Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidaPinaRanda

Teniu pensat llogar ca vostra? Avui entra en vigor la nova llei de lloguer

Avui s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat i ha entrat en vigor el decret de mesures urgents en matèria de lloguer, que limita les pujades anuals dels preus a l’increment de l’IPC per a tots els contractes nous durant la durada del contracte signat.

Principals mesures

  1. Ampliació a 5 anys de la durada de contracte: s’’amplia la durada mínima dels contractes. Si les dues parts no pacten una vigència inferior, els contractes mínims, en cas que el propietari sigui una persona física, passarà de tres a cinc anys. Si l’arrendatari, en canvi, és una persona jurídica, la durada mínima serà de set anys. El preu del lloguer durant la durada del contracte s’actualitzarà en funció de l’IPC. A més a més, s’amplia també la pròrroga tàcita d’un a tres anys.
  2. Ampliació del preavís: El preavís ja era obligatori i la seva omissió es traduïa en una pròrroga equivalent a la quantia de pagament en què estava fixat el lloguer. Ara l’arrendatari haurà de notificar formalment amb quatre mesos d’antelació abans del venciment del contracte la seva intenció de no renovar-lo. En cas que sigui el llogater qui tengui la intenció de marxar abans de finalitzar el contracte, el llogater haurà d’avisar amb dos mesos d’antelació (abans n’era un) el seu propietari.A més, com a novetat recull que, durant aquest termini, la potestat de recuperació de l’habitatge pel propietari (persona física) ha de quedar “expressament recollida en el contracte de lloguer”.
  3. Fiança màxima de tres mesos: és a dir, es fixa en dues mensualitats de renda la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que es poden exigir al llogater, que se sumen a la primera mensualitat de la fiança en sentit estricte.
  4. Els denonaments s’han de comunicar: L’actual reial decret de lloguer d’habitatge obliga els jutjats a concretar i comunicar els serveis socials la data i hora concreta del desnonament.
  5. Els costos de la immobiliària els assumeix el propietari, quan aquest sigui persona jurídica. Fins ara, aquest els podia carregar al llogater si les dues parts ho acordaven. No obstant això, si el propietari és persona física, els pot traslladar al pagador.
  6. Bonificacions fiscals a l’habitatge de protecció oficial: els ajuntaments, sí així ho decideixen, puguin concedir bonificacions de fins al 95% de l’impost de l’IBI a aquells propietaris d’un habitatge de protecció oficial (HPO) que decideixin llogar el seu habitatge.
  7. Penalitzacions a les cases buides. El nou decret habilita els ajuntaments a aplicar gravàmens als habitatges buits, amb l’objectiu d’incrementar el parc de lloguer disponible. Ara les comunitats autònomes tenen la capacitat de determinar què és una habitatge buit i quin no.
  8. Índex de preus públics: La norma inclou l’elaboració d’un sistema estatal d’índexs de referència als habitatges, que s’utilitzarà per fer un seguiment del mercat i servir de suport a mesures de caràcter fiscal. Aquest índex de referència, per al qual el Govern central es dóna vuit mesos, s’actualitzarà anualment i serà el més detallat possible. Aquest serà compatible amb altres índexs que puguin elaborar les comunitats autònomes. En cap cas habilita les administracions a l’establiment de sistemes de regulació de preus de lloguer.
  9. Què passa si compren ca nostra mentre encara tenc un contracte de lloguer en vigor? Els contractes d’arrendament s’han de respectar sempre pels tercers compradors de l’immoble, especialment en el període de pròrroga obligatòria. Una mesura que, segons assenyalen fonts del Ministeri de Foment, és necessària per prevenir possibles pràctiques de fons d’inversió (o comunament coneguts com a fons voltor) que adquireixin vivendes arrendades i decideixin no assumir els terminis i condicions dels contractes vigents. l text recull que el comprador de l’habitatge haurà de respectar el contracte de lloguer estigui o no inscrit en el Registre de la Propietat.

Aquestes mesures només són aplicables per als nous contractes que se subscriguin a partir d’avui. Els contractes d’arrendament sotmesos a la Llei d’Arrendaments Urbans de 1994, celebrats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la nova norma, continuaran regint-se pel que estableix el règim jurídic que els era aplicable. No obstant això, quan les parts ho acordin i no resulti contrari a les previsions legals, els contractes preexistents podran adaptar-se al règim jurídic establert en el nou decret.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: