Dimarts, novembre 28, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari extraordinari del mes de juliol de 2020

Mes de juliol i tercer plenari extraordinari online per mor de la covid-19. Reunida tota la corporació, el plenari es va iniciar amb l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 18 de juny de 2020. Una reunió que aquesta vegada va ser complicada d’arrencar per problemes tècnics. La regidora Catalina Pastor s’hi va incorporar més tard.

Primer de tot es va aprovar la l’acta anterior. El primer punt de l’ordre del dia fou la fixació de les festes laborals locals per a l’any 2021. La proposta de l’Ajuntament fou:

 • Algaida i Randa: 16 de gener, dissabte, Sant Honorat i 26 de juliol, dilluns, Santa Anneta
 • Pina: 20 de gener, dimecres, Sant Sebastià i 2 de juliol, divendres

La proposta de les dates fou aprovada per unanimitat.

El següent punt fou l’aprovació provisional del Catàleg de Patrimoni d’Algaida. Després de l’explicació de la batlessa que feia referència al primer catàleg el juny de 2013, i la tramitació d’una nova versió de 2015 que va ser suspesa pel Consell de Mallorca. En data 27 de setembre de 2019 es va emetre informe favorable per part dels serveis tècnics i jurídics d’Urbanisme exposant les modificacions incloses a la nova versió del Catàleg redactat per l’arquitecte Jaume Lluís Salas i proposant al Ple de l’Ajuntament l’aprovació d’esmena de les deficiències que en data de 10 d’octubre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’esmena de deficiències del Catàleg de Patrimoni.

Com a resultat de la participació ciutadana assenyalada a l’apartat anterior es reberen un total de 18 al·legacions. Durant el mes de febrer de 2020, l’arquitecte Jaume Lluís Salas va presentar una nova versió del Catàleg de Patrimoni on es donà resposta a les al·legacions presentades pels interessats i s’inclogueren les modificacions tècniques preceptives a les quals fa referència l’informe emès pels Serveis Tècnics

Per tot això es va aprovar provisionalment, amb els vots a favor de PSOE i Més i l’abstenció del PP, el Catàleg de Protecció del Patrimoni del municipi d’Algaida, redactat pel Sr. Jaume Lluís Salas, arquitecte, en els termes que consta en l’expedient amb el degut diligenciat per la Secretaria de l’Entitat; Informar els interessats que presentaren al·legacions contra l’aprovació d’esmena de deficiències que aquestes es troben resoltes a la nova versió del Catàleg i s’entendran notificades en el moment de la publicació de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així mateix, tota la documentació relativa al Catàleg es trobarà disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament (http://ajalgaida.sedelectronica.es) així com al Servei d’Urbanisme en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de vuit a catorze hores.

Una vegada aprovat provisionalment el Catàleg de Patrimoni, remetre el present acord acompanyat de còpia de l’expedient a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca per a la seva aprovació definitiva.

El plenari va aprovar per unanimitat la proposició al Consell de Mallorca concedeixi la Declaració interès general exp. 495/2019, de Xigala Group S.L., conegut com Es treurer, atès que com va dir al TAG Jurídica “aquest projecte tècnic compta amb els informes favorables dels serveis tècnics municipals i contribueix a l’economia del poble i ajuda a l’explotació agrícola existent”.

Control i fiscalització

Dació de comptes de l’informe resum de control intern de l’any 2020. Aquest informe segons va informar l’interventor Joan Obrador és preceptiu i s’havia de fer abans d’abril de 2020 referit a l’any 2019 i s’ha endarrerit per mor de la covid-19. L’interventor va dir que no ha hagut fer cap recomanació al govern local. S’han fet 112 informes d’intervenvió de fiscalització prèvies a les despeses i 31 d’informes de control previ. Al no haver-hi cap incompliment greu, no s’han fet cap recomanació a l’equip de govern. Aquest informe és anual i s’haurà de fer cada any i donar comptes al plenari.

Pel que fa a la Dació de comptes de la Memòria d’educació d’adults del curs 2019-2020. En total s’han fet 58 cursos, 11 s’ensenyament reglats i la resta d’oci. A Algaida s’hi ha apuntat 119 persones i s’han fet 12 cursos, molt millor que l’any anterior, tant en número de matriculats com de cursos. El final de curs ha estat diferent per mor de la covid-19 i com que hi ha hagut gent que no ha volgut o pogut continuar online, s’ha demanat el retorn dels doblers.

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 11 de juny de 2020 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP s’interessà pel decret de batlia transferència de crèdit entre partides, referit a 30.000 euros de Serveis Socials i que complementa una anterior i que com que es tracta del mateixa àrea despesa, tal i com va dir l’interventor, es podia fer per decret de batlia.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de:

Imatge de les targetes de Serveis Socials
 • El passat dimarts dia 30 de juny es va jubilar Joan Capellà Ribot com a funcionari de l’Ajuntament d’Algaida i concretament com a tresorer després de més de 40 anys de feina per l’Ajuntament d’Algaida. Des de aquí li volem agraïr la feina feta durant tots aquets anys i també desitjar-li molta sort i salut en aquest nova etapa.
 • S’ha rebut una carta de la delegada del Govern per fer arribar l’agraïment a l’Ajuntament per la gestió durant les 14 setmanes de confinament i desescalada així com fer-ho extensiu a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi per la conducta que han tingut durant tot aquest temps. També un reconeixement molt especial als agents de la Policia Local per la feina i dedicació feta durant tot aquest temps.
 • Aquests dies s’ha fet la presentació de la nova directiva del CE Algadia. El nou president Toni Mudoy juntament amb la resta de membres de la junta directiva, en total 10 persones ens varem reunir per fer la presentació i al mateix temps seguir fent feina de manera conjunta per a la millora per una part de la gestió esportiva i per altra de tot el club i els jugadors i jugadores de les diferents categories i edats . També hem rebut una carta de la Federació de Fútbol de les Illes Balears agraïnt la oferta de col·laboració de l’Ajuntament per tal d’acollir el play-off d’ascens del fútbol regional de la categoria femenina entre dia 18 i dia 26 de juliol al nostre camp de fútbol. Des de l’Ajuntament agraïm la carta però a qui realment volem donar les gràcies es a la junta directiva per haver proposat el nostre camp per el play-off.
 • La setmana passada l’artuskada va organitzar una batukada solidària per a la recollida d’aliments i de productes de primera necessitat per a les famílies del municipi. La recollida va ser de casi 250 kgr d’aliments i uns 250 €.
 • Pel que fa a les obres de la ronda s’ha d’informar que Endesa durà endavant les obres de retirar les torres de llum que hi ha dins la ronda ; per aquest fet s’ha realitzat la suspensió temporal de les obres ja que fins que no
 • haguin acabat les obres de Endesa no poden acabar l’obra de finalització de l’asfalt definitiu i durant el mes d’agost pel tancament de la planta asfalt no es podrà fer; per tant es farà dins els primers dies de setembre que serà quan es finalitzarà per complet l’obra.
 • La regidora de Serveis Socials Margalida Puigserver va explicar que l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Algaida ha posat en marxa la “targeta moneder” mitjançant la qual atorga ajudes a les famílies necessitades del municipi, per tal que puguin fer front a la crisi causa per la Covid-19. Les famílies usuàries de serveis socials que compleixen amb els requisits i informes pertinents i a més es comprometen a complir els plans de feina i seguiment del departament de Serveis Socials municipal, es beneficien d’aquestes ajudes, posades en marxa l’any 2011. La novetat rau en el fet que fins ara es donaven uns vals de compra per bescanviar a un únic comerç d’alimentació i amb aquesta targeta moneder poden anar a qualsevol comerç del municipi , amb la qual cosa fomentem també les empreses d’aquí. A més a més, llevant el format dels vals i substituint-los per la targeta moneder, dignifiquem el servei i garantim l’anonimat de les famílies usuàries”. Les targetes són carregades cada mes amb 60 euros i 30 per la resta d’integrants de la unitat familiar. Rafel Oliver del PP va dir que “és dificil garantir que se pugui comprovar que les compres es facin als comerços locals” i Puigserver respongué que se signa un compromís i s’han d’entregar els tiquets de compra. Oliver també demanà si aquestes targetes comptaven amb el vist i plau dels dels serveis jurídics i d’intervenció, cosa que l’Interventor respongué que si perquè “venen amb un informe favorable de Serveis Socials”.
 • Pel que fa les Festes de Sant Jaume, el programa sortirà la setmana que ve i s’ha fet un programa tenint en compte les mesures de seguretat a complir i s’ha intentat que estigui adaptat a totes les edats des dels més petits als més grans. S’inicien dia 19 i acaben dia 26 de juliol i entre els actes volem destacar la inauguració edifici sa peixateria i placeta dia 25 de julol a les 19 h i l’acte dels 10 anys d’agermanament el dimecres dia 22 a les 21.00h al casal Pere Capellà.
 • Respecte a les Festes Pina la batlessa va donar l’enhorabona per l’organització dels actes de les i també per als veïnats i veïnades per al seguiment de totes les mesures de seguretat; tot un exemple .

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular demanà:

 • Se farà el sopar a la fresca per les festes? Mulet respongué que no se farà perquè no és possible fer-ho per tots els carrers per motius de seguretat, i tampoc hi ha la ronda acabada i per tant no se pot desviar el trànsit
 • Hi haurà ball de cossiers? Enguany s’ha fet la proposta de no fer el quadrat clàssic sinó que faran un recorregut de 24 punts, on ballaran un ball diferent i el poble no hi anirà al darrere. La Policia Local i Protecció civil controlaran l’aforament i el compliment de les normes. Oliver va dir “això és pràcticament impossible de complir, però que això és el pla d’actuació establert per a l’Ajuntament i que serà responsabilitat de l’Ajuntament i sa batlessa i s’haurà d’atendre a les responsabilitats”. Mulet va dir que assumia les responsabilitat com a batlessa, sobretot si la cosa anava malament i si va bé serà per la responsabilitat de la ciutadania a qui va fer una crida. Mulet va acabar dient que el compromís dels Cossiers és que s’aturaran si no es compleixen les normes.
 • Respecte a la subvenció de l’asfaltatge de camins (Punxuat, Son Roig, Son Perot i Boscana) incloïa el camí de Muntanya. La Batlessa digué que no, però en el cas que hi hagués un clot, que l’avisi i l’arreglaran.
 • Si el repartiment per part de la Policia Local i Protecció Civil de la revista es Saig havia hagut cap cost a l’Ajuntament. La batlessa va dir que no va tenir cap cost addicional. Oliver va criticar que se repartís la revista del poble als abonats i no altre tipus de premsa.
 • No deixen dur fems als punts verds? La batlessa va dir que se fa una recomanació d’aprofitar la recollida porta a porta, i se li pot dur, però que s’hauria d’aprofitar al màxim el servei de recollida. Mulet entén que si pot anar en casos de necessitat puntual però no com a norma.

I la sessió va acabar abans de les 20 hores.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: