Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica de la sessió plenària de maig, amb aprovacions d’ordenances i mocions.

img_7423A les nou del vespre del dijous 10 de maig de 2018 va tenir lloc la sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament d’Algaida. Després de l’aprovació de l’acta anterior, es va produir a tractar el conjunt de temes.

La plenària va aprovar per unanimitat l’Adhesió al Manifest Municipis per al compliment efectiu del Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, que reclama més capacitat d’acció dels ajuntaments en la lluita contra aquesta problemàtica i una major inversió de doblers en aquesta qüestió. Rafel Oliver del PP manifesta que tot i que està d’acord en el conjunt troba que hi ha algunes reclamacions que requereixen d’un temps més llarg de tramitació. No obstant això, anunciaren i votaren a favor. La batlessa va recordar que el manifest provenia de la FEMP on hi ha ajuntaments de tots els colors polítics i que en la lluita contra la violència de gènere els Ajuntaments han de donar resposta.

El plenari també va aprovar el compromís de l’Ajuntament d’Algaida de facilitar la difusió i la sensibilització del projecte Vacances en Pau 2018 arreu del municipi

Aprovacions de diferents ordenances municipals.

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic amb taules, cadires, tendals i estructures similars amb finalitat lucrativa en el terme municipal d’Algaida. L’ordenança preveu regular la distribució de l’ús de places, carrers, avingudes i passeigs amb instal·lacions desmuntables com taules, cadires, tendals, para-sols i expositors de mercaderies amb la finalitat d’adequar l’estètica de les instal·lacions a l’entorn on es pretén la ubicació. Cal tenir en compte que l’ocupació d’aquests béns públics amb els elements esmentats anteriorment, constitueix un ús comú especial normal, el qual es troba subjecte a llicència d’acord amb la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local. En qualsevol cas, aquest ús ha de ser compatible i respectuós amb els usuaris de la via pública i ha de prevaler el seu dret i, especialment, el dels col·lectius amb mobilitat reduïda.

Entre les novetats de la norma, cal destacar que l’ocupació de la via pública amb finalitats comercials o anàlogues requereix l’autorització municipal prèvia. Per a la concessió s’han de tenir en compte les mesures de la repercussió sobre el trànsit i el grau de molèsties que es pugui produir a la ciutadania, i com a mínim, serà obligatori l’informe dels serveis tècnics i/o de la Policia Local per a les ocupacions de via pública. L’atorgament de la llicència d’ocupació serà temporal i serà necessari l’acotació dels elements ubicats en l’espai públic en un plànol. L’autorització ha d’expressar el nombre de taules, cadires, para-sols i altres elements i infraestructures auxiliars que es permetin col·locar, i també la superfície autoritzada que haurà d’estar disponible a l’establiment per tal que la inspecció municipal.

La nova normativa estableix les condicions que han de complir el mobiliari i els elements i estructures auxiliars com taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements. A més a més, els colors han de ser crus, defugint de colors cridaners, a fi d’aconseguir una uniformitat estètica. Tampoc es permet la col·locació de publicitat externa en aquestes estructures i o mobiliari i només és permet retolar la informació referent a l’establiment (nom, número de telèfon i serveis prestats, entre altres informacions de l’establiment), sempre que el logotip i la denominació de l’establiment tengui unes proporcions justificades. Serà preceptiu un informe emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Algaida sobre la idoneïtat d’aquests elements, amb caràcter previ a l’autorització. Els locals tindran una data límit per adaptar-se al mobiliari abans esmentat que serà fins dia 31 de Desembre de 2018. 

Queda prohibida la instal·lació a la via pública i l’ús de la via pública per qualsevol tipus de màquines comercials, ja siguin recreatives, d’atzar, de begudes, de tabac, etc; Neveres i elements de cocció, il·luminacions amb efectes de color o intermitències, actuacions en viu, aparell audiovisuals i instal·lacions acústiques o de megafonia.

Finalment la norma estableix una sèrie de sancions que poden arribar a ser faltes lleus que se sancionaran amb advertiment o multa per import de 100 fins a 750 euros, segons el grau d’intencionalitat i la naturalesa del perjudici causat. Les faltes greus se sancionaran amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros i les molt greus amb multa de 1.500,01 fins a 3.000 euros.

La norma fou aprovada per unanimitat.

Aprovació inicial de l’Ordenança de productes audiovisuals al municipi d’Algaida. És objecte de la present ordenança la regulació de l’activitat de rodatge de pel·lícules de cinema, programes de televisió, documentals, anuncis publicitaris, vídeos, reportatges fotogràfics o qualsevol altre producte audiovisual que es desenvolupi al municipi d’Algaida i que requereixi o afecti béns i/o serveis de titularitat o competència municipal.

Queden incloses en la regulació de la present ordenança les filmacions de productes audiovisuals (rodatges de pel·lícules cinematogràfiques, reportatges, documentals, concursos, espots publicitaris per a anuncis i imatges de videoclips musicals o similars, efectuades amb finalitat lucrativa que requereixin l’ocupació de la via pública sense limitació, amb aparells o vehicles tals com grues, focus estàtics, grups electrògens, cadafals, escenaris, decorats, camions, etc.. També per preses fotogràfiques, tan sols es podrà autoritzar l’activitat de preses de fotografia a la via pública o espais lliures públics de titularitat municipal per a la realització de catàlegs o similars, quan aquestes es facin de conformitat amb les condicions que dicti la Batllia mitjançant decret. En aquest apartat no s’inclou l’activitat de fotògraf ambulant amb ànim de lucre que es regira per la seva regulació especifica.

Queden excloses a l’obtenció de fotografies, la gravació d’escenes, quan es tracti de curtmetratges experimentals, programes informatius, reportatges i documentals culturals o artístics, i pràctiques de camp d’escoles de cinema o de fotografia, realitzades amb càmeres mòbils, sempre que no tengui una finalitat lucrativa amb posterior comercialització ni s’ocupi la via pública amb infraestructura, excepte trípode i elements senzills que no dificultin el trànsit de vianants o rodat. Tampoc les filmacions en directe d’actes institucionals per unitats mòbils per a la seva difusió en televisió, ni la presa de fotografies i imatges amb finalitats informatives.

La norma també fou aprovada per unanimitat

La corporació també va aprovar per unanimitat la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de terrenys d’ús públic amb finalitats lucratives d’Algaida. Les modificacions proposades són les següents:

 • Filmacions de pel·lícules cinematogràfiques, reportatges, documentals, imatges de videoclips musicals o similar, efectuades amb finalitat lucrativa que requereixin l’ocupació de la via pública, sempre que s’acrediti que el producte resultant contribueix a la promoció de la ciutat i es faci constar expressament la col·laboració del municipi d’Algaida i se’n lliuri una còpia per a l’arxiu: 0 €.
 • Filmacions de concursos de televisió i espots publicitaris o similar, efectuades amb finalitat lucrativa que requereixin l’ocupació de la via pública sense limitació, amb aparells o vehicles, que produeixin problemes per al trànsit rodat o de vianants: 250 €/dia. En circumstàncies especials, en el cas dels concursos de televisió, es podrà eximir el pagament de la taxa en el cas que s’acrediti que el producte resultant contribueix a la promoció de la ciutat i es faci constar expressament la col·laboració del municipi d’Algaida i se’n lliuri una còpia per a l’arxiu.
 • Fotografies comercials (catàlegs, anuncis…) sense assentament fixe (no fotografia ambulant): 50 €/dia.
 • Fotografies comercials (catàlegs, anuncis…) sense assentament fixe (no fotografia ambulant), amb llicències de validesa de 3 a 12 mesos fins al 31 de desembre de l’any en curs: 200 €

Moció presentada per Guillem Fiol del grup municipal Més relativa a l’adhesió de l’Ajuntament d’Algaida a la Plataforma per un bon finançament per a les Illes Balears, que entre les seves reivindicacions destaquen el comptar amb un nou model de finançament que contempli el principi d’ordinalitat i incrementi la capacitat decisòria i recaptatòria de la Comunitat Autònoma, el reconeixement per part de l’Estat de la insularitat, mitjançant l’aprovació del Règim Especial per a les Illes Balears que el Govern i la societat civil Illenca a presentat al Govern Central, l’increment progressiu de les inversions estatals, el pagament de les inversions estatutàries que encara se deuen, la coresponsabilitat de l’Estat amb l’assumpció del deute, la cogestió aeroportuària i la derogació de la Llei Montoro. La moció fou aprovada amb els vots a favor de Més i PSOE i l’abstenció del PP per no estar a favor de la derogació de la llei montoro.

Control i Fiscalització

Rafel Oliver del partit Popular s’interessa per diferents decrets relacionats amb els romanents de crèdits, sancions imposades per residus, altres sancions que havien estat menors perquè havien pagat en el període inicial etc. Tomeu Ballester no va fer cap pregunta sobre els decrets i acords.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

 • Finalització de les obres d’adequació (dels 10 existents) i instal·lació de 7 nous hidrants a Algaida, Pina i Randa; una obra subvencionada pel departament de desenvolupament local del Consell de Mallorca amb un cost de 33.880,00 €.
 • La setmana del 21 de maig començaran les obres de condicionament i pavimentació dels carrers Amargura, Unió i supressió de barreres arquitectòniques del carrer Palma amb un cost de 29.099,98 € . La previsió de la durada és entre 15 dies- 3 setmanes. Aquestes obres es paguen amb els doblers que envia l’Agència de Disciplina Urbanística
 • Aquesta setmana s’ha obert el període de matrícula del curs escolar 2018-2019 de l’escoleta municipal d’infants Flor de Murta ; el número de places serà de 74 , de les quals 24 son ordinàries ocupades per alumnes del curs 2017/2018 ; 44 son ordinàries lliures i 6 son per alumnes amb necessitats especifiques de suport educatiu. El període de matricula serà de dia 21 de maig a 1 de juny. Com a novetat enguany amb el procés de matrícula es la publicació d’un vídeo explicatiu per una part del procés de matrícula i per l’altre del funcionament de l’escoleta. El vídeo ha estat realitzat per una de les joves qualificades, na Maria Coloma Llaneras amb el suport de l’altre jove qualificat, Álex Diaz, als dos els va donar l’enhorabona. .
 • La setmana passada es va obrir el període de matrícula de l’escoleta d’estiu de Flor de murta. El període de l’Escoleta d’Estiu de dia 2 de juliol a dia 14 d’agost ambdós inclosos, tal com va ser l’any passat. L’horari serà de 8’00 a 13.00 hores sense menjador o de 8’00 a 16’00 hores amb servei de menjador.
 • Aquesta setmana també ha començat l’estudi de mobilitat del municipi i l’empresa Cinesi, S.L.U. Recordam que l’estudi de mobilitat sostenible del nucli d’Algaida i de la seva fora vila tenint en compte les repercussions a curt i mig termini de la construcció de la nova variant. Aquests dies han començat el treball de camp que ha consistit en comptatge de trànsit de vehicles a diferents indrets del poble i altres accions seran:
  • l’aixecament de les seccions tipus representatives dels principals carrers del nucli urbà, i dels principals camins rurals de fora vila,
  • l’ocupació de places d’aparcament al llarg d’un dia tipus (lliure, regulat, càrrega i descàrrega),
  • Ocupació nocturna de places d’aparcament
  • També faran una anàlisi de la mobilitat actual i futura
  • Rutes de transport regular, escolar i altres (actuals i futures)
  • Itineraris escolars a peu
  • Alteració dels fluxos per la variant i connectivitat que tindrà amb els diferents eixos viaris radials
  • Casuística dels desplaçaments de fora vila
  • Identificació de les seccions de carrers inferiors a 7 metres
  • Valoració dels sentits de circulació actuals i disfuncionalitats detectades.
   Així mateix es durà a terme una primera sessió de treball amb la Comissió de Participació, en la qual es convidarà els membres que s’acordi amb l’Ajuntament d’Algaida. ( mes de setembre) El que es pretén en aquesta sessió és copsar les problemàtiques existents.
  • S’entregarà la cartografia generada en format compatible a l’Ajuntament. Si durant l’execució dels treballs l’Ajuntament realitza projectes d’obra civil que tinguin relació amb la mobilitat la consultora adjudicatària assessorà l’ajuntament en aquesta matèria.
  • Es preveu un termini de 12 mesos per a la realització de la totalitat dels treballs a partir de la data de comunicació de l’adjudicació, per un import de 17.800 euros IVA NO INCLÒS
 • S’ha iniciat aquesta setmana el procés de la modificació de la relació de llocs de feina amb diferents reunions dels tècnics amb el personal de l’ajuntament en una primera fase on s’ha fet arribar a cada empleat, el mateix dia a tots una fitxa descriptiva del els factors de valoració del lloc de feina i una instància per tal que en facin les modificacions oportunes.
 • Primera jornada de promoció de reanimació cardiopulmonar, 5 minuts per un cor amb l’objectiu d’aconseguir el rècord guinnes el proper dissabte dia 19 de juny de les 10.30 a les 14.00h al Palma Arena – Bus gratuït
 • Recollida d’aliments per els refugiats de Lesbos : fins dia 16 de maig ; i aprofitant aquesta recollida vull expressar la satisfacció de que els 3 bombers sevillans haguin estat absolts i declarats innocents de l’acusació de tràfic d’inmigrants a Lesbos quan la seva feina era i esper que sigui la d’ajudar a tota aquesta gent que cada dia es juga la vida al mediterrani amb l’única esperança de poder fugir d’una guerra i poder viure en llibertat i pau.
 • Hi ha molts d’actes dins l’agenda de primavera. La regidora de cultura va voler fer una menció especial i un agraïment a totes les entitats i associacions que hi han col·laborat.
 • La regidora de Joventut va informar que aquesta propera setmana es durà a terme un intercanvi de joves amb el Casal de Joves de Sant Lluís a Menorca dins el programa 48 hores fora de casa.

Les mocions d’urgència.

Margalida Puigserver explica la necessitat d’aprovar per urgència una moció per donar suport a la víctima de l’abús sexual perpetrada per la “manada”, i  s’acorda, per unanimitat acordar en forma de declaració institucional el següent:

1.-L’Ajuntament d’Algaida manifesta el seu suport, afecte i solidaritat a la víctima.
2.-L’Ajuntament d’Algaida mostra el seu profund desacord amb la decisió de la sentència,
que qualifica una clara violació múltiple com un simple cas d’abús sexual i furt lleu.
3.-L’Ajuntament d’Algaida mostra comprensió amb la decepció ciutadana com a
conseqüència d’aquesta decisió judicial, s’uneix al clam popular davant aquesta sentència que no compartim, i demana al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles polítiques actives, capacitat pressupostària i modificacions legislatives per a què no es tornin a repetir ni la sentència ni els fets que la motiven.
4.-L’Ajuntament d’Algaida reivindica el dret de tota dona a la seva plena llibertat i, al
mateix temps, declara que Algaida és un municipi que no tolera cap tipus d’agressió
contra cap dona.
5.- L’Ajuntament d’Algaida manifesta que en les relacions interpersonals “no” és “no”, i que si no hi ha un “sí” també és “no”.
6.- L’Ajuntament d’Algaida es reafirma en el compromís de continuar treballant en
col·laboració amb el teixit associatiu i la ciutadania en general, a favor de la igualtat i en
defensa dels drets de les dones, i per a l’erradicació de les desigualtats i els diferents
tipus de violència que pateixen les dones.

La batlessa Maria Antònia Mulet argumenta de la necessitat de la urgència de la moció per donar suport a les institucions que s’han vist denunciades per les subvencions per promoure en català des de l’advocacia de l’estat per les ajudes que se donen p. la moció proposava:

1. Dona suport a les administracions públiques que treballen per fomentar i  promoure el català, especialment aquelles afectades pel recurs de l’Advocacia  de l’Estat.
2. Es compromet a fer complir l’Estatut d’Autonomia i la Llei de normalització
lingüística i a convocar ajuts per promoure la llengua pròpia de les Illes
Balears.
3. Es compromet a fer complir l’Estatut d’Autonomia i la Llei de normalització
lingüística i a actuar en conseqüència per dur a terme les accions de foment i
promoció de la llengua catalana que consideri necessàries.

La moció també fou aprovada per per unanimitat. Rafel Oliver del PP anuncià el seu vot a favor de la moció perquè no entén perquè l’advocacia de l’estat actua amb aquestes accions. La batlessa va afegir que no hagués entès que el PP no s’hi sumàs i li ho valorava.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del partit Popular s’interessa per:

 • Canvi de format de la Fira de maig que enguany torna a ser de dos dies. La regidora Maria Antònia Sastre va dir que la Junta directiva de l’associació de comerç consideraren positiu tornar al format antic.
 • Han arribat rebuts de pagaments d’ibi endarrerits a rustica i urbana. La batlessa Mulet va respondre que això es deu una revisió catastral que se va fer el 2016 i que alguns veïnats han rebut cartes reclamant-los 5 anys quan el màxim són quatre.
 • Hi ha algunes línies de guals permanents al carrer del Sol que se poden retirar
 • S’ha fet retirar una llista de l’escoleta per solicitar una ampliació del servei d’escoleta d’estiu a partir del 15 d’agost, segons Oliver des de l’escoleta els digueren que l’ajuntament els havia fet retirar la llista. La regidora Margalida Garcias negà aquesta mesura i afirma que en tot cas, s’ha penjat sense avisar la coordinadora. La batlessa intervingué per dir que com a batlessa no dubte dels pares, però que tampoc dubta de la coordinadora que dur 10 anys de servei i en la regidora, i va concloure la discussió afirmant que que cap nin quedarà sense atendre aquests dies però que la manera per fer-ho era d’acord amb el procediment i que en tot cas poden venir a xerrar amb ella o amb la regidora.
 • Finalment va demanar pels criteris de formació d’un consell municipal d’educació, perquè havien vist una foto al facebook de la regidora i no havien estat convidats. La regidora d’educació va dir que es tractava d’una primera presa de contacte fruit del pacte entre Més i PSIB i que no hi havia voluntat de deixar-los fora, perquè feia comptes incorporar més gent quan hi hagués una reunió formal i concreta, “evidentment hi han de ser els representants de tots els partits polítics”. Els va recordar que tampoc havien assistit a la reunió del Programa Algaida 2020 tot i haver-los convidat.

Tomeu Ballester de Més per Algaida, Pina i Randa s’interessà per

 • ajudes que se donen en cas de catàstrofes naturals o humanitària. La batlessa va dir que se feia a través del Fons Mallorquí de Solidaritat per bé que qualque vegada se faci una acció especial.
 • demana per l’ordenança del botellot que s’ha presentat a nivell general. La batlessa Mulet va respondre que s’hi treballarà per modificar-la en allò que sigui necessari pero per les festes d’estiu d’enguany no hi ha temps i que la “nostra està molt bé i té molts de punts en comú”
 • Afirmen que han sabut una possible reunió entre Emaya i l’Ajuntament d’Algaida. la batlessa va respondre que era una reunicó perquè des de Palma diuen que tenen “turisme de residus”. Mulet va afegir que creu que qui en pateix també és Algaida però que anirà a parlar-ne.
 • Hi ha problemes amb les reunions de joves a la zona esportiva i la zona del negoci pica a pica La batlessa va prendre nota
 • Va informar que a una finca anat cap a Pina està plena de banys quimics. I que ho mirassin i si fos necessari se’ls sancioni i que ho retirin. La batlessa va pendre nota per enviar-ho a l’Agència de Disciplina Urbanística.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: