Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaPinaRandaUrbanisme

No s’ha aprovat la modificació de les Normes Subsidiàries d’Algaida

urbanismeL’equip de govern de l’Ajuntament d’Algaida, encapçalat per Maria Antònia Mulet, pretenia dur a terme una “aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries ( NN.SS.) de Planejament número 2 referides a la intensitat d’Index d’ús residencial i turístic i adaptació a la normativa de servituds aeronàutiques”. Això s’hagués traduït en limitar l’expansió urbanística en un municipi que, en els darrers temps ha augmentat de forma considerable la seva població, que apuja al voltant dels 5700 habitants empadronats.

Aquesta modificació s’establia per a les zones VT, B2 i J mitjançant la modificació dels articles 106, 107 i 108 de les Ordenances de les vigents Normes Subsidiàries. Tot això a l’efecte de donar compliment a la norma 7.5 del Pla Territorial sobre tipologia edificatòria tradicional, cosa que sembla que no es complia en algunes àrees com la del carrer dels Hortets o el carrer de sa Serradora.

Aquesta modificació es justifica davant la previsible reactivació del sector de la construcció si bé no s’espera que es doni la pressió urbanística anterior a la crisi. La modificació fou retirada de la sessió plenària de setembre i durant aquest més els regidors han mantingut reunions amb l’arquitecta municipal Aina Cifre que els ha explicat el contingut de la modificació.

Així doncs, a les zones VT (Habitatge tradicional) i B2 (zona intensiva) s’afegia un límit màxim d’habitatges en funció de la total de la superfície de solar a l’existent determinat per la superfície de solar compresa dins la profunditat edificable. A la zona J (zona extensiva suburbana) s’afegia un límit màxim d’habitatges en funció de la façana del solar a l’existent determinat per la superfície de solar.

No obstant això, des de l’Ajuntament no estaven segurs que aquesta modificació s’aprovàs en el plenari, donat que no compten amb la majoria absoluta. L’oposició reclamava que en aquesta modificació no s’ha cercat el consens i el resultat ha estat que el grup del Partit Popular hi ha votat en contra, tal i com avançava en l’entrevista publicada en aquest digital la setmana passada per limitar el creixement urbanístic. Per contra, el grup de Més a Algaida optaria per l’abstenció. En declaracions fetes ahir dijous al Diario de Mallorca, argumenten que “Estam d’acord amb el fons de la norma que es vol aprovar, referent a limitar el creixement urbanístic del municipi, però no estam contents amb les formes dels governants”.  A més a més, Tomeu Ballester afirma que “aquesta mesura de modificar l’índex d’ intensitat residencial i turístic arriba tard i que convindria impulsar una nova redacció de les Normes subsidiàries”.Aquesta ha estat la primera votació de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Algaida ha perdut després que a les passades eleccions quedassin en minoria al consistori.

A preguntes d’aquest digital la batlessa afirma que, si bé l’adaptació de les normes al Pla Territorial del Consell de Mallorca seria la situació ideal, la no aprovació d’aquesta modificació deixa la situació del municipi a una certa pressió urbanística. Amb aquesta modificació, fruit d’un treball de més de dos anys, es pretenia posar solució al tema de la intensitat urbanísitica. La batlessa ha afegit que “adaptar-se a les nous planejaments generals suposaria un elevat cost econòmic i molt de temps”. De moment tot queda igual.

Redacció Noticiari es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d