Dissabte, desembre 9, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del mes de novembre de 2022.

A les 20 hores, però d’un dimecres, va tenir lloc la sessió plenària del novembre de 2022. Llegida i aprovada l’acta anterior, es va iniciar la sessió amb l’assistència de tots els regidors

Primerament, es varen debatre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’ICIO (o llicència urbanística i impost de construccions, instal·lacions i obres) és una modificació de la taxa d’obres i que suposarà una bonificació del 50 % del permís d’obres en la instal·lació de millores d’eficiència energètica en energia solar. La mesura és indefinida. El partit popular s’hi mostrà d’acord, però criticà que la bonificació no s’apliqui a la totalitat de les obres. S’aprovà per unanimitat.

La segona ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents s’aplicarà un 0,02 % del cost del projecte d’obres i de comunicació prèvia. El PP critica que s’encareixi el preu d’una taxa i que es faci amb ànim recaptatori. Mulet respongué que no és el mateix ni és just que pagui el mateix un projecte del tancament d’un solar que un projecte de sis habitatges. Hi ha altres serveis i taxes que han mantingut el preu durant molts d’anys. S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i el vot en contra dels regidors del PP.

Seguidament, es va debatre i aprovar dos expedients de modificació de crèdit. La primera modificació de Crèdit 15/2022 tenia com a objectiu ampliar el crèdit de les partides que han de servir per pagar la pujada d’1,5 % de la partida del salari del funcionari, així com la partida de despesa elèctrica, centre educatiu, interessos bancaris, gestió esportiva, partides que en paraules de l’interventor han quedat curtes. Oliver del Partit Popular critica alguna de les partides, a modificar com els 40.000 euros més que es donen a festes. S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i el vot en contra dels regidors del PP.

La segona modificació de Crèdit 16/2022 es justificava per dur a terme tota una sèrie de reparacions i s’haurà d’aprovisionar fons per ajuts del govern europeu per a la instal·lació de plaques solar a l’Ajuntament i al recinte escolar, la compra de solars a Pina, canvis en la il·luminació del camp de futbol i de la plaça d’Algaida, compra d’ordinadors i mobiliari per a l’Ajuntament, compra de maquinària, obres al casal Pere Capellà i a la biblioteca municipal, etc. Com en l’altra modificació s’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i el vot en contra dels regidors del PP.

Tot i que es va debatre després de les mocions, també es va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit per valor de 181.269,58 euros que han de servir per poder fer front a l’increment del cost de les obres de pluvials que s’han d’adjudicar en el mes de desembre.

Mocions

Primer es va llegir i debatre la Moció del Dia Internacional contra el canvi climàtic, que s’aprovà per unanimitat.

Després es va debatre la Moció en record i homenatge víctimes Guerra Civil i la Dictadura. Rafel Oliver va llegir un escrit en què defensava el consens que fou aprovada la llei de fosses la passada legislatura i no la llei de memòria que el PSOE va aprovar amb Bildu. Mulet respongué que hi ha unes víctimes que fins ara no els han trobades, mentre que altres víctimes sí que sabien on eren. A més va criticar que el PP pren mesures a altres comunitats “amb partits antidemocràtics que utilitzen la democràcia per fer accions poc democràtiques”. Maria Antònia Reynés de Més per Algaida va criticar que l’assimilació dels diputats amb la banda terrorista ETA, ja que en aquests moments es tracta d’un partit legal. Amb la mateixa idea es va manifestar Jaume Lliteras del PSOE. No acabaren amb acord del debat, i es va procedir a votar la moció que fou aprovada pels regidors de l’equip de govern i l’abtenció dels regidors del PP.

Control i fiscalització

En l’assabentat de les Resolucions des del darrer Ple i dels acords de la Junta de Govern Local de data 29.09.2022 Rafel Oliver del PP es va interessar pels decrets:

 • Un feia referència a un projecte que s’ha presentat un projecte per allargar l’empedrat a darrera l’església.
 • Respecte d’una compra per valor de 10 euros, Joan Obrador explica que per a cada compra i adjudicació de cada contracte menor requereix un decret de batlia, amb un informe justificant la compra,
 • El projecte d’adjudicació de castell de Calistènia dins dels pressuposts participatius i la millora del parc infantil d’es Porrassar.
 • Ha quedat desert el concurs de menús infantils, però s’ha tornat a convocar.
 • S’ha ampliat el termini per a les ajudes de la regidoria de comerç i requeria un decret.

Informació municipal

La Batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

 • Visita a Algaida de les Dones electes: La trobada internacional de dones electes que se celebrarà a la fundació sa nostra de Palma el dijous dia 11 i divendres dia 12 i on participen dones electes de diferents indrets com Bolívia, Níger, Dakar, Suècia, Ucraïna, Líban, i també de l’estat espanyol i de les nostres illes. Per aquest motiu, el dissabte que ve a diferents municipis rebrem la visita d’aquestes dones; a Algaida ens visitaran dues representants de Bolívia i durant el matí que començarà amb una recepció per part de la presidenta del Consell a palau reial, després vindrem cap a Algaida i visitarem la casa de la vila, l’escoleta municipal d’infants i altres indrets. Estau ben convidats a compartir aquesta visita al nostre municipi així com a participar de la trobada.
 • Convocats premis Castellitx 2023: amb l’objectiu d’incentivar la creació d’obres audiovisuals en llengua catalana entre els més joves, com a novetat es crea per aquesta edició un nou premi de curtmetratge en català dirigit únicament a joves entre els 14 i els 17 anys i també destacar que el premi de curtmetratges en català per a majors de 18 anys se centra en producció de ficció.
 • Club de lectura 2022 a la biblioteca municipal Gabriel Janer Manila; el passat dimarts dia 8 de novembre tornà a començar el club de lectura amb la direcció de Maria Pia Verger
 • Taula de formació, ocupació i empresa. L’Ajuntament d’Algaida va signar el passat dia 28 d’octubre a la seu de la Mancomunitat del Pla a Petra el protocol general d’actuacions entre les entitats relacionades en matèria de formació, ocupació i empresa i la mancomunitat del Pla per a l‘impuls i funcionament de la taula de formació, ocupació i empresa. L’objectiu de la taula és aconseguir entre totes les entitats implicades (més de 20 entitats de caràcter educatiu, tercer sector, sindicats, serveis socials, soib,  IDI, patronals) que la formació i l’ocupació que es generi al Pla sigui de qualitat i ajustada a les necessitats de les empreses, de la societat i de la conjuntura actual, i al mateix temps, fer-ho amb el compromís que sigui una formació inclusiva, equitativa, de qualitat i que promogui oportunitats d’aprenentatge per a tothom. El protocol tindrà una vigència de 5 anys i serà una eina per poder gestionar de manera conjunta tota l’oferta formativa del Pla de Mallorca i al mateix temps impulsar iniciatives de suport a l’emprenedoria per poder aconseguir ocupació de qualitat.
 • El passat 20 d’octubre es van iniciar els tallers de memòria i habilitats socials que cada any organitza l’IMAS amb la col·laboració dels serveis socials de l’Ajuntament d’Algaida i els quals tenen com a objectiu potenciar l’envelliment actiu, estimular les habilitats socials i afavorir l’autonomia de la gent gran de tota l’illa. Enguany la novetat és que també es duen a terme a Pina, per tant. Volem agrair a l’IMAS i als serveis socials d’Algaida l’esforç fet perquè a Pina puguin gaudir d’aquests tallers i així no haver-se de desplaçar a Algaida.
 • L’Ajuntament d’Algaida ha incorporat a dues persones treballadores, per un període d’un any gràcies al programa SOIB-JOVE: QUALIFICATS – ENTITATS LOCALS 2022. Aquest projecte va dirigit a majors de 18 anys i menors de 30 anys amb estudis superiors i és finançat pel fons social europeu. Ens vàrem adherir al programa, que enguany té una durada d’un any, i ens van concedir una subvenció per un import de 59.261,40 € i es va contractar una graduada en dret com a tècnica jurídica i un titulat amb un grau superior en administració i finances. 
 • Convocatòria d’ajuts: El passat mes d’octubre es van publicar
  • Convocatòria i bases per a la concessió de subvencions destinades a transport escolar per a nivells no obligatoris per al curs escolar 2022-2023 i que enguany es beneficiaran 56 alumnes del nostre municipi.
  • El passat 18 d’octubre de 2022 es va aprovar per decret la convocatòria de subvencions destinades a esportistes locals que practiquen esports individuals per a l’any 2022 i de la qual s’han pogut beneficiar 3 esportistes del nostre municipi (tots 3 amb un import menor de 200 € que era el màxim perquè ha justificat menys despesa).
  • També s’han convocat les ajudes per a estudiants universitaris o cicles formatius de grau superior, els ajuts són de 180 € per estudiant i poden presentar les sol·licituds a la casa de la vila fins dia 14 de novembre de 2022.

Precs i preguntes

Rafel Oliver del PP es va interessar per

 • A fora vila estan tancant finques i fent casetes davall alzines. Reclama una major intervenció de l’Agència de disciplina urbanística.
 • Els carrers d’Algaida estan ple d’excrements de cans. Cal resoldre els problemes de l’incivisme que Oliver atribueix als vespres. Ara començarà una campanya de conscienciació.
 • Els bancs en els carrers nous estan mirant cap a les façanes. Mulet respongué que és un tema de normativa de seguretat, però tampoc ho entén.
 • Passen camions de gran tonatge pel carrer Amargura i Mulet diu que demanen permís a la policia per passar.
 • Falta arreglar el camí de Son lluc que hi ha trams sense arreglar i reclamen dos miralls. Ho demanaran, però és competència de carreteres.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d