Dissabte, desembre 9, 2023
Algaida

Algaida és el tercer municipi que més estalvià el 2018 segons la sindicatura de comptes.

Els ajuntaments de Balears destinen, de mitjana, 1.080,3 euros per habitant a serveis a la ciutadania, mentre que reclamen els veïns 1.102,5 euros per via tributària, la qual cosa implica que retornen 22,2 euros menys del que recapten a través d’impostos i el retorn sobre la pressió fiscal és d’un 98,0 %. Així ho recull l’últim informe de la Sindicatura de Comptes sobre la consolidació de comptes de les entitats locals de les illes, corresponent a l’any 2018.

En aquest exercici, el 33,9% dels ajuntaments van retornar a la ciutadania més del que li reclamaven, cosa que pot suposar un problema de sostenibilitat per a aquestes administracions en el futur depenent de com es financi aquest desequilibri.

Els municipis que més diners retornen a la ciutadania en relació amb el pes dels impostos són Costitx, que retorna el 135,1% del que recapta; Formentera (133,5%); Es Migjorn Gran (130,9%); Lloret de Vistalegre (125%) i Ferreries (123,4%).

En canvi, un 14,3% dels ajuntaments tornen menys del 70% del que reclamen via impostos, cosa que, avisa la Sindicatura, «pot minvar la funció redistributiva i d’estímul econòmic d’aquests municipis». Els municipis amb menys retorn per als ciutadans són Selva (44,4%), Ariany (53,1%), Algaida (60,4%), Andratx (62,1%) i Ses Salines (63,8%).

Les entitats locals gasten de mitjana 1.419,3 euros per habitant. La mitjana de la consolidació d’entitat de l’illa de Mallorca, 1.440,7 euros per habitant, és significativament superior a la mitjana de les altres dues consolidacions insulars. En el cas d’Algaida, la despesa per habitant a Algaida durant el 2018 va ser de 750,7 euros.

De fet segons aquest informe Algaida es troba entre els quatre municipis més estalviadors, un 37,1 %. La capacitat financera del nostre municipi és del 28,1 %, essent el cinquè municipi amb un millor equilibri en el rànquing financer i que pot comptar amb més marge. Algaida és també el quart municipi amb més un índex de sostenibilitat financera positiu del 39,9 %.

La Sindicatura alerta de l’excessiva solvència dels ajuntaments a curt termini, a causa de l’acumulació de romanents per la regla de despesa. L’indicador de solvència a curt termini és d’un 304,7%.

Entre les recomanacions específiques que la sindicatura de Comptes fa al municipi d’Algaida es troba que hauria de millorar l’eficiència de l’estructura administrativa, que representa un cost elevat per a determinats ajuntaments, i refinançar part del deute de curt a llarg termini, atès que minven l’índex de retorn cap a la ciutadania o exigeixen una major pressió fiscal.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d