Dilluns, desembre 4, 2023
Algaida

L’Ajuntament publica a la seu electrònica com obtenir algunes bonificacions fiscals dels imposts municipals.

pexels-photo-210622.jpegA través del tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, el consistori algaidí posa en coneixement de la possibilitat de la bonificació d’alguns imposts municipals, concretament els de Béns Immobles (IBI) i de vehícles de tracció mecànica.

Ordenança fiscal de l’IBI per a famílies nombroses.

Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota íntegra els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa en el cas d’immobles que constitueixin el domicili familiar. La bonificació objecte del present apartat tendrà un import màxim de 100,00 €. Aquesta bonificació, que s’atorgarà per termini anual, es concedirà a petició de l’interessat, la qual l’haurà d’efectuar abans del 31 de març de l’any pel qual se sol·licita la bonificació, acreditant el compliment de les condicions per el seu gaudi i s’haurà d’aportar:

  • Escrit de sol·licitud, identificant l’immoble mitjançant fotocòpia de l’últim rebut de
    l’impost sobre béns immobles.
  • Certificat de família nombrosa.
  • Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l’Administració municipal a fi de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

Impost de Vehicles de Tracció mecànica.

Pel que fa a les bonificacions fiscals a l’impost de circulació de vehicles de tracció mecànica, podran gaudir-ne els vehicles següents :

  • Els vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys tindran una bonificació del 100 % de la quota de l’impost. Aquesta antiguitat serà comptada a partir de la data de la seva fabricació, en el cas de què aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data en què el corresponent tipus o variant es deixar de fabricar.
  • Els vehicles que estiguin classificats per consum com a classe zero o lliures d’emissió de gasos contaminants tendran una bonificació del 60% de la quota de l’impost. Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, els interessats l’hauran de sol·licitar i hauran de justificar documentalment les característiques del vehicle i indicar la seva matrícula, així com el compliment de les condicions exigides per al seu gaudi.
  • Els vehicles que estiguin classificats per consum com a classe eco o que tenguin una emissió de gasos inferior a 120g/km i que tenguin la classificació d’ecològics tendran una bonificació del 40% de la quota de l’impost. Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, els interessats l’hauran de sol·licitar i hauran de justificar documentalment les característiques del vehicle i indicar la seva matrícula, així com el compliment de les condicions exigides per al seu gaudi.

Els interessats hauran de sol·licitar la bonificació a l’Ajuntament en el període d’un mes des de la data de la matriculació del vehicle o abans de l’aprovació inicial del padró anual de l’impost en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l’impost, que també acabaria el proper 31 de març.

Redacció essaig.cat 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: