escola Municipal de Música d’Algaida. La batlessa va respondre que s’ha adjudicat a l’associació de la Banda de Música que fou l’única entitat que s’hi ha presentat.

Tomeu Ballester de Mes demanà per dues modificacions de crèdit. la batlessa va respondre que fou per l’arribada de dos pagaments procedents d’altres enitats i que se varen fer d’ofici ja queno requerien l’aprovació per part del plenari.

Abans de la informació municipal, la batlesa diu que s’havia tengut constància de l’entrada a l’Ajuntament d’un escrit de Més, i que tot i que se li contestarà per escrit, se donava ara la resposta al plenari. L’assumpte anava en relació a la contractació d’un cap de policia local a Algaida. La batlessa, assessorada per la secretària, va explicar que aquesta contractacció per concurs-oposició no és possible convocar una plaça nova de polícia local malgrat tenir una taxa de reposició policial del cent per cent, ja que com s’ha fet a altres municipi i amb la llei estatal, la delegació del govern recurriria la decisió i l’Ajuntament segurament perdria. La proposta era fer un nomenament de policia interí i convocar un borsí. Rafel Oliver qüestiona que, arran d’una sentència anterior, sigui legal nomenar un policia interí. La secretària municipal diu que aquesta és la solució que proposen des del Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

D’altra banda, la batlessa Mulet també va informar que Algaida era un dels pobles que, tot i tenir sol·licitat polícia local, no en rebrà cap de la nova formació. Oliver va respondre que per motivar que la gent vengui s’haurà de plantejar-se modificar el salari de la policia local per fer més atractiu que venguin al poble. La batlessa va respondre que n’és conscient i que la solució passa per posar en marxa la carrera professional als funcionaris, que permetria apujar el sou a tots els funcionaris de l’Ajuntament, i que ja ha demanat a intervenció de l’Ajuntament que ho estudii per als pressuposts de l’any que ve. 

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va donar tota una sèrie d’informacions referides al municipi.

Pel que fa al a les darreres novetats de la ronda de circumval·lació estan en supervisió externa del Consell de Mallorca i ja hi ha informe favorable de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears. Es calcula que a finals del 2017 o principis de 2018 es podrà licitar la carretera, al mateix temps que es faran les expropiacions.

La batlessa Maria Antònia Mulet va donar compte de la carta d’agraïment rebuda de l’Ajuntament de Ciutadella per la feina feta pels voluntaris de protecció civil d’Algaida durant les festes de Sant Joan.

També va informar de la carta d’agraïment de la tasca feta de la direcció sortint del Ceip Pare Bartomeu Pou i de notificació del nou equip directiu, liderat per Jordi Juan. La batlessa va voler deixar constància en acta l’agraíment per la feina feta de la direcció sortint i desitjant sort i col·laboració al nou equip directiu, que ja exerceix des del 1 de juliol.

Mulet va informar que s’ha demanat una nova subvenció i participació en el programa SOIB VISIBLES per a la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d’interès general i social. S’han demanat 5 persones: 4 de gestió de residus i de neteja viària i 1 d’administració. L’ajuntament haurà d’aportar 800 euros per igualar salarialment les treballadors que si se concedeix començarien durant sis sos a començar entre l’1 i el 15 d’octubre.

La batlessa Mulet va informar que el proper divendres 28 de juliola l’horabaixa, el conseller de cooperació Local del Consell de Mallorca, Joan Font, visitarà Algaida per fer una visita a les obres que el Consell duen a terme al nostre municipi. Però que se’ls avisarà a tots els grups.

Precs i preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular va demanar per l’organització de les colònies d’estiu i qui ho feia. Mulet va respondre que l’organitzadora fou l’associació Algaidarts, que és una associació donada d’alta i que l’Ajuntament només colabora amb el pagament dels busos, cosa que s’havia fet fins ara.

Oliver va tornar a demanar un aparcament de motos a la plaça de Pina. L’Ajuntament va tornar a dir que ho estudiarien.

Oliver qüestiona que la realització de la campanya de conscienciació del VIH es fes fent ús dels pasos de vianants del poble, ja que anava contra la normativa. La batlessa va respondre que això se fa a molts municipis del poble, que s’havia vist a altres ciutats, i que la campanya venia impulsada per la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, i que per tant no se qüestionaren que no se pogués fer al pas de vianants.

El representant del Partit Popular també va demanar per la subvenció esportiva del consell. La batlessa va respondre que hi ha dues línies: una de despesa, que la intenció es poder cobrir les despeses d’arranjar les dues piscines municipals, tant la gran com la petita, i que amb l’altra línia és demanarà una subvenció per canviar la gespa artificial del camp de futbol d’Es Porrassar i s’establirpa un millor sistema de reg. Ara estan estudiant pressupostos.

El representant de Més per Algaida, Pina i Randa, Tomeu Ballester va demanar per la farola caiguda a l’entrada de Pina, cosa que havia passat el dia anterior i s’arreglaria, però que no sabien qui havia espanyat la farola amb el cotxe. També va demanar perquè el primer dia de vacances el parc infantil no estava obert i va demanar que es complís l’horari. La batlessa diu que fou un descuit i que s’avisarà l’empresa encarregada de les instal·lacions espertives que obri en el seu horari.

Ballester demanà pel camping que es comercialitza a la zona de Marina i la seva situació legal. Mulet va respondre que està en mans de l’Agència de Disciplina Urbanísitica, i que el procediment és lent i garantista. Rafel Oliver del PP va dir que potser la manera més efectiva de posar-hi remei de manera immediata és enviar-hi els efectius del Seprona.

Els ecosobiranistes denunciaren que entra gent al velòdrom Andreu Oliver, pèrò la batlessa respongue que, al tractar-se d’una propietat privada, l’Ajuntament no poit intervenir, i que en tot cas se podria demanar que si els tancaments no estan en bon estat, obligar a la propitetat a fer ho.

El grup de Més també demanà informació respecte al camí públic de la Pau de Castellitx, la batlessa va dir que seguint les indicacions del Consell va demanar al propietari que estableixi amb un GPS per on les propietari diu que hi ha camí. En qualsevol cas, la batlessa Mulet va indicar que la seva intenció és arribar a un acord perquè amb la nova Llei de camins i Rutes d’interès excursionista que prepara el Consell de Mallorca, L’ajuntament podrà entrar “com un elefant dins una fàbrica de vidre” i que aquesta no és la seva intenció.

Ballester va demanar per la problemàtica dels excrements de cans i que se proposa fer campanyes de conscienciació. La batlesa hi està d’acord però va reconèixer que és difícil posar-hi solució, si no se troba els infractors al moment o la gent no denuncia, ja que l’Ajuntament no compta amb més personal

Els ecosobiranistes demanaren per la nova voravia del carrer Anselm Turmeda, devora l’EMMA, que no estava adaptata als ciutadans amb mobilitat reduïda. La batlessa va respondre que tot i que ara no hi són perquè han hagut de partir a altres feines, han tornar per ressoldre unes mancances i que s’arreglarien aquestes voravies. També informaren d’una canal que dona directament sobre la voravia.

Ballester va demanar per la retirada d’alguns cotxes si i d’altres no, de la via pública, cosa que la batlessa va dir que era perquè en alguns casos encara no s’havien complert amb els terminis legals i que d’altres se varen retirar gràcies a la col·laboració de la guàrdia civil.

Finalment, Tomeu Ballester va demanar per saber quan es començarien a posar sancions per l’estacionament a plaça i per la campanya dels rellotges a la zona blava. La batlessa va respondre que no s’havia fet perquè la normativa no estava aprovada, i la regidora de comerç Maria Antònia sastre va recordar que se faria, tal i com havien quedat dins el 2018, ja que enguany no compten amb aquesta partida al pressupost.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: